Access to a Lawyer for Suspects at the Police Station and During Detention Proceedings

Tymon Markiewicz

Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland

Abstract

Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer lays down minimum standards concerning access to a lawyer for suspects and the accused in criminal proceedings, as well as persons subject to the European arrest warrant proceedings. The present article focus on the subject of access to a lawyer at the earliest stage of criminal proceedings – in connection with arrest as well as during proceedings concerning the use of pre-trial detention. Author analyzes in sequence: subjective scope of the right to a lawyer, the right to a lawyer for the person deprived of liberty, confidentiality of communications between the person deprived of liberty and their lawyer. The main statement is that Poland does not meet that standard.

Keywords:

directive, right to a lawyer, arrest, detention

Bibliography
I. Legal acts
The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Polish Journal of Laws 1997, no. 78, item 483, as amended.
Directive 2016/1919 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings and for requested persons in European arrest warrant proceedings, OJ L.297/1.
Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty, [2013] OJ L 294/1.
European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950, Polish Journal of Laws 1993, no. 61, item 284.
Criminal Procedure Code of 6 June 1997, i.e. Polish Journal of Laws 2020, item 30.
Act of 6 June 1997 – Penal Enforcement Code, i.e. Polish Journal of Laws 2019, item 676, as amended.
Ordinance of the Minister of Justice of 23 June 2015 on the manner of providing the accused with the aid of a defence counsel in fast-track proceedings, Polish Journal of Laws 2015, item 920.
II. Literature
Baj A., Czy osoba podejrzana jest stroną postępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2016, no. 10.
Dudek D., Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999.
Dudka K. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX/el 2018.
Eichstaedt K., Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, Warsaw 2008.
Gajowniczek-Pruszyńska K., Zwierz M., Gwarancje sprawiedliwości proceduralnej wobec zatrzymanych a elementarne standardy demokratycznego państwa prawa, Palestra 2017, no. 10.
Grabowska-Moroz B. (ed.), Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego, Warsaw 2018.
Hermeliński W., Nita-Światłowska B., Kilka uwag o prawie do obrony w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego z 2016 roku, Palestra 2016, no. 9.
Jezusek A., Możliwość dezinformowania przez świadka organów postępowania w świetle prawa do obrony, zasady równości wobec prawa i zasady praworządności a realizacja znamion występku z art. 233 § 1a k.k., CPKiNP 2018, no. 4.
Kardas P., Gwarancje prawa do obrony oraz dostępu do obrońcy na wstępnym etapie postępowania karnego – kilka uwag w świetle doktryny Salduz, doktryny Miranda oraz dyrektywy w sprawie dostępu do adwokata, EPS 2019, no. 1.
Klamczyńska A., Ostropolski T., Prawo do adwokata w dyrektywie 2013/48/UE – tło europejskie i implikacje dla polskiego ustawodawcy, BSP 2015, Vol. 14.
Klepczyński A., Kładoczny P., Wiśniewska K., O (nie)dostępnym dostępie do adwokata, Warsaw 2017.
Koncewicz T.T., Podolska A., Dostęp do adwokata w postępowaniu karnym. O standardach i kontekście europejskim, Palestra 2017, no. 9.
Krzyżanowski P., Zakres ochrony tajemnicy adwokackiej w postępowaniu karnym – zagadnienia wybrane, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2018, no. 2.
Kulesza C, Refleksje na temat obrony formalnej w postępowaniu przyspieszonym, [in:] Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Nowikowski I. (ed.), Lublin 2007, pp. 356-366.
Kulesza C. (ed.), System Prawa Karnego Procesowego, Vol. 6, Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, Warsaw 2016.
