THE YEAR 1848 IN FRANCE. A FEW REMARKS AT THE 170TH ANNIVERSARY OF THE ADOPTION OF THE CONSTITUTION OF THE SECOND FRENCH REPUBLIC IN 1848. PART II

Marcin Konarski

Assistant Professor at the Department of Administration, Faculty of Social Sciences and Administration, Warsaw Management University , Poland

Abstract

The article is a continuation of the discussion undertaken on the occasion of the 170th anniversary of the Constitution of the Second French Republic. The author analyses the events that took place in France in the period between the shutdown of the national workshops in June 1848 and the adoption of the
Constitution of the Second French Republic in November of the same year. A significant part of this article is the analysis of the provisions of the Constitution, with particular emphasis on the analysis of the institution of the President of the Republic, introduced for the first time to French constitutionalism.

Keywords:

Spring of Nations, year 1848, June Days uprising, constitution, president of the Republic, Louis-Napoleon

Baszkiewicz, Jan. 1995. Historia Francji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Bellona.

Baszkiewicz, Jan. 2009. Z problematyki terroru rewolucyjnego 1789-1795, In: J. Baszkiewicz, Państwo. Rewolucja. Kultura polityczna. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Baszkiewicz, Jan. 2009. 1848: rewolucja niedoceniana, In: J. Baszkiewicz, Państwo. Rewolucja. Kultura polityczna. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Brzeziński, Wacław. 1960. Sądowa kontrola administracji we Francji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Chanet, Jean François. 2005. „La loi du 15 mars 1850”. Vingtième Siècle. Revue d’histoire 3: 21-39. https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-dhistoire-2005-3-page-21.htm [retrieved: 27 September 2018].

Clay, Stephen. 2014. The White Terror Factions, Reactions, and the Politics of Vengeance, In: A Companion to the French Revolution. Ed. P. McPhee. Chichester, West Sussex, UK; Malden, MA: John Wiley & Sons.

Colvin, Nathan L., Foley. Edward B. 2010. „The Twelfth Amendment: A Constitutional Ticking Time Bomb”. University of Miami Law Review 66: 475-534.

Czernyszewski, Mikołaj. 1959. Cavaignac, In: M. Czernyszewski, Wybór pism historycznych, transl. F. Borkowska, M. Wawrykowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Czernyszewski, Mikołaj. 1959. Francja za panowania Ludwika Napoleona, In: M. Czernyszewski, Wybór pism historycznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dziadzio, Andrzej. 2005. „Koncepcja państwa prawa w XIX wieku – idea i rzeczywistość”. Czasopismo Prawno-Historyczne 1: 177-201.

Engels, Fryderyk. 1962. 23 czerwca, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. V, Warszawa: Książka i Wiedza.

Engels, Fryderyk. 1962. 24 czerwca, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. V. Warszawa: Książka i Wiedza.

Engels, Fryderyk. 1962. Rewolucja czerwcowa, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. V. Warszawa: Książka i Wiedza.

Esmein, Adhemar. 1904. Zasady prawa konstytucyjnego, transl. K. Lutostański, W. Konopczyński. Warszawa: Wydawnictwo „Ogniwa”.

Gorce de la, Pierre. 1919. Histoire de la Seconde Republique. Vol. I. Paris: Paris: Plon-Nourrit et Cie.

Hawley, Joshua D. 2014. „The Transformative Twelfth Amendment”. William&Mary Law Review” 44: 1501-1586. https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol55/iss4/5/ [retrieved: 27 September 2018].

Kieniewicz, Stefan. 1948. Oblicze ideowe Wiosny Ludów. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Konarski, Marcin. 2017. Zamach stanu w perspektywie prawno-historycznej na przykładzie Rewolucji Francuskiej 1789-1799, In: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. ed. W. Lis. Lublin: Wydawnictwo

Naukowe KUL.

Kuroda, Tadahisa. 1999. The Origins of the Twelfth Amendment: The Electoral College in the Early Republic. Westport, CT: Greenwood Press.

Levinson, Sanford. The Twelfth Amendment. https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/amendments/amendment-xii [retrieved: 27 September 2018].

Lissagaray, Prosper Olivier. 1950. Historia Komuny Paryskiej 1871 r. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1949. Walki klasowe we Francji od 1848 r. do 1850 r., In: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, Vol. I. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1949. Osiemnasty brumaire’a Ludwika Napoleona, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, Vol. I. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1962. Pruski projekt ustawy prasowej, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. V, Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1963. Trzy nowe projekty ustaw, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. VI. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1963. Hohenzollernowski projekt ustawy prasowej, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. VI. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1963. Debata nad ustawą o plakatach, In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. VI. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. Engels, Fryderyk. 1963. Przegląd wydarzeń. Maj-październik 1850 r., In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. VII. Warszawa: Książka i Wiedza.

Marks, Karol. 1963. Konstytucja Republiki Francuskiej uchwalona 4 listopada 1848 r., In: K. Marks, F. Engels, Dzieła, Vol. VII. Warszawa: Książka i Wiedza.

Meller, Stefan. 1983. Czas utopii wymierzonej, In: J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 1789- 1794. Społeczeństwo obywatelskie. Wrocław: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Peretiatkowicz, Antoni. 1948. Państwo współczesne. Poznań: Księgarnia Wł. Wilak.

Pouthas, Charles Hippolyte. 1969. Od 1815 do 1878, [in:] G. Lefebvre, Ch.H. Pouthas, M. Baumont, Historia Francji, Vol. II: od 1774 do czasów współczesnych, transl. M. Derenicz. Warszawa: Książka i Wiedza.

Rousseau, Jean Jacques. 1964. The Social Contract and Discourse on the Origin of Inequality. Ed. L.G. Crocker, New York: Washington Square Press.

Salmonowicz, Stanisław. 1990. „Rewolucja Francuska: blaski i cienie dziedzictwa”. Przegląd Historyczny 1-2: 75-86.

Scherr, Johannes. 1906. Z krwawych dni (Komuna Paryska), transl. Z. Kaczkowski. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych.

Sczaniecki, Michał. 1994. Powszechna historia państwa i prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szelągowski, Adam. 1934. Rewolucja francuska 1789-1793. Lwów: Nakładem Filomaty.

Tarle, Eugeniusz. 1946. Napoleon, transl. H. Winawerowa. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”.

Thompson, James, Matthew. 1929. Leaders of the French revolution. Oxford: B. Blackwell.

Thompson, James Matthew. 1995. Louis Napoleon and The Second Empire. New York: The Noonday Press.

Tocqueville de, Alexis. 1987. Wspomnienia, transl. A.W. Labuda. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

W stulecie Wiosny Ludów 1848-1948. Teksty i materiały źródłowe. 1953. ed. N. Gąsiorowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Vigier, Philippe. 1970. La Seconde République. Paris: Presses Universitaires de France.

Ziegler, Gilette. 1972. Paryż i jego rewolucje. transl. H. Łochocka. Warszawa: Książka i Wiedza.

Żywczyński, Mieczysław. 1975. Historia powszechna 1789-1870, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Download

Published
2018-06-30


Konarski, M. (2018). THE YEAR 1848 IN FRANCE. A FEW REMARKS AT THE 170TH ANNIVERSARY OF THE ADOPTION OF THE CONSTITUTION OF THE SECOND FRENCH REPUBLIC IN 1848. PART II. Review of European and Comparative Law, 33(2), 59–78. https://doi.org/10.31743/recl.4318

Marcin Konarski  review@kul.pl
Assistant Professor at the Department of Administration, Faculty of Social Sciences and Administration, Warsaw Management UniversityLicense

Creative Commons CC-BY