LAW APPLICABLE FOR THE REPRESENTATIONTO EXERCISE THE CORPORATE RIGHTS OF SHAREHOLDERSIN POLISH COMPANIES

Krzysztof Tapek

PhD Student on Faculty of Law and Administration, Chair of Economic Policy, Jagiellonian University , Poland

Abstract

Shareholders of Polish companies dispose of various rights – property as well as corporate. Majority of corporate rights can be exercised by a representative. Representation, in this regard includes two categories: proxy and statutory rep-resentation. Regulations concerning representation vary, depending on kind of company in which they are used (limited liability companies, joint – stock com-panies or public companies, whose regulation is influenced by European law). In current study representation to exercise corporate rights of shareholders will be examined on the meta-law level. Provisions of international private law shall be observed to determine that which country’s legal regime shall be applied to interpret the institution of representation in cross-border situations. Additionally, it is necessary to distinguish the scopes of laws applicable for different issues connected with representation. The dissertation is aimed to address all abovementioned questions with the reference to European and Polish law.

Keywords:

representation, proxy, law applilcable, shareholder

Bagan – Kurluta Katarzyna, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2011.

Bielecki Maciej, Ograniczenia prokury, Monitor Prawniczy 2007, no. 1, Legalis.

Bieniak Michał, [in:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Jacek Bieniak, Michał Bieniak, Grzegorz Nita-Jagielski, Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, Anna Rachwał, Marcin Spyra, Grzegorz Suliński, Marcin Tofel, Robert Zawłocki, Warszawa 2011.

Czubik Paweł, Artykuł 25 nowej ustawy Prawo Prywatne Międzynarodowe – przełom dla notariatu RP?, Nowy Przegląd Notarialny, 2011/1.

Gajda Janusz, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz. (ed.) Krzysztof Pietrzykowski, Warszawa 2015, pp. 652.

Gniewek Edward, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, (ed.) Edward Gniewek, Warszawa 2011.

Górecki Jacek, Forma umów obligacyjnych i rzeczowych w prawie prywatnym międzynarodowym, Katowice 2007.

Gutowski Maciej, Sankcja wobec czynności prawnej dokonanej przez „fałszywy organ” osoby prawnej, Przegląd Prawa Handlowego 2008 no. 3 .

Herbet Andrzej [in:] Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV, (ed.) Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szwaja, Andrzej Szumański, Janusz Szwaja, Warszawa 2009.

Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 301-633 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, LEX 2015, Commentary to art. 466 of Commercial Companies Code; Commentary to art. 412 of Commercial Companies Code.

Kocot Wojciech, Korzystanie z sieci teleinformatycznych w stosunkach korporacyjnych spółek akcyjnych, Przegląd Prawa Handlowego 2011, no 2.

Korniluk Marta, Radosław Kwaśnicki, Praktyczne aspekty prawne pełnomocnictw do udziału w zgromadzeniach spółek kapitałowych po nowelizacji 3.08.2009 r., Przegląd Prawa Handlowego 2009, no 9.

Mucha Ariel, Transgraniczne przekształcenie polskiej spółki kapitałowej – uwagi na temat niezgodności art. 270 pkt 2 oraz art. 459 pkt 2 ksh z prawem europejskim, Transformacje Prawa Prywatnego 2015, no 4.

Naworski Jan Paweł, Commentary to art. 412 of Commercial Companies Code, LexisNexis 2003.

Opalski Adam, Wybrane problemy ustalania prawa właściwego dla osób prawnych w świetle nowej ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe [in:] Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, (ed.) Jerzy Poczobut, War-szawa 2013.

Oplustil Krzysztof, Łącznik siedziby spółki w nowym prawie prywatnym międzynarodowym. Uwagi na tle prawa europejskiego, Kwartalnik Prawa Pry-watnego 2011, no. 3.

Oplustil Krzysztof, Pełnomocnictwo do występowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej po nowelizacji kodeksu spółek handlowych ustawą z 5.12.2008 r., Przegląd Prawa Handlowego 2009, no 11.

