References to Common Law in the Reasons for Judgments by Polish Courts

Grzegorz Maroń

Institute of Legal Sciences, University of Rzeszów , Poland

Abstract

The article presents the results of a study of the reasons for rulings of the Polish courts in terms of the presence in them of references to common law. The analysis of the title issue is mainly of a qualitative nature with descriptive, systematic, and explanatory features. The research has focused on determining the functions played by the references to common law in judgments and on recognizing the factors that rule or causally explain the practice of the courts referring to the given law system in their decisions. Some general regularities characterizing the discussed phenomenon have also been shown. Furthermore, quantitative findings on the scale, intensity, and dynamics of the references to common law in the reasons for judgments have been presented. Common law, which until now has been the subject of comparative studies of the Polish legal science, is increasingly drawing attention of the Polish courts as the law-applying bodies.

Keywords:

common law, Polish courts, reasons for judgments, comparative law method

Balcerzak Michał. 2008. Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka, Toruń: Dom Organizatora.

Chybalski Piotr. 2019. „Wykładnia komparatystyczna w orzecznictwie konstytucyjnym – zarys problemu”, Temidum 2: 33-36.

Czepita Stanisław, Pohl Łukasz. 2014. Glosa do uchwały SN z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12, Państwo i Prawo 10: 132-140.

Filipczyk Hanna. 2013. Postulaty pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa: Wolters Kluwer.

Grochowski Michał, Rzucidło-Grochowska Iwona, ed. 2015. Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, Warszawa: Wolters Kluwer.

Kamiński Ireneusz Cezary. 2016. „Źródła prawa w systemie common law”, Rejent 3: 9-27

Kołaczkowski Bartosz. 2014. Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej, Warszawa: C.H. Beck.

Koszowski Maciej. 2009. Anglosaska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzeczniczą, Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza.

Leszczyński Jerzy. 2007. „O charakterze dyrektyw wykładni prawa”, Państwo i Prawo 3: 28-44.

Leszczyński Leszek, Warunki korzystania z wcześniejszych decyzji sądowych w procesach stosowania prawa, In: Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, ed. Leszek Leszczyński, Bartosz Liżewski, Adam Szot, Warszawa: C.H. Beck: 255-274.

Leszczyński Leszek, Precedens w porządku prawa stanowionego. Ujęcia polskiej nauki prawa, In: L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot (red.), Precedens…, 3-20.

Leszczyński Leszek. 2015. Uzasadnienie sądowej decyzji stosowania prawa a walidacyjno-derywacyjne ujęcie wykładni operatywnej, In: Uzasadnienia…, ed. M. Grochowski, I. Rzucidło-Grochowska,

Łętowska Ewa. 1997. „Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia sądowego”, Państwo i Prawo 5:3-17.

Łokuciejwski Krzysztof. 2007. Common law, In: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, ed. J. Zajadło, Warszawa: C.H. Beck: 34-36

Maroń Grzegorz. 2015. „Przysięga i ślubowanie świadka w anglosaskim porządku prawnym”, Przegląd Sądowy 11/12: 150-168.

Maroń Grzegorz. 2011. Wstęp do prawoznawstwa, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Płeszka Krzysztof. 2010. Wykładnia rozszerzająca, Warszawa: Wolters Kluwer.

Scheuring Krzysztof. 2010. Precedens w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa: Wolters Kluwer.

Śledzińska-Simon Anna, Wyrzykowski Mirosław, ed. 2010. Precedens w polskim systemie prawa, Warszawa.

Wałachowska Monika. 2003. „Macierzyństwo zastępcze w systemie common law”, Państwo i Prawo 8: 97-107.

Zieliński Maciej. 2010. Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa: LexisNexis.

Zoll Fryderyk. 2016. Argumentacja komparatystyczna w polskich sądach, In: Prawo obce w doktrynie prawa polskiego. Polska komparatystyka prawa, ed. A. Wudarski, Warszawa-Frankfurt nad Odrą: Stow. Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej: 119-132.
Download

Published
2020-03-31


Maroń, G. (2020). References to Common Law in the Reasons for Judgments by Polish Courts. Review of European and Comparative Law, 40(1), 131–161. https://doi.org/10.31743/recl.5156

Grzegorz Maroń  grzegorzmaron@op.pl
Institute of Legal Sciences, University of Rzeszów https://orcid.org/0000-0002-3861-9103License

Creative Commons CC-BY