LEGAL SECURITY AND COUP D’ÉTAT – HISTORICAL AND MODERN PERSPECTIVES

Marcin Konarski

Doctor of legal sciences – Assistant Professor at the Department of Administration, Faculty of Social Sciences and Administration, Warsaw Management University , Poland

Abstract

The article discusses the relationship between the concepts of “legal security” and “coup d’état” on the basis of the evolution of these concepts over the centuries. The analysis of the terms which the author is interested in, adopted as the subject of this study, leads to the conclusion that, in particular, the concept of “coup d’état” is often mistakenly refereed to as a “revolution” or a “putsch”. A political upheaval, one of the methods of which is a coup d’ état, should be regarded, in the light of the research carried out, as deviating from the concept and character of a social up-heaval. In the case of a political upheaval, the legal security of the individual is usu-ally protected as before, and a possible lack of such security should only be treated as a result of the natural tendency of the individual to protect his or her legal status within a state organisation. It is only with changes of social (class) character, which may be an indirect consequence of a political upheaval, that the addresses of legal norms may have justified concerns about their legal safety.

Keywords:

state, democracy, legal security, coup d’état, palace revolution, legitimacy

Arendt, Hannah. 2003. O rewolucji, translated by M. Godyń, Warszawa.

Arystoteles. 1973. Ustrój polityczny Aten, translated by L. Piotrowicz, Warszawa.

Arystoteles. 1964. Polityka, translated by L. Piotrowicz, Warszawa.

Banaszak, Bogusław. 1999. Prawo konstytucyjne, Warszawa.

Bankowicz, Marek. 2009. Zamach stanu: studium teoretyczne, Kraków.

Bankowicz, Marek. 2011. Niedemokratyzmy, Kraków.

Baszkiewicz, Jan. 1981. Wolność, równość, własność. Rewolucje burżuazyjne, Warszawa.

Biernat, Tadeusz. 2000. Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń.

Cary, Max, Scullard, Howard, Hayes. 1992. Dzieje Rzymu, volume II, translated by J. Schwakopf.

Condorcet, Nicolas. 1957. Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, translated by E. Hartleb, Kraków.

Chmaj, Marek, Żmigrodzki, Marek. 1995. Wprowadzenie do polityki, Lublin.

Chmaj, Marek, (ed.) 1999. Encyklopedia polityki, Kraków.

D’Alembert, Jean. 1954. Wstęp do encyklopedii, translated by J. Hartwig, Kraków.

Dyjakowska, Marzena. 2012. Subsydiarne stosowanie prawa rzymskiego w Polsce przedrozbiorowej na przykładzie zbrodni obrazy majestatu, „Teka Komisji Prawniczej”, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, vol. V, Lublin.

Engels, Fryderyk. 1979. Dialektyka przyrody, translated by T. Zabłudowski, Warszawa.

Ehrlich, Stanisław. 1994. Norma. Grupa. Organizacja, Warszawa.

Grześkowiak, Alicja, ed. 2011. Prawo karne, Warszawa.

Hammond, Nicholas, Geoffrey, Lemprière. 1994. Dzieje Grecji, translated by A. Świderkówna, Warszawa.

Kaczmarczyk, Hubert. 2013. Wolność i jej rodzaje w ujęciu Friedricha A. Hayeka, [in:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin.

Kasprzyk, Adam. 2013. Instytucja vacatio legis – pojęcie i znaczenie dla polskiego prawodawstwa, [in:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin.

Kojder, Andrzej. 2013. Atrofia prawa, [in:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin.

Konarski, Marcin, Woch, Marek. 2014. Siła i przemoc jako atrybut władzy państwowej, [in:] Prawa człowieka w państwie, (ed.) M. Konarski, (ed.) M. Wielec, (ed.) M. Woch, Warszawa.

Konarski, Marcin. 2015. Zamach stanu jako forma kwestionowania legitymacji prawa, „Studia Prawnicze i Admnistracyjne“ 3:11-23.

Konarski, Marcin. 2017. Zamach stanu w perspektywie prawno-historycznej na przykładzie Rewolucji Francuskiej 1789-1799, [in:] Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, (ed.) W. Lis, Lublin.

