THE YEAR 1848 IN FRANCE. A FEW REMARKS AT THE 170TH ANNIVERSARY OF THE ADOPTION OF THE CONSTITUTION OF THE SECOND FRENCH REPUBLIC IN 1848. PART I

Marcin Konarski

Doctor of legal sciences – Assistant Professor at the Department of Administration, Faculty of Social Sciences and Administration, Warsaw Management University , Poland

Abstract

This article is a synthetic analysis of the events of the Spring of Nations in France, which preceded the adoption of the Constitution of the Second French Republic on 4 November 1848. The author presents the main causes of the revolutionary events, the course of these events until 1848 as well as the most important legal reforms of political and social nature undertaken during that period.

Keywords:

Spring of Nations, 1848, Provisional Government, socialism, social reforms, right to work, abolition of slavery, abolition of death penalty, universal voting rights

Bastid, Paul. 1948. L’avènement du suffrage universel, Paris: Presses Universitaires de France.

Baszkiewicz, Jan. 1981. Wolność. Równość. Własność. Rewolucje burżuazyjne, Warszawa: Czytelnik.

Baszkiewicz, Jan. 1995. Historia Francji, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Bellona.

Bainville, Jacques. 1946. Dzieje Francji, transl. T. Stryjeński. Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego.

Blanqui, Louis August. 1975. Wybór pism, transl. I. Bibrowska, B. Wścieklica, Warszawa: Książka i Wiedza.

Boldenyi, János M. 1863. Dzieje Węgier pod względem historycznym, artystycznym, literackim i społecznym, transl. L. Rogalski, Warszawa: Nakładem Aleksandra Nowoleckiego.

Boyer, George R. 1985. „The economic role of the English Poor Law, 1780-1834”. Journal of Economic History 2: 452-454 [doi:10.1017/S0022050700034185 ].

Care, Verna. 2011. „The significance of a ‘correct and uniform system of accounts’ to the administration of the Poor Law Amendment Act, 1834”. Accounting History Review 2: 121-142.

Ciepielewski, Jerzy. Kostrowicka, Irena. Landau, Zbigniew. Tomaszewski, Jerzy. 1974. Dzieje gospodarcze świata do roku 1970, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Czernyszewski, Mikołaj. 1959. Monarchia lipcowa, In: M. Czernyszewski, Wybór pism historycznych, transl. F. Borkowska, M. Wawrykowa, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Deak, Istvan. 1979. The Lawful Revolution. Louis Kossuth and the Hungarians 1848-1849, New York: Columbia University Press.

Divéky, Adorjan. 1919. Węgrzy a Polacy w XIX stuleciu, Warszawa: Gebethner i Wolff.

Do Obywateli Członków Tymczasowego Rządu Republiki Francuskiej. 1986, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. IV, Warszawa: Książka i Wiedza.

Dziadzio, Andrzej. 2005. „Koncepcja państwa prawa w XIX wieku – idea i rzeczywistość”. Czasopismo Prawno-Historyczne 1: 177-201.

Dziadzio, Andrzej. 2008. „Ochrona konstytucyjności prawa w Europie XIX wieku”. Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 11: 169-183.

Engels, Fryderyk. 1960. Listy z Wuppertalu, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. I, Warszawa: Książka i Wiedza.

Engels, Fryderyk. 1961. Położenie klasy robotniczej w Anglii. Na podstawie własnych obserwacji i autentycznych źródeł, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. II, Warszawa: Książka i Wiedza.

Engels, Fryderyk. 1963. Niemiecka kampania o konstytucję Rzeszy, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. VII, Warszawa: Książka i Wiedza.

Engels, Fryderyk. 1964. Rewolucja i kontrrewolucja w Niemczech, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. VIII, Warszawa: Książka i Wiedza.

Engels, Fryderyk. 1986. Rewolucja w Paryżu, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. IV, Warszawa: Książka i Wiedza.

Esmein, Adhemar. 1904. Zasady prawa konstytucyjnego, transl. K. Lutostański, W. Konopczyński. Warszawa: Wydawnictwo „Ogniwa”.

Felczak, Wacław. 1983. Historia Węgier, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Garbat, Marcin. 2013. „Pauperyzacja i powstanie polityki społecznej na przykładzie Anglii w epoce elżbietańskiej”. Nierówności społeczne a Wzrost gospodarczy 34: 25-34.

Garrigou, Alain. 1991. „Le brouillon du suffrage universel. Archéologie du décret du 5 mars 1848”. Genèses 1: 161-178, https://www.persee.fr/doc/genes_1155-3219_1991_num_6_1_1100 [retrieved: 27 September 2018].

Gaston-Martin. 1948. L’abolition de l’esclavage (27 avril 1848), Paris: Presses Universitaires de France.

