DIGNITY AND RELIGIOUS FREEDOM AS CONSUMER’S LAW

Adam Snarski

Deputy Dean of the Faculty of the European University of Law and Administration in Brussels, PhD student at the Catholic University of Lublin in Lublin. , Poland

Abstract

The article indicates the norms of law established in the European Union and Poland developed on the basis of the teachings of the Catholic Church, emphasizing the dignity and freedom of religious feelings, the consumer as a human being. The issue has been compared with the controversial advertising campaigns that broadly use religious beliefs of consumers in order to increase their effectiveness. The stimulus to discuss this issue is the intensification of controversial advertisements
using religious symbols and cults. This publication also points out the issue of offense of religious feelings in advertising and draws attention to the normative areas of their protection.

Keywords:

dignity, religion, religious feelings, consumer

Andrzej Wróbel. 2014, Prawo do zmiany religii w wymiarze kolektywnym i indywidualnym. Zarys problemu, in: Maciej Aleksandrowicz, Lech Jamróz, Adam Jamróz, Demokratyczne państwo prawa wybrane zagadnienia, Białystok, TEMIDA 2.

Anna Kowal - Orczykowska, 2008, W niewoli reklamy. Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Kraków, Impuls.

Antoni Sułek, Józef Styk, Irena Machaj, 1994, Ludzie i Instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Tom II, Lublin, Wyd. Uniwersytet Marie Curie - Skłodowskiej.

Arkadiusz Januchowski, Zagadnienia związane z interpretacją art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP, in: Artur Mezglewski, Piotr Sztanisz (ed.), 2007, Studia z prawa wyznaniowego, t. 10/2007, Lublin, KUL.

Bogdan Wierzbicki (ed.), 2008, Prawo Międzynarodowe materiały do studiów, Białystok, Temida 2.

Bogusław Dunaj (ed), 2009, Wielki słownik języka polskiego, Warszawa, Buchmann.

Bożna Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak, Rafał Mizerski, Maciej Lubiszewski, 2010, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń, TNOiK.

Czesław Ryszka, 2002, Jan Paweł II Wielki, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła.

Eugeniusz Sakowicz, 2000, Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963- 1999), Warszawa, Wyd. UKSW.

Henryk Piluś, 2002, Człowiek w filozofii Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Warszawa, TWP.

Henryk Skorowski, 2009, Kościół a polskie spory okresu transformacji, Warszawa, UKSW.

Izabela Malinowska, 2004, Prawa Człowieka i ich ochrona międzynarodowa, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA.

Jan Ryszard Błachnio, 1995, Polskie inspiracje i wartości w nauczaniu Jana Pawła II, Bydgoszcz, WSP.

Jan Świtka, Małgorzata Kuć, 2007, Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, Lublin, KUL.

Jarosław Sozański, 2010, Prawa Człowieka w Unii Europejskiej, Warszawa - Poznań, Iuris.

Jerzy Koperek, 2001, Nowe demokracje i spór o naturę społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa, UKSW.

Józef Keller, 1989, Katolicka doktryna społeczna, Warszawa, Książka i Wiedza.

Józef Krukowski, 1993, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin, KUL.

Józef Krukowski, 2000, Państwo i Kościół Podstawy relacji prawnych, Lublin, KUL.

Józef Krukowski, 2008, Polskie Prawo Wyznaniowe, Warszawa, LexisNexis.

Józef Krukowski, Konstytucyjny model stosunków między Państwem a Kościołem w III Rzeczypospolitej, in: Artur Mezglewski (ed.), 2004, Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, Lublin, KUL.

Józef Życiński, 1998, Europejska wspólnota ducha. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa, Fundacja ATK.

Karol Wojtyła, 1994, Osoba i czyn, Lublin, KUL.

Katarzyna Kącka, 2013, ‚’Geneza i źródła wolności religii w europejskiej przestrzeni politycznej i prawnej’’ . ‚’Seminare Poszukiwania naukowe’’.

Krzysztof Motyka, 2004, Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł, Lublin, VERBA.

Krzysztof Warchałowski, 2000, Prawo wyznaniowe. Wybór Źródeł, Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Lech Garlicki (ed.), 2010, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, tom I, Warszawa, C.H. Beck.

