HANDHELD SPEED METERS IN POLAND AND THE STANDARD OF THE HUMAN RIGHTS OF THE DEFENCE

Michał Skwarzyński

Department of Human Rights, Institute of Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration , Poland

Abstract

This chapter describes the legal basics and the practice of using handheld radar and laser devices in speeding cases. The analysis concerns normative frameworks, unfortunately neglected, as well as indicates problems occurring in cases of offences related to speeding. In judicial practice, radar devices Iskra and lidar devices, colloquially called Ultralyte lasers, are most commonly used .Unfortunately, in judicial practice, the application of the normative framework for the use of lidar and radar equipment is subject to the principle in dubio pro radar.

Keywords:

radar, laser, police, handheld, humanrights

Bałaban A., 2003, Polskie problemy ustrojowe. Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka, Kraków.

Banaszak B., 2002, “Ogólne wiadomości o prawach człowieka. Geneza praw człowieka i ewolucja systemów ich ochrony”, In: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, ed. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa.

Complak K., 1998, “Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji”, Przegląd Sejmowy 5.

Krukowski J., 1997, “Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki”, In: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, ed. L. Wiśniewski, Warszawa.

Jedlecka W., Policiewicz J., 1999, “Pojęcie godności na tle Konstytucji RP”, In: Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, ed. A. Bator, Wrocław.

Kowalik-Bańczyk K., 20009, “Konsekwencje przyjęcia protokołu polsko-brytyjskiego dotyczące stosowania Karty Praw Podstawowych”, In: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, ed. A. Wróbel,

Warszawa.

Kowalski P., 1988, “Nowe prawa człowieka perspektywy i zagrożenia”, RPEiS, 2(1988);

Michalska A., 1976, Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a pakty praw człowieka, Warszawa.

Mezglewski A., Skwarzyński M., 2018, Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu w ruchu drogowego, Lublin.

Nowicki M. A., 2017, “Komentarz do art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”, In: Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa: System Informacji

Prawnej LEX.

Orzeszyna K., 2013, “Godność ludzka podstawą praw człowieka”, In: Człowiek i jego prawa i odpowiedzialność, ed. R. Tabaszewski, Lublin.

Piechowiak M., 1999, Filozofia praw człowieka, Lublin.

Ruchała S., 2011, “Współczesne filozoficzne spory o ugruntowanie praw człowieka, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Ślęczki”, Katowice 2006 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk

Społecznych Instytut Filozofii, 3 May 2011, http://www.sbc.org.pl/Content/4445/doktorat2680.pdf.

Sendecki P., 2003, “O niedosycie refleksji nad prawami człowieka w praktyce ich stosowania”, In: Państwo. Prawo. Myśl Prawnicza. Prace dedykowane profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, ed. A. Korobowicz, L. Leszczyński, A. Pieniążek, M. Stefaniuk, Lublin.

Skwarzyński M., 2014, “Prawo człowieka do obrony a postępowanie wykroczeniowe w Polsce”, In: Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, ed. A. Mezglewski, Lublin.

Skwarzyński M. 2018, “Znaczenie dowodowe prawnometrologicznych ręcznych urządzeń radarowych i lidarowych w sprawach o przekroczenie prędkości”, In: Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu w ruchu drogowego, ed. A. Mezglewski, M. Skwarzyński, Lublin.

Tuleja P., 2003, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków.

Vasak K., 1977, “A 30-year struggle – The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights”, The UNESCO Courier: a window open on the world, 11(1977).

Vasak K., 1982, “Human Rights as a Legal Reality”, In: The International dimensions of human rights, ed. K. Vasak, UNESCO, Paris, Westport.

Vasak K., 1982, “Part II: International Institutions for the protection and promotion of human rights. The Distinguishing Criteria of Institutions”, In: The International dimensions of human rights, ed. K. Vasak, UNESCO, Paris, Westport.

Vasak K., 1982, “Sub-part II: Regional Institutions for the promotion and protection of human rights. Introduction”, In: The International dimensions of human rights, ed. K. Vasak, UNESCO, Paris, Westport.

Vasak K., 1982, “Sub-part II: Regional Institutions for the promotion and protection of human rights. The Council of Europe”, In: The International dimensions of human rights, ed. K. Vasak, UNESCO, Paris, Westport.

Wieruszewski R., 2008, “Postanowienia Karty Praw Podstawowych w świetle wiążących Polskę umów międzynarodowych i postanowień Konstytucji RP z 1997 r.”, In: Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, ed. J. Barcz), Warszawa.

Wyrozumska A., 2010, “Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej”, In: Obywatel Unii. Tom VI Traktat z Lizbony, ed. I. Skomerska – Muchowska, A. Wyrozumska, Warszawa.

Zajadło J., 1982, “Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2(1989).

Download

Published
2018-06-30


Skwarzyński, M. (2018). HANDHELD SPEED METERS IN POLAND AND THE STANDARD OF THE HUMAN RIGHTS OF THE DEFENCE. Review of European and Comparative Law, 33(2), 79–94. https://doi.org/10.31743/recl.4319

Michał Skwarzyński  michalskwarzynski@gmail.com
Department of Human Rights, Institute of Law, Faculty of Law, Canon Law and AdministrationLicense

Creative Commons CC-BY