Gąsiorowska, Natalia. 1948. Sytuacja gospodarczo-społeczna na zachodzie i wschodzie Europy w połowie XIX stulecia, In: W stulecie Wiosny Ludów 1848-1948, Vol. I. Ed. N. Gąsiorowska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gierowski, Józef Andrzej. 1999. Historia Włoch, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gorce de la, Pierre. 1919. Histoire de la Seconde Republique, Vol. I, Paris: Plon-Nourrit et Cie.

Grzybowski, Konstanty. 1947. Demokracja francuska, Kraków: Spółdzielnia Pracy i Użytkowników „Czytelnik”.

Handelsman, Mareli. 1948. „Rok 1848: przegląd zagadnień międzynarodowych”. Przegląd Historyczny 1948 38: 7-36.

Hobsbawm, Eric. 2013. Wiek rewolucji 1789-1848, transl. M. Starnawski, K. Gawlicz, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Jarrige, François. Reynaud, Bénédicte. 2011. „La durée du travail, la norme et ses usages en 1848” Genèses 4: 70-92, https://www.cairn.info/revue-geneses-2011-4-page-70.htm [retrieved: 27 September 2018].

Jennings, Lawrence C. 1969. „L’abolition de l’esclavage par la IIe République et ses effets en Louisiane (1848-1858)”. Revue française d’histoire d’outremer 205: 375-397, https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1969_num_56_205_1493 [retrieved: 26 September 2018].

Jones, Michael J. 2015. Jałowy pieniądz: historia kapitalizmu jako konfliktu między pracą a lichwą. Vol. III: od Wielkiego Głodu do krachu roku 2008, transl. J. Morka, Wrocław: Wydawnictwo „Wektory”.

Kaczyńska, Elżbieta. Piesowicz, Kazimierz. 1977. Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kann, Robert A. 1974. A history of the Habsburg empire 1526-1918, Berkeley: University of California Press.

Klimaszewska, Anna. 2017. „Ordonanse królewskie we Francji”. Czasopismo Prawno-Historyczne 2:47-62.

Konarski, Marcin. 2017. Zamach stanu w perspektywie prawno-historycznej na przykładzie Rewolucji Francuskiej 1789-1799, In: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Ed. W. Lis, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Konarski, Marcin 2017. Oblicza demokracji totalnej na przykładzie ustawodawstwa Wielkiej Rewolucji Francuskiej, In: Bezpieczeństwo. Prawo. Polityka. Ed. M. Jurgilewicz, T. Z. Leszczyński, N. Malec, Kraków: Polskie Towarzystwo

Geopolityczne.

Kosim, Jan. 1991. Prusy i inne kraje niemieckie po kongresie wiedeńskim, In: Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1849. Ed. W. Zajewski, Vol. I, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

Kulišer, Iosif Mihajlovič. 1961. Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, Vol. II, transl. R. Winter-Rudnicki, Warszawa: Książka i Wiedza.

Kurt, Selim. 2014. „The Revolutions of 1848 and its reflections to modern political mentality”. Journal of History School” XVIII: 362-365 [http://dx.doi.org/10.14225/Joh506].

Le droit au travail au Luxembourg et a L’Assemblée Nationale. 1849. Introduction A. Lamartine, E. de Girardin, Paris: Michel Lévy frères, Libraires-Éditeurs.

Lewak, Adam. 1948. Emigracja Polska wobec rewolucji 1848/9 r., In: Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu 19-22 września 1948. Referaty, Vol. I, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne.

Lida, Clara E. 2002. The Democratic and Social Republic of 1848 and its Repercussions in the Hispanic World, [in:] The European Revolutions of 1848 and the Americas. Ed. G. Thompson, London: Institute of Latin American Studies.

Lyon-Caen, Gérard. Pélissier, Jean. 1988. Droit du travail, Paris: Dalloz.

Maciejewski, Tadeusz. 2006. „Konstytucjonalizm habsbursko-niemiecki okresu Wiosny Ludów”. Gdańskie Studia Prawnicze. Studia z historii ustroju i prawa XV: 39-60.

Maciejewski, Tadeusz. 2006. „Konstytucjonalizm okresu Wiosny Ludów na obszarze Italii”. Gdańskie Studia Prawnicze. Studia z historii ustroju i prawa XV: 61-72.

Marat, Jean-Paul. 1951. Pisma wybrane, transl. K. Libera, Warszawa: Książka i Wiedza.

Markov, Walter. Soboul, Albert 1984. Wielka Rewolucja Francuzów 1789, transl. E. Morciniec, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Marks, Karol. 1949. Walki klasowe we Francji od 1848 r. do 1850 r., In: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, Vol. I. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. Engels, Fryderyk. 1963. Przegląd wydarzeń. Maj-październik 1850 r., In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. VII. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marriot, John Arthur Ransome, Robertson, Charles Grant. 1915. The evolution of Prussia, the making of an empire, Oxford: The Clarendon Press.