Maciej Zięba, 2006, Epoka Jana Pawła II. Zrozumieć niezwykły pontyfikat, Kraków, eSPe.

Małgorzata Tomkiewicz, Obraza uczuć religijnych katolika w Polsce: czy to możliwe? Seminare. Poszukiwania naukowe (tom 32).

Marcin Mielczarek, 2013, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa, Delfin.

Marek Piechowiak, 1999, Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin, KUL.

Marian Banaszak, 1992, Historia Kościoła Katolickiego. Czasy najnowsze 4 (1914-1978), Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej.

Marian Skrzypek, Ambiwalencja oświeceniowych pojęć religijnego fanatyzmu, entuzjazmu i tolerancji. Filozofowie oświecenia o konfederacji barskiej, [in:] Stanisław Janeczek, Anna Starościc, 2014, Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje - krytyka, Lublin, KUL.

Mariusz Grębowiec, Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów, in: Zeszyty Naukowe. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 3 (52) (2010).

Marta Andruszkiewicz, Aneta Breczko, Sławomir Oliwniak (ed.), 2015, Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Białystok, Temida 2.

Paweł Frankowski, 2005, Grupy wyznaniowe w Gdańsku w warunkach współczesnych procesów globalizacyjnych, Toruń, Wyd. Adam Marszałek.

Paweł Gilowski, Podstawy prawne Unii Europejskiej, in: Artur Kuś, 2010, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin, KUL.

Radosław Milczarski, Historia i Współczesność Praw Człowieka, [in:] Radosław Milczarski, Monika Mazur - Rafał, Magdalena Szarota, Monika Lipka, Jerzy Kochanowski, Katarzyna Czajka, 2013, Historia a Prawa Człowieka, Warszawa, Ośrodek Karta.

Robert Andrzejczuk, 2004, Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia, Lublin, KUL.

Robert Nowacki, Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy, Handel Wewnętrzny nr 1(2016).

Sławomir Cebula, 2011, Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe, Kraków, Nomos.

Tadeusz Jacek Zieliński, Trzy systemy prawnej ochrony wolności religijnej o zasięgu międzynarodowym, in: Bogusława Bednarczyk, Zbigniew Paska, Piotr Stawiński, 2010, Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków, Oficyna wydawnicza AFM.

Tadeusz Kamiński, 2003, Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa, Centrum Szkoleniowo Wydawnicze AV - Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych.

Wacław Uruszczak, Zdzisław Zarzycki (ed.), 2003, Prawo wyznaniowe zbiór przepisów, Kraków, Zakamycze.

Wiesław Łużyński, 2001, Państwo pomocnicze - Nauczanie Jana Pawła II, Lublin, KUL.

Wioletta Zofia Stefaniak, Zarys problematyki norm etycznych we współczesnej reklamie, in: Agnieszka Rogulska (ed.), 2013, Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny, Siedlce, Szansa.

Wojciech Góralski, Andrzej Pieńdyk, 2000, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993, Warszawa, UKSW.

Zbigniew Rau, Wstęp in: J. Locke, 1992, Dwa traktaty o rządzie, Warszawa, PWN.

Zbigniew Szcząska, Ustawa Rządowa z 1791 r., in: Marian Kallas, 1990, Konstytucje Polski, Warszawa, PWN.

Zdzisław Zarzycki, Wolność religijna w pierwszych polskich konstytucjach do połowy XIX w., in: Artur Mezglewski, Marta Ordon, Piotr Stanisz, 2010, Studia z prawa wyznaniowego tom 13, Lublin, KUL.

Zydmunt Urbański, 1932, Mniejszości Narodowe w Polsce, Warszawa, Wyd. Mniejszości Narodowe.
Download

Published
2018-03-31


Snarski, A. (2018). DIGNITY AND RELIGIOUS FREEDOM AS CONSUMER’S LAW. Review of European and Comparative Law, 32(1), 41–61. https://doi.org/10.31743/recl.3225

Adam Snarski  review@kul.pl
Deputy Dean of the Faculty of the European University of Law and Administration in Brussels, PhD student at the Catholic University of Lublin in Lublin.License

Creative Commons CC-BY