Kość, Antoni. 1998. Podstawy filozofii prawa, Lublin.

Krukowski, Józef. 2016. Bezpieczeństwo państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: tożsamość narodowa a społeczeństwo obywatelskie. Doświadczenia i perspektywy, Bezpieczeństwo prawne państwa demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Słowacja-Ukraina, (ed.) J. Krukowski, (ed.) J. Potrzeszcz, (ed.) M. Sitarz, Lublin.

Lukács, György. 1988. Historia i świadomość klasowa, translated by M.J. Siemek, Warszawa.

Luksemburg, Róża. 1906. Strajk masowy, partia i związki zawodowe, Hamburg. https://www.marxists.org/polski/luksemburg/1906/strajk-masowy/index.htm.


Luttwak, Edward. 1968. Coup d’Etat: A Practical Handbook, London.

Łączkowski, Wojciech. 2013. Prawo a sprawiedliwość, [in:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin.

Łuć, Ireneusz. 2004. Udział gwardii pretoriańskiej w zamachach stanu w 69 i 193 r. n.e., [in:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, (ed.) A. Sołtysiak, Warszawa.

Łukaszewicz, Adam. 2004. Rok 41 – Rzym i Aleksandria, [in:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, (ed.) A. Sołtysiak, Warszawa. Malinowski, Gościwit. 2004. Zamach stanu i strach przed nim w demokratycznych Atenach, [in:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, (ed.) A. Sołtysiak, Warszawa.

Marks, Karol, Engels, Fryderyk. 1949. Manifest komunistyczny: burżuazja i proletariat, [in:] K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, vol. I, Warszawa.

Marks, Karol. 1949. Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonapartego, [in:] K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, vol. I, Warszawa.

Pietraś, Ziemowit, Jacek. 1970. Wojna domowa ze stanowiska prawa międzynarodowego, Lublin.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. 1985. Warszawa-Poznań.

Platon. 1960. Prawa, translated by M. Maykowska, Kraków.

Popper, Karl, Raimund. 1977. Logika odkrycia naukowego, translated by U. Niklas, Warszawa.

Potrzeszcz, Jadwiga. 2013. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin.

Potrzeszcz, Jadwiga. 2016. Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa – perspektywa filozoficznoprawna, [in:] Bezpieczeństwo prawne państwa demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Słowacja-Ukraina, (ed.) J. Krukowski,
(ed.) J. Potrzeszcz, (ed.) M. Sitarz, Lublin.

Potrzeszcz, Jadwiga. 2016. Legal security – synthetic presentation, „Teka Komisji Prawniczej“, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, vol. IX, Lublin.

Rousseau, Jean, Jacques. 1956. Trzy rozprawy z filozofii społecznej, translated by H. Elzenberg, Kraków.

Szlachta, Bogdan. 2016. Koncepcje bezpieczeństwa prawnego w Europie po II wojnie światowej – perspektywa politologiczna, [in:] Bezpieczeństwo prawne państwa demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Słowacja-Ukraina,
(ed.) J. Krukowski, (ed.) J. Potrzeszcz, (ed.) M. Sitarz, Lublin.

Ura, Edward. 1988. Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów.

Voltaire. 1956. Elementy filozofii Newtona, translated by H. Konczewska, Kraków.

Waldenberg, Marek. 1964. Rewolucja, Warszawa.

Wojciechowski, Janusz. 1997. Kodeks karny. Komentarz, Warszawa.

Wolski, Józef. 1965. Historia powszechna. Starożytność, Warszawa.
Download

Published
2017-09-15


Konarski, M. (2017). LEGAL SECURITY AND COUP D’ÉTAT – HISTORICAL AND MODERN PERSPECTIVES. Review of European and Comparative Law, 30(3), 29–53. https://doi.org/10.31743/recl.4165

Marcin Konarski 
Doctor of legal sciences – Assistant Professor at the Department of Administration, Faculty of Social Sciences and Administration, Warsaw Management UniversityLicense

Creative Commons CC-BY