Mathiez, Albert. 1956. Rewolucja francuska, transl. W. Dzwonkowski, W. Łukaszewicz, T. Landecki, Warszawa: Książka i Wiedza.

Mehring, Franz. 1963. Historia socjaldemokracji niemieckiej, Vol. I, transl. E. Werfel, Warszawa: Książka i Wiedza.

McCord, Norman. 1969. „The Implementation of the 1834 Poor Law Amendment Act on Tyneside”. International Review of Social History 4: 90-108.

Od Wiosny Ludów do wojny francusko-pruskiej (1848-1871). Teksty źródłowe. 1924. ed. J. Frejlich, Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.

Parvi, Jerzy. Śliwowski, Réne. 1970. „Aleksander Hercen i Louis Blanc”. Przegląd Historyczny 2: 270-276.

Piekarska, Anna. 2015. „Ludowe państwo dobrobytu”. Praktyka Teoretyczna 4: 228-239.

Pouthas, Charles Hippolyte. 1969. Od 1815 do 1878, [in:] G. Lefebvre, Ch. H. Pouthas, M. Baumont, Historia Francji, Vol. II: od 1774 do czasów współczesnych, transl. M. Derenicz, Warszawa: Książka i Wiedza.

Rusiński, Władysław. 1973. Zarys historii gospodarczej powszechnej. Czasy nowożytne i najnowsze (1500- 1949), Warszawa: Książka i Wiedza.

Saint-Just, Louis. 1954. O handlu i koloniach, In: L. Saint-Just, Wybór pism, transl. J. Ziemilski, B. Kulikowski, Warszawa: Książka i Wiedza.

Salmonowicz, Stanisław. 1990. „Rewolucja Francuska: blaski i cienie dziedzictwa”. Przegląd Historyczny 1- 2: 75-85.

Salmonowicz, Stanisław. 2004. Prusy: dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa: Książka i Wiedza.

Schmidt, Charles. 1948. Des ateliers nationaux aux barricades de juin, Paris: Presses Universitaires de France.

Schmitt, Carl. 2012. Teologia polityczna i inne pisma, transl. M.A. Cichocki, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Seignobos, Charles. 1899. Dzieje polityczne Europy współczesnej. Rozwój stronnictw i form politycznych 1814-1899. Ed. J. Stecki, Warszawa: Wydawnictwo „Głosu”.

Seignobos, Charles. 1921. La Révolution de 1848 – Le Second Empire (1848-1859), [in:] E. Lavisse, Histoire de France contemporaine: depuis la Révolution jusqu’à la paix de 1919, Vol. VI, Paris: Hachette.

Sewell, William H. 1979. „Corporations Républicaines: The Revolutionary Idiom of Parisian Workers in 1848”. Comparative Studies in Society and History 2:195-203.

Tersen, Emile. 1948. Le gouvernement provisoire et l’Europe. Paris: Presses universitaires de France.

Tocqueville de, Alexis. 1987. Wspomnienia, transl. A.W. Labuda. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Turpin, Dominique. 1992. Droit constitutionnele, Paris: Presses Universitaires de France.

Wawrykowa, Maria. 1980. Dzieje Niemiec 1789-1871, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wąsicki, Jan. 1986. Związek Niemiecki i państwa niemieckie 1815-1848, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Wąsowicz, Marek. 1994. Między tronem, giełdą i barykadą. Francja 1830-1848, Warszawa: Omnia.

Weill, Georges. 1912. La France sous la monarche constitutionnelle (1814-1848), Paris: Félix Alcan.

Wereszycki, Henryk. 1975. Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wereszycki, Henryk. 1986. Historia Austrii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wergeland, A.M. 1905. „History of the Working Classes in France 1789-1870”. Journal of Political Economy 3: 419-448.

Vigier, Philippe. 1970. La Seconde République. Paris: Presses Universitaires de France.

Zahorski, Andrzej. 1991. Francja w latach 1815-1848. Restauracja i Monarchia Lipcowa, In: Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1849. Ed. W. Zajewski, Vol. I, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

Ziegler, Gilette. 1972. Paryż i jego rewolucje, transl. H. Łochocka. Warszawa: Książka i Wiedza.

Żywczyński, Mieczysław. 1975. Historia powszechna 1789-1870, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Download

Published
2018-06-30


Konarski, M. (2018). THE YEAR 1848 IN FRANCE. A FEW REMARKS AT THE 170TH ANNIVERSARY OF THE ADOPTION OF THE CONSTITUTION OF THE SECOND FRENCH REPUBLIC IN 1848. PART I. Review of European and Comparative Law, 33(2), 35–57. https://doi.org/10.31743/recl.4317

Marcin Konarski  review@kul.pl
Doctor of legal sciences – Assistant Professor at the Department of Administration, Faculty of Social Sciences and Administration, Warsaw Management UniversityLicense

Creative Commons CC-BY