THE LIMITATIONS OF RELIGIOUS PRACTICES IN POLISH PRISONS

Michał Zawiślak

PhD – Associate Professor, Department of Law on Religion, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland

Abstract

The subject of this article is the issue of religious fredom of prisoner in the light of limitations of religious practices. The article presents legal and sociological status of religious assistance in contemporary Polish prisons. The aim of the paper is to analyze the prisoner’s situation based on selected case law. Religious practices seem to be important part of long process of resocialization of the prisoners, but still prison staff is not prepared to ensure the perform religious practices in right manner. It needs to be stressed that religious practices are subject to limitations in prisons. The article focus on typical problems arising from lack of detailed internal prison policy regulations.

Keywords:

limitation of religious freedom, religious assistance, religious practices, chaplain, prison

Bedyński, Krystian. 1994. Duszpasterstwo więzienne w Polsce – zarys historyczny, Warszawa: First Business College.

Bielecki, Marek. 2016. Praktyki religijne osadzonych w zakładzie karnym w Zamościu. [in:] Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspek-ty prawne i praktyczne, (eds.) Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, Warszawa: Wydawnictwo Unitas.

Czelny Michał, Marta Ordon, Michal Zawiślak, 2017. Poland. The Catholic Church’s Influence on Social, Political and Private Life. [in:] Religion and Secularism in the European Union. State of Affairs and Current Debates, (eds.) Jan Nelis, Caroline Sagesser, Jean-Philippe Schreiber, Peter Lang.

Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, (eds.) Jan Świtka, Małgorzata Kuć. 2007. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Głowik, Tomasz. 2011. Działalność kościołów i związków wyznaniowych na terenie jednostek penitencjarnych. [in:] Oddziaływanie penitencjarne i terapeutyczne w zakładach karnych i aresztach śledczych w 2010 roku, (ed.) Tomasz Głowik, pp. 104-106. Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Janik, Piotr. 2016. Działalność ewangelickiego duszpasterstwa więziennego w Polsce. [in:] Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, (eds.) Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, p. 484. Warszawa: Wydawnictwo Unitas.

Krukowski, Józef. 2005. Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa.

Lasocik, Zbigniew. 1993. Praktyki religijne więźniów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lenczewski, Mikołaj. 2016. Posługa duszpasterska kapelanów PAKP w zakładach karnych i aresztach śledczych w Polsce. [in:] Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, (eds.) Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, Warszawa: Arche.

Malec, Jan. 1989. Posługi religijne w zakładach karnych. Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny (14-15):21-24.

Meler, Sławomir. 2003. Prawo więźniów do wolności religijnej. Przegląd Więziennictwa Polskiego 38:59-67.

Mezglewski Artur, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, 2011. Prawo wyznaniowe, 3rd ed., Warszawa.

Migdał, Jerzy. 2008. Polski system penitencjarny w latach 1956-2008 w ujęciu doktrynalnym, normatywnym i funkcjonalnym. Kontynuacja czy zmiana?, Gdańsk: Arche.

Misztal, Henryk. 1993. Kościelne pojęcie wolności religijnej a ustawa o gwaran-cjach wolności sumienia i wyznania. Kościół i Prawo 11:104-107.

Niewiadomska, Iwona. 2017. Polski model resocjalizacji penitencjarnej, Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 9:116.

Nikołajew, Jerzy. 2012. Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo skaza-nych, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Osowska-Rembecka, Anna. 2016. Programy oddziaływań penitencjarnych na przykładzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie. Przegląd Więziennictwa Polskiego 92:134.

Paszkowski, Marek, Krzywkowska. , Justyna. 2016. Prawo osadzonych do opieki duszpasterskiej i wykonywania praktyk religijnych na przykładzie zakładu karnego w Barczewie. [in:] Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, (eds.) Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, Warszawa: Wydawnictwo Unitas.

Piechowiak, Marek. 1996. Wolność religijna – aspekty filozoficzne-prawne. Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju 3:10-12.

Pietrzak Michał, 2003. Prawo wyznaniowe, Warszawa.

Stanisławski, Tadeusz. 2016. Finansowe koszty zapewnienia wolności sumienia i religii osób pozbawionych wolności. [in:] Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, (eds.) Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, Warszawa: Wydawnictwo Unitas.

Stanisz Piotr, Henryk Misztal, 2010. Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym „państwa świeckiego”, „Annales Canonici” 2010, t. 6, pp. 37-55.

Stanisz Piotr. 2017. Religion and Law in Poland, Wolters Kluwer.

Stanisz Piotr, 2013. Relations between the State and Religious Organizations in Contemporary Poland from Legal Perspective, [in:] Neuere Entwicklungen im Religionsrecht europäischer Staaten, (ed.) Wilhelm Rees, María Roca, Balázs Schanda, Wyd. Duncker&Humblot, Berlin.

Stanisz Piotr, 2016. The Presence of the Cross in Public Spaces in the Context of the Freedom of Thought, Conscience and Religion: A Polish Perspective, [in:] Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, (eds.) Piotr Stanisz, Michał Zawiślak, Marta Ordon, Cambridge Scholars Publishing.

Wierzbicki, Konrad. 2016. Praktyki religijne osób pozbawionych wolności w zakładzie karnym w Chełmie. [in:] Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, (eds.) Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, Warszawa: Wydawnictwo Unitas.
Download

Published
2017-09-15


Zawiślak, M. (2017). THE LIMITATIONS OF RELIGIOUS PRACTICES IN POLISH PRISONS. Review of European and Comparative Law, 30(3), 107–123. https://doi.org/10.31743/recl.4263

Michał Zawiślak  michal_lublin@yahoo.com
PhD – Associate Professor, Department of Law on Religion, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of LublinLicense

Creative Commons CC-BY