THE VICTIM AS A FORGOTTEN FIGURE IN THE JUSTICE SYSTEM – A FEW REMARKS IN THE LIGHT OF PAST FORMS OF PUNISHMENT

Agnieszka Kania

PhD, Assistant Professor, Faculty of Law and Administration, University of Zielona Góra , Poland

Abstract

This article focuses on selected problems regarding the evolution of the punishment process. The starting point remains the assumption that regardless of the historical period, every palpable form of injustice related to a violation of a certain area of goods has resulted in an intervention approved at the given moment in history. The study notes that in the early pre-state period, seeking a remedy for wrongdoing was a private matter of the victim (or their family or clan) who could in that wayavenge on their own the injustice they had suffered. The process of publicising criminal law that began at the end of the Middle Ages has marginalised the process role of a victim in the possibilities to seek the remedy. However, the vertical criminal law relationship has, over time, changed to some extent. The privatisation of the justice system – especially noticeable nowadays – makes it possible to see that consensual methods of resolving conflicts caused by an offence
essentially contributed to the reversal of a certain historical process. That reversal was certainly intended to “reveal” the victim, and thus to return the conflict resulting from the offence to its “owners,” i.e. the perpetrator and the victim.

Keywords:

victim, evolution of forms of punishment, consensual methods of resolving the conflicts

Bianchi Herman. 1994, Justice as Sanctuary. Toward a New System of Crime Control, Bloomington and Indianapolis.

Bierling Ernst 1890, Strafrechtsverhältnis und Strafprozessverhältnis, „Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft“ Bd. X.

Binding Karl. 1872, Die Normen und ihre Übertretung, Leipzig.

Binding Karl. 1885, Handbuch des Strafrechts, Leipzig.

Christie Nils. 1977, Conflicts as property, „British Journal of Criminology“, Vol. 17.

Dębiński Antoni. 1990, Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych, Lublin.

Dziadzio Andrzej. 2009, Powszechna historia prawa, Warszawa.

Filar Marian. 2002, Pokrzywdzony (ofiara przestępstwa) w polskim prawie karnym materialnym [in:] St. Waltoś, B. Nita, P. Trzaska, M. Żurek (ed.) Kompensacyjna funkcja prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora
Zbigniewa Gostyńskiego, Kraków.

Gostyński Zbigniew. 1984, Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody, Katowice.

Grzybowski Stefan. 1981, Dzieje prawa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Guyau Juan Marie. 1960, Zarys moralności bez powinności i sankcji, Warszawa.

Haytler Jan. 1934, U źródeł prawa karnego, Warszawa.

Hendelsman Marceli. 1908, Kara w najdawniejszym prawie polskim, Warszawa.

Herrmann Joachim. 2010, Die Entwicklung des Opferschutzes im deutschen Strafrecht und Strafprozessrecht – Eine unendliche Geschichte, „Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik“ no. 3.

Hofmański Piotr. 2003, W sprawie tzw. kompleksu cywilnoprawnego w procesie karnym. Nowe propozycje, [in:] P. Hofmański, K. Zgryzek (ed.) Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora
Kazimierza Marszała, Katowice.

Horoszowski Paweł. 1966, Od zbrodni do kary, Warszawa.

Horoszowski Paweł. 1958, Kryminologia. Wybrane zagadnienia, Warszawa.

Karmen Andrew. 2012, Crime Victims. An Introduction to Victimology, Australia-Brazil-Japan-Korea-Mexico-Singapore-Spain-United Kingdom-United States.

Kirchhoff Gert. 1993, Wiktymologia. Historia i koncepcje. Wprowadzenie, [in:] E. Bieńkowska (ed.) Wiktymologia w Europie. Materiały pierwszej międzynarodowej konferencji na temat wiktymologii w Europie Wschodniej i Zachodniej (Konstancin k. Warszawy, 1-22 marzec 1991), Warszawa.

Klementowski Marian L. 1988, U źródeł kształtowania się postępowania przeciwko „ludziom szkodliwym” (novici terrae) w średniowiecznym prawie niemieckim, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G" no. 35.

Klima J. 1967, Prawa Hammurabiego, Warszawa.

Kochanowski Janusz. 1978, O przekształcaniu się odpowiedzialności karnej, „Państwo i Prawo” no. 6.

Koranyi Karol. 1971, Powszechna historia prawa, Warszawa.

Kuhn Thomas S. 2009, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa.