Lisińska J., Podmioty uprawnione do ustanowienia pełnomocnika w procesie karnym, Palestra 2014, no. 7-8.
Małolepszy A., Zbrojewska M., Obiektywna podatność oskarżonego na pokrzywdzenie w procesie karnym, PS 2014, no. 5.
Safjan M., Bosek L. (ed.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Legalis 2016.
Skorupka J. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Legalis 2020.
Smarzewski M., Banach M., Ochrona tajemnicy adwokackiej w procesie karnym w związku z czynnościami przesłuchania i przeszukania, Palestra 2017, no. 3.
Steinborn S., Dostęp do obrońcy na wczesnym etapie postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, EPS 2019, no. 1.
Steinborn S. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el 2016.
Steinborn S., Wąsek-Wiaderek M., Moment uzyskania statusu biernej strony postępowania karnego z perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej, [in:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Rogacka-Rzewnicka M., Gajewska-Kraczkowska H., Bieńkowska B.T. (ed.), Warsaw 2015, pp. 429-455.
Śliwa M., Funkcjonowanie dyżurów adwokackich i zapewnienie pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym w świetle możliwości rozszerzenia go w celu wykonania projektowanej dyrektywy w sprawie tymczasowej pomocy prawnej, Warsaw 2015.
Świecki D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Volume II. Komentarz aktualizowany, LEX/el 2019.
Stefański R.A., Zabłocki S. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Volume II. Komentarz do art. 167-296, LEX/el 2019.
Ujazdowski K.W., Dyrektywa o dostępie do pomocy adwokackiej i prawie do poinformowania osoby trzeciej o zatrzymaniu – w świetle art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, FP 2015, no. 4.
Wahl T., Die EU-Richtlinien zur Stärkung der Strafverfahrensrechte im Spiegel der EMRK, ERA Forum 2017, no. 3.
Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warsaw 2016.
Wąsek-Wiaderek M., Dostęp do adwokata na wczesnym etapie postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej, EPS 2019, no. 1.
III. Judgments
Judgment of the Court of Justice of the European Union of 15 January 2014 in case C-176/12 Association de médiation sociale, EU:C:2014:2.
Judgment of the Court of Justice of the European Union of 7 July 2016 in case C-46/15 Ambisig, EU:C:2016:530.
ECHR judgment of 12 May 2017, 21980/04, Simeonovi v. Bulgaria, HUDOC.
ECHR judgment of 31 October 2013, 23180/06, Bandeletov v. Ukraine, HUDOC.
Judgment of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights of 27 November 2008, complaint 36391/02, Salduz v. Turkey, HUDOC.
ECHR judgment of 31 January 2002, 24430/94, Lenz v. Austria, HUDOC.
Judgment of the Constitutional Tribunal of 3 June 2014, K 19/11, OTK-A 2014, no. 6, item 60.
Judgment of the Constitutional Tribunal of 11 December 2012, K 37/11, OTK-A 2012/11, item 133.
Resolution of the Supreme Court of 20 September 2007, I KZP 26/07, OSNKW 2007, no. 10, item 71.
Resolution of the Supreme Court of 26 April 2007, I KZP 4/07, OSNKW 2007, no. 6, item 45.
Judgment of the Supreme Court of 9 February 2004, V KK 194/03, LEX no. 102907.
Judgment of the Supreme Court of 26 February 1970, VI KR 2/70, OSNKW 1970, no. 6, item 68.
Decision of the Court of Appeal in Wrocław of 7 March 2018, II AKz 142/18, “Biuletyn Orzecznictwa Apelacji Wrocławskiej” 2018, no. 1.
IV. Others
Longman Dictionary of Contemporary English Online, https://www.ldoceonline.com/dictionary/promptly, date of access: 23 December 2019, entry: promptly.
Download

Published
2020-06-30


Markiewicz, T. (2020). Access to a Lawyer for Suspects at the Police Station and During Detention Proceedings. Review of European and Comparative Law, 41(2), 129–151. https://doi.org/10.31743/recl.7079

Tymon Markiewicz  markiewicz.tymon@gmail.com
Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin https://orcid.org/0000-0001-8362-5898License

Creative Commons CC-BY