MEDIATION IN POLISH LABOUR LAW: COMPARING ITS EVOLUTION AND DEVELOPMENT TO LABOUR MEDIATION IN EU AND US LAW

Katarzyna Antolak-Szymanski

Assistant Professor, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Faculty of Law , Poland

Abstract

Mediation was popularized in modern times in the United States. Its origins were found in the mediation of labour disputes between unions and employers, as a means of avoiding strikes, and currently it is used more and more frequently in individual employment matters. While mediation is not as widespread in Poland to date, its use in labour and employment cases appears to have a similar arc of development. Since the 1990s, mediation has had a central and positive role in resolving collective labour disputes, and now it is being used increasingly in individual employment cases. This paper explains these developments, with a particular focus on the evolution and scope of employment mediation under Polish and European Union law. The author concludes that although the basic framework exists for mediation to develop further in Poland, further reforms would be helpful to ensure its success.

Keywords:

mediation, employment law, labour law

Antolak-Szymanski Katarzyna, Olga Piaskowska, 2017, Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.

Baran Krzystof, 2016, Postępowanie pozasądowe i przedsądowe w sprawach z zakresu prawa pracy, In: System Prawa Pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy, Krzysztof W. Baran, Warsaw: Wolters Kluwer.

Baran Krzysztof W., 1992, “Model polubownego likwidowania zbiorowych sporów pracy w systemie prawa polskiego”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No 3.

Baran Krzysztof W., 2006, “Ugody zawarte przed mediatorem w sprawach z zakresu prawa pracy”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej.

Barrett, Jerome, 2016, „The Origin of Labour-Management Mediation: United States Conciliation Service in the U.S. Department of Labour”, Labour Law Journal, Vol. 67, Issue No. 4, Winter.

Berger Vivian, 2003, “Employment Mediation in the Twenty-First Century: Challenges in a Changing Environment”, 5 U.Pa.J.Lab. & Emp. L. 487 Spring.

Bingham Lisa, Cynthia Hallberlin, Denise Walker and Won-Tae Chung, 2009, „Dispute System Design and Justice in Employment Dispute Resolution: Mediation at the Workplace”, 14 Harv. Negot. L. Rev. 1, Winter.

Broński Włodzimierz, 2016, “Mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych”, RNP, (26).

Broński Włodzimierz, Maciej Jarota, 2017, Mediation as an Amicable Way of Settlement in Individual Disputes in Labour Law, In: E. Krzysztofik, Personal Freedoms of the Internal Market of the European Union in the Light of the Changing Political and Economic Situation in Europe, Berlin: DeIurePL.

Cudowski B., 2006, Spory zbiorowe pracy, In: Prawo pracy RP w obliczu przemian, eds. Maria Matey-Tyrowicz, Tadeusz Zieliński, Warszawa: C.H. Beck 2006.

De Palo Giuseppe, Leonardo D’Urso, Mary Trevor, 2014, “Rebooting the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU”, Brussels: Publications Office.

Dzienisiuk Dorota, Monika Latos-Miłkowska, 2011, “Mediacja a specyfika spraw z zakresu prawa pracy”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1/2011:23.

Goździewicz Grzegorz, 2005, Arbitraż i mediacja w prawie pracy, In: Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie, Grzegorz Goździewicz, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Góral Zbigniew, 2007, Mediacja jako sposób rozwiązywania zbiorowych sporów pracy, In: Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hajn Zbigniew, 2013, Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa: Wolters Kluwer.

Hippnesteele Susan, 2009, “Revisiting the Promise of Mediation for Employment Discrimination Claims”, 9 Pepp. Disp. Resol. L.J. 211.

Kurzynoga Małgorzata, 2017, Mediacja jako obligatoryjny etap procedury ogłoszenia strajku, In: Mediacje obligatoryjne, Katarzyna Antolak-Szymanski, Warszawa: Difin.

Lewandowicz-Machnikowska Monika, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, 2011, “Mediacja w sporze zbiorowym”, Kwartalik ADR, no 2 (14).

Majewski Andrzej, Krystian Mularczyk, 2010, „Mediacja jako ADR w prawie pracy”, Kwartalnik ADR, No 3 (11).

Pisarczyk Łukasz, 2014, Pokojowe (ireniczne) metody rozwiązywania sporów zbiorowych, In: Krzysztof W. Baran, System Prawa Pracy. Tom V. Zbiorowe prawo pracy, Warszawa: Wolters Kluwer.

Raczkowski Michał, 2014, In: Kodeks pracy. Komentarz, ed. Małgorzata Gerdsdorf, wyd. III, Lex, commentary to art. 243 Labour Code.

Ray Douglas E., 2017, William R. Corbett and Christopher David Ruiz Cameron, 2017, „Labour-Management Relations: Strikes, Lockouts and Boycotts”,2017:§ 1:18 citing 29 U.S.C. § 158(d)(3).

Romer Maria T., 2012, Prawo pracy. Komentarz, wyd. V, 2012, Legalis, commentary to art. 243 k.p.

Stelina Jakub, 2004, In: Urszula Jackowiak, et al, Kodeks pracy. Komentarz, Legalis, wyd. IV, 2004, commentary to art. 243 k.p.

Świątkowski Andrzej M., 2016, Kodeks pracy. Komentarz, Legalis, commentary to art. 243.

Download

Published
2018-09-30


Antolak-Szymanski, K. (2018). MEDIATION IN POLISH LABOUR LAW: COMPARING ITS EVOLUTION AND DEVELOPMENT TO LABOUR MEDIATION IN EU AND US LAW. Review of European and Comparative Law, 34(3), 21–40. https://doi.org/10.31743/recl.4510

Katarzyna Antolak-Szymanski  kantolak@swps.edu.pl
Assistant Professor, SWPS University of Social Sciences and Humanities, Faculty of Law https://orcid.org/0000-0003-4853-5816License

Creative Commons CC-BY