Application of the General Clause of Reasonableness and Criterion of Rationality in Polish Tax Law

Monika Münnich

Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0002-9250-5748


Abstract

This paper’s objective is to present two methods of introducing elements of the civil general clause of reasonableness into tax law. One of them is the lawmaking process, the other is the application of law, i.e. the decisions of tax authorities and the jurisprudence of national administrative courts.

Keywords:

general clause reasonableness, rationality, tax avoidance, tax deductible costs

Amielańczyk, Krzysztof. ”W poszukiwaniu antycznej genezy klauzul generalnych, czyli o wartościach i wartościowaniu w prawie rzymskim.” Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin-Polonia, no. 2 (2016): 27–41.

Bierć, Andrzej. Zarys prawa prywatnego. Część ogólna. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Borszowski, Paweł. ”Koszty uzyskania przychodów - pomiędzy elastycznością a definiowaniem.” In Dny práva 2016 - Days of law 2016. Část 2, Rekodifikace daní z příjmů: (90 let od Englišovy danové reformy), edited by Petr Mrkývka, Damian Czudek, Jiří Valdhans, 71–80. Brno: Masarykova univerzita, 2017.

Borszowski, Paweł. ”Racjonalność i celowość w nowej definicji kosztów podatkowych – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.11.2005 r. (II FSK 182/2005).” Glosa, no. 2 (2008): 118–124.

Borszowski, Paweł. Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku. Warsaw: C.H. Beck, 2010.

Borszowski, Paweł. Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym. Warsaw: C.H. Beck, 2017.

Bukowska, Natalia. ”Klauzula rozsądku w anglosaskim prawie ubezpieczeniowym oraz Restatement of European Insurance Contracts,” June 30, 2020. https://docplayer.pl/7021643-Klauzula-rozsadku-w-anglosaskim-prawie-ubezpieczeniowym-oraz-restatement-of-european-insurance-contracts.html.

Dajczak, Wojciech. Dobra wiara jako symbol europejskiej tożsamości prawa. Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha, 2006.

Hesslink, Martijn W. The New European Private Law. Deventer: Wolters Kluwer, 2001.

Jastrowicz, Magdalena. ”Ciężar dowodu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.” In Podatnik versus organ podatkowy, edited by Paweł Porszowski, Studia Finansowoprawne no. 2 (2011): 59–67.

Kleczkowski, Leszek. ”Definicja kosztów uzyskania przychodów jako klauzula generalna.” Kwartalnik Prawa Podatkowego, no. 4 (2012): 23–36.

Kowalska, Magdalena, and Paweł Borszowski. ”Racjonalność a pozorność w definicji kosztów podatkowych.” Prawo i Podatki, no. 10 (2008): 7–10.

Kowalska, Magdalena, and Paweł Borszowski. „Podejmowanie działalności gospodarczej a definicja kosztów podatkowych.” Prawo i Podatki, no. 2 (2009): 7–12.

Law, Stephanie. „From Multiple Legal Cultures to One Legal Culture Thinking About Culture Tradition and Identity in European Private Law Development.” Utrecht Journal of International and European Law 31 (2015): 68–89. http://doi.org/10.5334/ujiel.dg.

Michalak, Dawid. ”Pojęcie kosztu uzyskania przychodu w orzecznictwie sądów administracyjnych.” June 30, 2020. http://www.money.pl/podatki/ip/cit/pojecie-kosztu-uzyskania-przychodu-w-orzecznictwie-sadow-administracyjnych/.

Mikuła, Paweł. ”Zagraniczny podatek od towarów i usług jako przychód i koszt podatkowy.” https://www.russellbedford.pl/o-nas/rb-biuletyn/item/1061-zagraniczny-podatek-od-towarow-i-uslug-jako-przychod-i-koszt-podatkowy.html.

Monateri, Pier Giuseppe, and Tomasz Giaro, Alessandro Somma. Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva. Rome: Carroci Editore, 2005.

Münnich, Monika. ”Elementy cywilistycznej klauzuli generalnej rozsadku w polskim prawie podatkowym.” In Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, edited by Aneta Kaźmierczyk, and Agnieszka Franczak, 129–139. Warsaw: Wolters Kluwer, 2019.

Pacocha, Monika. ”Zastosowanie zasad międzynarodowych kontraktów handlowych UNDROIT jako ogólnych zasad prawa oraz lex mercatoria.” https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/13559/1/14_PACOCHA.pdf.

Piasecki, Kazimierz. Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz. Cracow: Zakamycze, 2003.

Pyziak-Szafnicka, Małgorzata. ”Komentarz do art. 7.” In Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, edited by Małgorzata Pyziak-Szafnicka, and Paweł Księżak. Warsaw: Wolters Kluwer, Lex 2014.

Rott-Pietrzyk, Ewa. ”Holenderska klauzula rozsądku i słuszności na tle innych uregulowań prawnych (wzór dla polskiego ustawodawcy?).” Przegląd Prawa Prywatnego, no. 3 (2006): 57–101.

Rott-Pietrzyk, Ewa. ”Pojęcie rozsądku w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego.” In Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, edited by Wojciech Popiołek, Leszek Ogiegła, and Maciej Szpunar, 701–718. Cracow: Zakamycze, 2005.

Rott-Pietrzyk, Ewa. ”Wzorzec rozsądnej osoby w świetle Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.” Rejent, no. 9 (2005): 202–222.

Zieliński, Robert. ”Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej osób fizycznych jako bariera rozwoju przedsiębiorców w Polsce – wybrane problemy.” Krytyka Prawa, no. 5 (2014): 281–300.
Download

Published
2020-12-11


Münnich, M. (2020). Application of the General Clause of Reasonableness and Criterion of Rationality in Polish Tax Law. Review of European and Comparative Law, 43(4), 7–22. https://doi.org/10.31743/recl.5698

Monika Münnich  mmunnich@kul.pl
Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin

Dr. habil. Monika Münnich, Assistant Professor, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin; correspondence address: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: mmunnich@kul.pl; https://orcid.org/0000-0002-9250-5748.

https://orcid.org/0000-0002-9250-5748License

Creative Commons CC-BY