PROTECTION OF THE PATIENT AGAINST PRACTICES VIOLATING COLLECTIVE INTERESTS OF CONSUMERS AND COLLECTIVE INTERESTS OF PATIENTS

Paulina Jaszczuk

PhD student, John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration , Poland

Abstract

This article is an attempt to analyse the term “patient”, determine his basic rights, as well as draw attention to practices violating collective interests of patients. It also invokes relations of the patient as a consumer, as well as practices
violating collective consumer interests. It indicates the patients’ rights and the bodies appointed to protect these rights.

Keywords:

patient, consumer, health

Cnota Z., G. Gura, T. Grabowski, E. Kurowska. 2016, Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz, Warszawa.

Ganczar Małgorzata, Szewczak Marcin. 2017, Pacjent jako konsument usług zdrowotnych – wybrane aspekty prawne, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, no 3(6).

Karkowska Dorota. 2016, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, LEX, Warszawa.

Kieżel Ewa. 2010, Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa.

Kmieciak B. 2014, Wychowanie do praw pacjenta in: Forum Prawnicze.

Paszkowska M., Prawa pacjenta jako swoista kategoria praw człowieka, praca doktorska in: Nauka Polska (portal internetowy), http://nauka‑polska.pl/dhtml/raporty/ praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=22389.

Paszkowska M. 2007, Powszechne prawa polskiego pacjenta, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” no 1–2, 2007.

Paszkowska M. 2010, Rzecznik Praw Pacjenta w systemie ochrony prawnej in: Przegląd Prawa Publicznego, no 7-8, 2010.

Smyczek S., Sowa I. 2005, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Warszawa.

Wengler L. 2012, Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów wprowadzenie do problematyki, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XXVIII.

Wesołowska I. 2014, Przesłanki uznania praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów in: Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
2014, no 4(3).
Download

Published
2018-03-31


Jaszczuk, P. (2018). PROTECTION OF THE PATIENT AGAINST PRACTICES VIOLATING COLLECTIVE INTERESTS OF CONSUMERS AND COLLECTIVE INTERESTS OF PATIENTS. Review of European and Comparative Law, 32(1), 7–17. https://doi.org/10.31743/recl.3190

Paulina Jaszczuk  jaszczuk.paulinaa@gmail.com
PhD student, John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and AdministrationLicense

Creative Commons CC-BY