THE NEED FOR RESEARCH ON PUBLIC SUBJECTIVE RIGHTSOF PERSONS WITH DISABILITIESFROM THE PERSPECTIVE OF POLISH ADMINISTRATIVE LAW

Tomasz Sienkiewicz

Doctor habilitatus in law, assistant professor in the Department of Administrative Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University in Lublin; a Legal Counsel , Poland

Abstract

When dealing with citizens, public administration has numerous opportunities for abuse of its privileged position. The study of public subjective rights of disabled persons in public law is important because the relation under administrative law is not an equal relation. The state is always the stronger party. When a party to this relation is a person with a dysfunction of the body, a situation is created which is highly unfavourable for this person because of the natural tendency of the state system (including public authorities) to use its privileged position. This can result in actual discrimination of persons with disabilities. The purpose of the law is the common good and welfare of individual persons. Respecting the welfare of persons with disabilities in the public law guarantees the realization of the common good. One can not create the law while ignoring the rules governing human life. As Petrażycki wrote, “the highest good to which we should strive in policy in general and legal policy in particular – is the moral development of man and the rule of highest rational ethics among human beings, namely, the ideal of love” (Petrażycki, 1968, translation mine).

Keywords:

disabled person, administrative law

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, 2004, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, C.H. Beck.

Blicharz Joanna, 2012, Sytuacja osób wykluczonych w dobie współczesnej globalizacji ekonomicznej. Wybrane problemy, [in:] A. Błaś (ed.), Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, Warszawa, Wolters Kluwer Business.

Boć Jan (ed.), 2007, Prawo administracyjne, Wrocław, Kolonia Limited.

Bosak Maria (ed.), 2015, Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

Bulenda Teodor, 1999, Prawo wobec osób niepełnosprawnych [in:] Barbara Szczepankowska, Jerzy Mikulski (ed.), Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans, Warszawa, Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Decyzja Rady w sprawie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003, [in:] Unia Europejska. Dokumenty, publikacje, informacje. Nr 2, Warszawa 2001.

Fundowicz Sławomir, 2005, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin, Wyd. KUL.Jakimowicz Wojciech, 2002, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków, Kantor Wydaw. Zakamycze.

Kulesza Michał (ed.), 1989, Materiały do nauki prawa administracyjnego (z orzecznictwa sądowego), Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kurowski Krzysztof 2014, Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, Warszawa, Wydawca: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Łukasiewicz Jan, 2007, Zarys nauki administracji, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Łukasiewicz Jan, 2005, Słowo o systematyzacji badań komparatystycznych w zakresie zjawisk administracji publicznej [in:] Aktualne problemy prawa w Republice Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rzeszów, 19-21 kwietnia 2004 r., (eds.) Mária Bujňáková, Jan Łukasiewicz, 287-290, Rzeszów, „Mitel”.

Matczak Marcin, 2004, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków, Kantor Wydaw. Zakamycze.

Niczyporuk Janusz, Kmiecik Zbigniew R., Czech Ewa, Szewczak Marcin, Grzeszczuk Marta, 2015, Status prawny osób z zaburzeniami psychicznymi, Lublin, Instytut Spraw Administracji Publicznej.

Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej, Analiza i zalecenia. Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka nr 13; http://www.pzg.org.pl/rokdownloads/SC/oog.pdf (dostęp: 2017-03-09). Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2014, nr 5.

Opałek Kazimierz, 1957, Prawo podmiotowe. Studium z teorii prawa, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Paluszkiewicz Magdalena [in:] M. Włodarczyk (ed.), 2015, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer.

Patyk Jacek, 1999, Status prawny osób niepełnosprawnych, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze.

Petrażycki Leon, 1968, Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa, PWN.

Piwowarski Władysław 1993, Ład społeczny w państwie, Warszawa, Ruch „Demokracja Polska”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Sekcja Polska Instytutu Jacquesa Maritaina.

Podgórecki Adam, 1962, Socjologia prawa, Warszawa, Wiedza Powszechna.

Pudzianowska Dorota (ed.), 2014, Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, Warszawa, Lex a Kluwer business.

Sienkiewicz Tomasz, 2004, Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie, Lublin, Polihymnia.

Sienkiewicz Tomasz, 2006, Status człowieka niepełnosprawnego w prawie administracyjnym, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.

Sienkiewicz Tomasz, 2007, Status człowieka niepełnosprawnego w prawie publicznym, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.

Sienkiewicz Tomasz, 2011, Przesłanki skuteczności policji administracyjnej [in:] Ius et historia. Ksiega pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, (eds.) Tadeusz Guz, Waldemar Bednaruk, Maria Regina Pałubska, 561-585, Lublin, Wydawnictwo KUL.

Sienkiewicz Tomasz, 2006, Przesłanki przemiany prawa w terror, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Tom II, zeszyt 1, 35-50.

Sierpowska Iwona, Kogut Anna, 2010, Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa, Wrocław.

Ternon Yves, Helman Socrate, 1974, Eksterminacja chorych psychicznie w III Rzeszy. Od teoretyków narodowosocjalistycznych do praktyków z SS, Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Trzewik Jacek, 2016, Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska, Lublin, Wydawnictwo KUL.

Wasiak Zbigniew, 2006, Zadania powiatu w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.

Wenclik Małgorzata, 2013, Zmiany w podejściu administracji publicznej do klientów niepełnosprawnych [in:] J. Zimmermann, P.J. Suwaj, (ed.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Warszawa, Wolters Kluwer Business.

Wróbel Andrzej, 2010, Prawo podmiotowe publiczne [in:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (eds.), System prawa administracyjnego, Tom I, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.

Zimmermann Jan, 2008, Prawo administracyjne, Warszawa, Lexis Nexis.
Download

Published
2017-03-15


Sienkiewicz, T. (2017). THE NEED FOR RESEARCH ON PUBLIC SUBJECTIVE RIGHTSOF PERSONS WITH DISABILITIESFROM THE PERSPECTIVE OF POLISH ADMINISTRATIVE LAW. Review of European and Comparative Law, 28(1), 41–65. https://doi.org/10.31743/recl.4310

Tomasz Sienkiewicz  sienkiewicz@kul.pl
Doctor habilitatus in law, assistant professor in the Department of Administrative Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University in Lublin; a Legal CounselLicense

Creative Commons CC-BY