Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
Autorzy zobowiązani są do przesłania na adres review@kul.pl, we wskazanych przez redakcję terminach przyjmowania tekstów do publikacji, przeznaczonego do publikacji utworu naukowego w postaci elektronicznej w formacie dokumentu tekstowego (doc, docx, odt) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przesłany tekst powinien być sporządzony w języku angielskim lub innym języku podstawowym dla dyscypliny naukowej prawo. Opracowanie powinno także spełniać ewentualne przewidziane prawem wymogi dla oryginalnego artykułu naukowego, artykułu przeglądowego, komunikatu o badaniach naukowych, glosy czy komentarza prawniczego, artykułu recenzyjnego (recenzji naukowej), studium przypadku (case study) lub artykułu popularnonaukowego.

Autorzy zobowiązani są również do przesłania, we wskazanych przez redakcję terminach przyjmowania tekstów do publikacji, pocztą tradycyjną na adres redakcji (równocześnie na adres mailowy redakcji kopii cyfrowej lub skanu dokumentu) umowy licencyjnej oraz oświadczenia dotyczącego zjawisk „ghostwriting” oraz „guest authorship”, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty językowo-technicznej przesłanego do publikacji utworu w zakresie nie naruszającym praw osobistych twórców oraz odmowy jego publikacji, jeżeli w toku procesu recenzyjnego utwór nie otrzyma co najmniej oceny dobrej.