Kulesza Cezary. 2010, Prawa podmiotowe pokrzywdzonego a instytucja mediacji w sprawach karnych, [in:] L. Mazowiecka (ed.), Mediacja dla każdego,
Warszawa.

Kulik Marek. 2006, [in:] M. Mozgawa (ed.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Kraków.

Kunderewicz Cezary. 1958, Kodeks Ur – Nammu, „Czasopismo Prawno-Historyczne” no. 2.

Kunderewicz Cezary. 1959, Kodeks Lipit Isztara, „Czasopismo Prawno-Historyczne” no. 2.

Kurczewski Jacek. 1973, Prawo prymitywne – zjawiska prawne w społeczeństwach przedpaństwowych, Warszawa.

Kutrzeba Stanisław. 1921, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, Lwów.

Lesiński Bogdan, Rozwadowski Władysław. 1978, Historia prawa, Poznań.

Lisiakiewicz Ludwika. 1963, „Ius puniendi” czy metafizyka, „Państwo i Prawo” no 8-9.

Lisiakiewicz Ludwika. 1965, O normie i stosunku prawnym karno-materialnym, [in:] St. Ehrlich (ed.), Studia z teorii prawa, Warszawa.

Maciejewski Tadeusz. 2015, Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa.

Makarewicz Juliusz. 1914, Prawo karne ogólne, Kraków.

Makarewicz Juliusz. 2009, Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe, (ed.) A. Grześkowiak, Lublin.

Makarewicz Juliusz. 1922, Zbrodnia i kara, Lwów.

Malinowski Bronisław. 1939, Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczeństwie dzikich, Warszawa.

Marek Andrzej. 2010, [in:] A. Marek (ed.), System Prawa Karnego. Zagadnienia ogólne. Tom I, Warszawa.

Patkaniowski Michał. 1939, Wina i kara – elementy rzymskie i germańskie w prawie karnym statutów miast włoskich, Kraków.

Radwański Zbigniew. 1956, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Rozwój i funkcja społeczna, Poznań.

Rappaport Emil, S. 1948, Polityka kryminalna w zarysie, Łódź.

Salmonowicz Stanisław. 1966, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w., Toruń.

Seelmann Kurt. 1989, Paradoxien der Opferorientierung im Strafrecht, „Juristen Zeitung” no. 14.

Skorupka Jerzy. 2011, Paradygmat współczesnego polskiego procesu karnego – próba ujęcia, [in:] J. Skorupka, I. Hayduk-Hawrylak (ed.), Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z pespektywy dogmatyki oraz teorii
i filozofii prawa, Warszawa.

Sójka-Zielińska Katarzyna. 2003, Historia prawa, Warszawa.

Sójka-Zielińska Katarzyna. 1979, Historia prawa. Od wczesnego średniowiecza do wieku Oświecenia, Warszawa.

Strycharz Stanisław. 1982, Wybrane problemy karania na tle tendencji depenalizacyjnych, Warszawa.

Sygit Bogusław. 2007, Historia prawa kryminalnego, Toruń.

Taubenschlag Rafał. 1934, Prawo karne polskiego średniowiecza, Lwów.

Walachowicz Jerzy. 1993, [in:] Powszechna historia państwa i prawa, Poznań.

Warylewski Jarosław. 2007, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa.

Wróbel Włodzimierz, Zoll Andrzej. 2010, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków.

Wróblewski Bronisław. 1926, Penologia – socjologia kar, Wilno.

Zalewski Wojciech. 2002, Historyczne przekształcenia idei kompensacji w ramach odpowiedzialności karnej, „Palestra” no. 3-4.

Zalewski Wojciech. 2015, Tak zwany kompleks cywilnoprawny w prawie karnym po nowelizacjach, [in:] M. Bojarski (ed.), Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz,
Wrocław.

Zoll Andrzej. 2009, Podmiotowość obywatelska a wymiar sprawiedliwości, [in:] L. Mazowiecka (ed.), Mediacja, Warszawa.
Download

Published
2017-12-31


Kania, A. (2017). THE VICTIM AS A FORGOTTEN FIGURE IN THE JUSTICE SYSTEM – A FEW REMARKS IN THE LIGHT OF PAST FORMS OF PUNISHMENT. Review of European and Comparative Law, 31(4), 33–44. https://doi.org/10.31743/recl.4046

Agnieszka Kania  a.kania@wpa.uz.zgora.pl
PhD, Assistant Professor, Faculty of Law and Administration, University of Zielona GóraLicense

Creative Commons CC-BY