Scope and Exercise of the Exclusive Competences of the Member States of the European Union

Edyta Anna Krzysztofik

Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
http://orcid.org/0000-0001-6160-9600


Abstract

The process of European integration has introduced the Member States into a new legal reality. The existing exclusivity in the area of competence implementation has been replaced by a two-stage model of their exercise. The Member States, when conferring part of their supervisory powers, did not specify the scope of their own competences. The so-called European clauses were analysed in the Constitutions of selected Member States, which showed that they define the recipient of the conferral and, in a non-uniform manner, specify the subject of the conferral.  The analysis of the indicated provisions clearly shows that the Constitutions of the Member States exclude full conferral of competences on the European Union. There is no specification of the scope of competences that may be conferred. However, this issue was addressed by Constitutional Courts of the Member States. The article refers to the judgements of the German Federal Constitutional Court and the Polish Constitutional Court. It has been shown that they equate exclusive competences of the Member States with the scope of the concept of constitutional identity reduced to basic principles of the state. The Court of Justice of the European Union analysed the scope of competences of both entities. The article presents the analysis of judgements on: entries in Civil Registry regarding transcription of surnames, the issue of recognition of same-sex marriages, reform of the judiciary system in Poland, and the application of the Charter of Fundamental Rights in the areas that do not fall under EU competence. Regardless of the division of competences, the EU is bound by the principle of respect for national identity of the Member States, including constitutional identity. It both obligates the EU to respect the exclusive competences of the Member States and is a premise restricting the achievement of EU objectives.

Keywords:

European Union, exclusive competences, European clause, homogeneity clause, serious inconvenience

Bainczyk, Magdalena. Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2017.

Biernat, Stanisław. ”Zasada pierwszeństwa prawa unijnego po Traktacie z Lizbony.” Gdańskie Studia Prawnicze, no. 25 (2011): 49–61.

Budziło, Krzysztof. ”Europeizacja Konstytucji Republiki Litewskiej.” In Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, edited by Katarzyna Kubuj, and Jan Wawrzyniak, 168–169. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2011.

Działocha, Krzysztof. ”Uwagi do art. 8 Konstytucji RP.” In Konstytucja RP. Komentarz, T.5, edited by Lech Garlicki, 34. Warsaw: Wolters Kluwers, 2007.

Filipek, Paweł. ”Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r. C 618/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolita Polska.” Europejski Przegląd Sądowy, no. 12 (2019): 4–13.

Garlicki, Lech. ”Normy konstytucyjne relatywnie niezmieniane.” In Charakter i struktura norm Konstytucji, edited by Jan Trzciński, 140–156. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 1997.

Koncewicz, Tomasz Tadeusz. Zasada jurysdykcji powierzonej Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Warsaw: Wolters Kluwers, 2009.

Kornobis-Romanowska, Dagmara. Sąd krajowy jako sąd wspólnotowy. Warsaw: Wolters Kluwers, 2007.

Krzysztofik, Edyta. ”Gloss to Judgement of the Court of Justice of the European Union in Case C 673/16 Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton v. Instpectoratul General pentru Imigrari (Romania).” Przegląd Prawa Konstytucyjnego 51, no. 5 (2019): 4329–442.

Krzysztofik, Edyta. ”Pytanie prejudycjalne a praktyka sądów w latach 2004 – 2013.” In Wpływ acquis communautaire acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy, T. I, edited by Anna Szachoń-Pszenny, 109–122. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.

Krzysztofik, Edyta. ”The position of the Principle of Respect for Constitutional Identity in EU Law.” Przegląd Prawa Konstytucyjnego 40, no. 6 (2017): 155–170.

Krzysztofik, Edyta. ”Charakter prawa unijnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów konstytucyjnych państw członkowskich.” Roczniki Nauk Prawnych 24, no. 2 (2014): 7–30.

Krzysztofik, Edyta. ”Poszanowanie wartości narodowych przesłanką uzasadniającą ograniczenie swobód rynku wewnętrznego.” In Europa, zjednoczeni w różnorodności, edited by Cezary Mik, 434–452. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.

Kubuj, Katarzyna. ”Europeizacja konstytucji w świetle zmian Konstytucji V Republiki Francuskiej.” In Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, edited by Katarzyna Kubuj, and Jan Wawrzyniak, 87–111. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2011.

Kwiecień, Roman. Suwerenność państwa, rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym. Cracow: Zakamycze, 2004.

Kuś, Artur. Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Handlowej i Unii Celnej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Łabno, Anna. ”Europeizacja Konstytucji Portugalii z 1979 r.” In Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, edited by Katarzyna Kubuj, and Jan Wawrzyniak, 227–252. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2011.

Rzotkiewicz, Marek. ”National Identity as a General Principle of EU Law and Its Impact on the Obligation to Recover State Aid.” Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 13, no. 9 (2016): 43–60.

Safjan, Marek. ”Prawo Unii Europejskiej w porządkach prawnych państw członkowskich.” In Zarys prawa Unii Europejskiej, edited by Roberto Adam, Marek Safian, and Antonio Tizzano, 230–242. Warsaw, Wolters Kluwers, 2014.

Tabaszewski, Robert Krzysztof. ”Dopuszczalność egzekwowania klauzuli homogeniczności Unii Europejskiej w świetle zasady suwerenności państwa członkowskiego.” Journal of Modern Science 41, no. 2 (2019): 141–156.

Wasilewski, Andrzej. ”Pojęcie sądu w prawie polskim i w świetle standardów europejskich.” In Sąd Najwyższy wobec prawa i praktyki Unii Europejskiej, edited by Walerian Sanetra, 9–46. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.

Wójtowicz, Krzysztof. ”Poszanowanie tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej.” Przegląd Sejmowy 99, no 4 (2010): 9–22.

Wojtyczek, Krzysztof. Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

Wróblewski, Mirosław. ”Karta Praw Podstawowych w polskim sądownictwie – problemy i wyzwania.” Krajowa Rada Sądownicza, no. 2 (2015): 17–23.

Wróbel, Andrzej. ”Komentarz do art. 51 Karty Praw Podstawowych.” In Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Komentarz, edited by Andrzej Wróbel, 1312. Warsaw: C.H. Beck, 2013.
Download

Published
2020-12-11


Krzysztofik, E. A. (2020). Scope and Exercise of the Exclusive Competences of the Member States of the European Union. Review of European and Comparative Law, 43(4), 23–46. https://doi.org/10.31743/recl.6056

Edyta Anna Krzysztofik  ekrzyszt@kul.pl
Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin

Dr. Edyta Krzysztofik, Assistant Professor, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin; correspondence address: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: ekrzyszt@kul.pl; https://orcid.org/ 0000-0001-6160-9600.

http://orcid.org/0000-0001-6160-9600License

Creative Commons CC-BY