The Directive 2016/97 On Insurance Distribution (IDD) And Private International Law


Abstrakt

Clear normative grounds for the information obligation are visible in the Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (hereinafter: IDD). One of the challenges before insurance law is to answer the question whether and how one should sanction violations of disclosure obligations resulting in the absence of the desired insurance protection. In this aspect important legal problem is law applicable to the assessment of liability for violation of disclosure obligations by the insurer.

The second important problem is law applicable to the assessment of liability for violation of disclosure obligations by third parties vis-a-vis the insurer. Some remarks concerning jurisdiction in matters relating to the loss of chance to become insured, have different practical implications.


B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013.
Bach I. (in:) Rome II Regulation: Pocket Commentary, ed. P. Huber, Munich 2011.
Bagińska E., Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2013.
Bauknecht A., Culpa in contrahendo wobec unifikacji prawa prywatnego w Europie, Berlin 2014.
Bělohlávek A., Rozporządzenie Rzym I. Konwencja rzymska. Komentarz, vol. 2, Warszawa 2010.
Bigot J. (in:) Traité de Droit des assurances. Tome 3. Le contrat d’assurance, ed. J. Bigot, Paris 2002.
Mayaux L. (in:) Traité de Droit des assurances. Tome 4. Les assurances de personnes, ed. J. Bigot, Paris 2007.
Bigot J., La responsabilité civile des sociétés d'assurance à l'égard des assures en droit français (in:) Mélanges Roger O. Dalcq, Bruxelles 1994.
Binon J.M., La réparation de la perte d'une chance dans la jurisprudence européenne: une question de chance? (in:) Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, Bruxelles 2008.
Dannemann G. (w:) The Common European Sales Law in Context: Interactions with English and German Law, eds. G. Dannemann, S. Vogenauer, Oxford 2013.
Daszewski A., Dąbrowska A., O potrzebie zmiany przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia w kontekście uregulowania ubezpieczeń grupowych (in:) M. Serwach (ed.), Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulowanie, Łódź 2014.
Demolin P., L'information précontractuelle et la Commission d'arbitrage. Commentaires de la loi du 2 avril 2014 portant insertion du Titre 2 du Livre X du Code de droit économique, Bruxelles 2014.
Dickinson A., The Rome II Regulation: The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, Oxford 2008.
Dutta A., Das Statut der Haftung aus Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2009, vol. 4.
Fagnart J.L., La perte d'une chance ou la valeur de l'incertain (in:) C. Devoet, J.L. Fagnart, C. Paris (eds.), La réparation du dommage. Question particulières, Louvain-la-Neuve 2006.
Fras M., Odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania: rozważania na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PA 2009, No. 3.
Fras M. (in:) System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe, vol. 9, ed. W. Popiołek, Warszawa 2013.
Fras M., Pacuła K., Umowa ubezpieczenia obowiązkowego w prawie prywatnym międzynarodowym (in:) E. Kowalewski, W. Mogilski (eds.), System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform, Toruń 2014.
Fuchs D., Ubezpieczenia grupowe w europejskiej umowie ubezpieczenia, O potrzebie uregulowania ubezpieczeń grupowych, conference materials, Warsaw 15 November 2013.
Garcia R.A., La regulación de la responsabilidad precontractual en el Reglamento Roma II, InDret. Revista para el Análisis del Derecho 2008, no. 4.
Gołaczyński J., Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz, Warszawa 2015.
Grzegorczyk P., Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, Warszawa 2007.
Hage-Chahine N., Culpa in Contrahendo in European Private International Law, Northwestern Journal of International Law & Business 2012, vol. 32.
Heiss H. (in:) Brussels I Regulation, eds. U. Magnus, P. Mankowski, München 2007.
Heiss H., Insurance Contracts in Rome I: Another Recent Failure of the European Legislature, Yearbook for Private International Law 2008, vol. 10.
Herdter F., Der Gruppenversicherungsvertrag – Grundlagen und ausgewählte Problemfelder, Karlsruhe 2010.
Hesse B., Interessenkonflikte bei der Lebensversicherung zugunsten Dritter, Karlsruhe 1981.
Jafferali R., Rome II ou la loi applicable aux obligations non contractuelles, Revue générale des assurances et de la responsabilité 2008.
Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Bydgoszcz 1992.
Kowalewski E., Problematyka kolizyjnego prawa ubezpieczeniowego, PiP 2005, vol. 2.
