THE ROLE OF PRAXEOLOGICAL PRINCIPLESIN SHAPING COMPETENCES OF LOCAL GOVERNMENTS

Magdalena Kisała

PhD, Department of Administration Studies, Faculty of Law, Canon Law and Administration , The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland

Abstract

Local governments act based on and within legal boundaries . They realize objectives which stem from law as well . In order for law to facilitate the actual realization of specific objectives, when designing and executing it, a rational legislator ought to take into account praxeological principles . The principles influence the division of tasks and allocation of competences to proper local government bodies . As a result, they contribute to their efficient operation, shape structures the bodies function in, and determine the ways these structures operate in .

Keywords:

praxeology, principles of praxeology, efficiency

Biernat, Stanisław . 1979 . „Działania wspólne w administracji państwowej” . Wrocław: Zakład Narodowy im . Ossolińskich .

Borkowski . Jan . 2005 . „Podmioty administracji publicznej a przemiany ustrojowe” . In: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania . Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, 62 . Toruń: Dom Organizatora .

Borucka-Arctowa, Maria . 1967 . „O społecznym działaniu prawa” . Warszawa: PWN .

Cieślak, Zbigniew . 2011 . „Podstawowe instytucje prawa administracyjnego” . In: Prawo administracyjne, ed . Zygmunt Niewiadomski, Warszawa: Lexis Nexis .

Cieślak, Zbigniew . 2004 . „Praktyka organizowania administracji publicznej” . Warszawa: Wydawnictwo Difin S .A .

Dawidowicz, Wacław . 1970 . „Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce” . Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe .

Dolnicki, Bogdan . 2010 . „Elementy prakseologiczne w strukturze i działaniu administracji publicznej” . In: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, eds . Stanisław Wrzosek, Michał Domagała, Jan Izdebski, Tadeusz Stanisławski, Warszawa: C .H . Beck .

Dolnicki, Bogdan, 2009 . „Samorząd terytorialny” . Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business .

Fundowicz, Sławomir . 2010 . „Prakseologiczne uwarunkowania prawa administra-cyjnego” . In: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, eds . Stanisław Wrzosek, Michał Domagała, Jan Izdebski, Tadeusz Stanisławski, 419 . Warszawa: C .H . Beck .

Jaroszyński, Adam . 1977 . „Wpływ przekształceń administracji socjalistycznej na pozycję prawną obywatela” . Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Jełowicki, Marcin . 1987 . „Nauka administracji: zagadnienia wybrane” . Warszawa: PWN .

Wróblewski, Jerzy . 1980 . „Skuteczność prawa i problemy jej badania” . Studia Prawnicze 1-2 .

Kotarbiński, Tadeusz . 2003 . „Dzieła wszystkie . Prakseologia” . Część II . Wrocław: Zakład Narodowy im . Ossolińskich .

Leoński, Zbigniew . 2010 . „Nauka administracji” . Warszawa: C .H . Beck .

Lipowicz, Irena . 2007 . „Istota administracji” . In: Prawo administracyjne, ed . Zygmunt Niewiadomski, 36 . Warszawa: Lexis Nexis .

Łukasiewicz, Jan . 1997 . „Nauka administracji . Wstęp do teorii administracji” . Przemyśl: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu .

Łukasiewicz, Jan . 1990 . „Prawne uwarunkowania skuteczności działań administracji państwowej” . Lublin: UMCS .

Łukasiewicz, Jan, Wrzosek, Stanisław, 2008 . „Relacje pomiędzy naukami o zarządzaniu a naukami o administracji” . In: Zastosowanie nauk o zarządza-niu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej, eds . Magdalena Kisała, Wojciech Wytrążek, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu .

Łukasiewicz, Jan . 2010 . „Słowo o aktualności prakseologicznej płaszczyzny badań nad administracją publiczną” . In: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, eds . Stanisław Wrzosek, Michał Domagała, Jan Izdebski, Tadeusz Stanisławski, Warszawa: C .H . Beck .

Matczak, Marcin . 2004 . „Kompetencja organu administracji publicznej” . Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze .

Milczarek, Dariusz . 1998 . „Subsydiarność-próba bilansu” . In: Subsydiarność, ed . Dariusz Milczarek, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA .

Ofiarska, Małgorzata . 2008 . „Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego” . Warszawa: C .H . Beck .

Piłejko, Konstanty . 1976 . „Prakseologia – nauka o sprawnym działaniu” . Warszawa: PWN .

Saint-Ouen, Francois, 1991 . „Podział władzy w demokracji europejskiej” . Samorząd Terytorialny 6 .

Starościak, Jerzy . 1957 . „Podstawy prawne działania administracji” . Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze .

Supernat, Jerzy . 1984 . „Odesłania do zasad prakseologicznych w prawie adminis-tracyjnym” . Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego .

Zieleniewski, Jan . 1967 . „Organizacja zasobów ludzkich” . Warszawa: PWN .

Zimmermann, Jan . 2012 . „Prawo administracyjne” . Warszawa: Wolters Kluwer .
Download

Published
2017-06-30


Kisała, M. (2017). THE ROLE OF PRAXEOLOGICAL PRINCIPLESIN SHAPING COMPETENCES OF LOCAL GOVERNMENTS. Review of European and Comparative Law, 29(2), 105–118. https://doi.org/10.31743/recl.4270

Magdalena Kisała  kisala@kul.pl
PhD, Department of Administration Studies, Faculty of Law, Canon Law and Administration , The John Paul II Catholic University of LublinLicense

Creative Commons CC-BY