Pazdan Jadwiga, Pełnomocnictwo w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków, 2003.

Pazdan Jadwiga, [in:] Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, vol. 20A (ed.) Maksymilian Pazdan, Warszawa 2015.

Pazdan Jadwiga, Prokura w prawie prywatnym międzynarodowym [in:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi(ed.) Jerzy Pisuliński, Piotr Tereszkiewicz, Fryderyk Zoll, Warszawa 2012.

Pazdan Maksymilian, Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910 vol. I, (ed.) Krzysztof Pietrzykowski, Legalis 2015, Commentary to art. 38 of Civil Code.Pazdan Maksymilian, System Prawa Handlowego, vol. II, Prawo Spółek Handlowych, (ed.) Stanisław Włodyka, Warszawa 2012.

Popiołek Wojciech, Prawo właściwe dla wykonywania prawa głosu przez wspólnika spółki kapitałowej [in:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Mak-symiliana Pazdana, (ed.) Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Kraków 2005.

Rodzynkiewicz Mateusz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009.

Skibińska Ewa, Pojęcie siedziby spółki handlowej – wybrane zagadnienia [in:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, (ed.) Teresa Mróz, Mirosław Stec, Warszawa 2012.

Sobolewski Przemysław, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, (ed.) Konrad Osajda, Legalis 2016, Commentary to art. 38 of Civil Code.

Sokołowski Tomasz, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz. (ed.) Henryk Dolecki, Tomasz Sokołowski, LEX 2013, Commentary to art. 101 of the Fam-ily and Guardianship Code.Sołtysiński Stanisław, Prawo właściwe dla spółek prawa handlowego, Rejent 2001, no 7-8.

Sołtysiński Stanisław, [in:] Prawo spółek handlowych, (ed.) Andrzej Koch, Jacek Napierała, Kraków 2005.

Sołtysiński Stanisław, Skutki działań piastunów wadliwego składu zarządu lub rady nadzorczej w społkach kapitałowych oraz spółdzielniach, [in:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, (ed.) Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Kraków 2005.

Strzebinczyk Jerzy, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, (ed.) Edward Gniewek, Warszawa 2011.

Szewczyk Jarosław, Forma prawna zagranicznego pełnomocnictwa, Monitor Prawa Handlowego 2015 no. 2.

Szwaja Janusz, Herbet Andrzej [in:] Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV, (ed.)Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski Andrzej Szumański, Janusz Szwaja, Warszawa 2009.

Tarska Monika, [in:] Komentarz do art. 1–60 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz. vol. 5, (ed.) Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański, Janusz Szwaja, Legalis 2015, Commentary to art. 26 of the act on National Court Register.

Witosz Aleksander, Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych, Warszawa 2013.

Wowerka Arkadiusz, System Prawa Prywatnego. Prawo Prywatne Międzynarodowe, vol. 20A, (ed.) Maksymilian Pazdan, Warszawa 2014.

Wowerka Arkadiusz, Wskazanie statutu personalnego spółek w kontekście unijnej swobody przedsiębiorczości. Jednolity „unijny” łącznik w zakresie krajowego międzynarodowego prawa spółek? [in:] Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, (ed.) Jerzy Poczobut, Warszawa 2013.

Żarnowiec Łukasz, [in:] Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatne-go, vol. 20A (ed.) Maksymilian Pazdan, Warszawa 2015.
Download

Published
2017-03-15


Tapek, K. (2017). LAW APPLICABLE FOR THE REPRESENTATIONTO EXERCISE THE CORPORATE RIGHTS OF SHAREHOLDERSIN POLISH COMPANIES. Review of European and Comparative Law, 28(1), 129–160. https://doi.org/10.31743/recl.4314

Krzysztof Tapek  review@kul.pl
PhD Student on Faculty of Law and Administration, Chair of Economic Policy, Jagiellonian UniversityLicense

Creative Commons CC-BY