Krajeski D. (in:) Droit de la responsabilité et des contrats, ed. P. Le Tourneau, Paris 2012.
Kramer A., The Law of Contract Damages, Oxford 2014.
Kropka M., Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2006 r., II PK 152/05, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2007, vol. 2.
Kucharski B., Naruszenie powinności deklaracji jako podstawa odmowy wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2013, No. 72.
Kull I., Torga M., Fitting the Estonian Notions of Contractual and Non-contractual Obligations under the European Private International Law Instruments, Juridica International 2013, vol. 20.
Lakhan M., Heiss H., An Optional Instrument for European Insurance Contract Law, Utrecht Journal of International and European Law 2010, vol. 26.
Mankowski P. (in:) Brussels I Regulation, eds. U. Magnus, P. Mankowski, München 2007.
Markesinis B.S., Unberath H., Johnston A., The German Law of Contract: A Comparative Treatise, Oxford 2006.
Martens S., Zimmermann R. (in:) Digest of European Tort Law. Volume 2: Essential Cases on Damage, eds. B. Winiger, H. Koziol, B.A. Koch, R. Zimmermann, Berlin 2011.
McMeel Cf. G., The FSA’s insurance conduct of business regime: a revolution in (consumer) insurance law?, Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly 2005, No. 2.
Merkin R., Colinvaux's Law of Insurance, London 1997.
Millauer H., Rechtsgrundsätze der Gruppenversicherung, Karlsruhe 1954.
Monsalve-Caballero V., The Legal and Historical Panorama of Culpa in Contrahendo at Contractual Negotiations. An Approach from European and Latin American Law, Revista de Derecho 2013, no. 39.
Nesterowicz M., Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia w prawie francuskim, PiP 2010, No. 3.
P. Stone, EU Private International Law, Cheltenham 2010.
Pacuła K., Forum shopping i kolizyjnoprawne obejście prawa w działalności ubezpieczeniowych kancelarii odszkodowawczych (in:) E. Kowalewski (ed.), Doradztwo odszkodowawcze w Polsce. Potrzeba regulacji prawnej, Toruń 2015.
Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2012.
Pazdan M., Zbieg odpowiedzialności cywilnej ex contractu i ex delicto w prawie prywatnym międzynarodowym (in:) J. Błeszyński, J. Rajski (eds.), Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985.
Pfeiffer T., New Mechanisms for Concluding Contracts (in:) R. Schulze (ed.), New Features in Contract Law, München 2007.
Reichert-Facilides F., Contract Law: General Aspects (in:) H. Heiss, M. Lakhan (eds.), Principles of European Insurance Contract Law: A Model Optional Instrument, München 2011.
Rogerson P., J. Collier, Collier's Conflict of Laws, Cambridge 2013.
Schinkels B. (in:) Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, ed. G.P. Calliess, Alphen aan den Rijn 2011.
Seatzu F., Insurance in Private International Law. A European Perspective, Oxford–Portland 2003.
Staudinger A. (in:) Rome I Regulation. Pocket Commentary, ed. F. Ferrari, Munich 2015.
Stefanicki R., Jurysdykcja w sprawach ubezpieczeniowych według Konwencji Lugańskiej, WU 1999, vol. 9–10.
Tereszkiewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, Warszawa 2015.
Tsang K.F., Forum Shopping in European Insurance Litigation: What We Have Learned from New Hampshire Insurance Co. v. Strabag Bau, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review 2010, vol. 32.
Vander Elst R., L'autonomie de la volonté en droit international privé français et belge (in:) Liber Amicorum Baron Louis Fredericq, vol. II, Gent 1996.
Volders B., Culpa in Contrahendo in the Rome II Regulation, Yearbook of Private International Law 2007, vol. 9.
Zachariasiewicz M.A. (in:) System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe, vol. 9, ed. W. Popiołek, Warszawa 2013.
Zachariasiewicz M.A. (in:) Tort Law in Poland, Germany and Europe, eds. B. Heiderhoff, G. Żmij, Munich 2009.
Zachariasiewicz M.A., Kwalifikacja „culpa in contrahendo” w prawie prywatnym międzynarodowym, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2008, vol. 3.
Żarnowiec Ł. (in:) System Prawa Prywatnego. Prawo Prywatne Międzynarodowe, ed. M. Pazdan, vol. 20B.
Żarnowiec Ł., Prawo właściwe dla odpowiedzialności z tytułu culpa in contrahendo na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (WE) – Rzym II, Europejski Przegląd Sądowy 2010, vol. 2.

Opublikowane : 2020-04-21


Fras, M. (2020). The Directive 2016/97 On Insurance Distribution (IDD) And Private International Law. Review of European and Comparative Law, 38(3), 113-143. https://doi.org/10.31743/recl.4848

Mariusz Fras  kancelaria-fras@o2.pl
Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji  Polska
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons CC-BY