Effective Access to Defence Counsel in the Judicial Stage of Polish Criminal Proceedings in the Scope of Directives 2013/48/EU and 2016/1919/EU

Adrian Marek Zbiciak

Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland

Abstract

The article analyses certain regulations of the Polish Code of Criminal Procedure regarding the right of the accused to access to a defence counsel, limited to the stage of proceedings before a court, in the context of the provisions of two EU legal acts regarding this issue: Directive 2013/48/EU and Directive 2016/1919/EU. The provisions of the Polish CCP give the opportunity to maintain the standard of Directive 2013/48. However the problem may occure when there is an ex officio defense counsel appointed and the court would decide to proceed in his/her absence. As for the standard arising from Directive 2016/1919, Polish provisions regarding the stage of judicial proceedings meet the European standard to an even higher than minimum level. The only significant problem may arise from the obligation to submit an application for the appointment of an ex officio defence counsel within a specified period, but still thanks to specific solutions provided in Polish CCP, the standard of 2016 Directive is implemented.

Keywords:

access to a defence counsel, ex officio lawyer, court proceedings, EU directive, implementation in Polish law

Bibliography

Chojniak, Łukasz. 2019. "Postulat nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – krytycznie o niektórych proponowanych zmianach", Palestra 1-2: 56-68.

Demenko, Anna. 2018. "Prawo oskarżonego do korzystania z pomocy obrońcy w świetle dyrektywy nr 2013/48/UE – wybrane zagadnienia", Palestra 12: 13-20.

Eichstaedt, Krzysztof. "Commentary on the Art. 353 CCP", In: Code of Criminal Procedure. Comment, ed. Dariusz Świecki. 2018. Warszawa: Wolters Kluwer.

Grabowska-Moroz, Barbara. 2018. "Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego", Warszawa: HFHR, https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/05/Prawo-dost%C4%99pu-do-obroncy-w-swietle-prawa-UE-FIN.pdf, February 20, 2020.

Grabowska-Moroz, Barbara. 2019. "Unijna dyrektywa o prawie dostępu do obrońcy – zadanie dla ustawodawcy, wyzwanie dla sądów", Przegląd Sądowy 3: 45-59.

Jasiński, Wojciech. 2019. "Dostęp osoby oskarżonej o popełnienie czynu zagrożonego karą do adwokata na wstępnym etapie ścigania karnego – standard strasburski", Europejski Przegląd Sądowy 1, 24-30.

Judgment of the Court of Justice of the European Union of 5 June 2018, reference number C/612/15, curia.europe.eu, February 15, 2020 and Lex/el. No. 1004947.

Judgment of the European Court of Human Rights of 27 November 2008 in the case Salduz vs Turkey, Apllication no. 36391/02, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89893, February 20, 2020.

Judgment of the European Court of Human Rights of 9 November 2018 in the case of Beuze vs Belgium, Application no. 71409/10, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187802, February 20, 2020.

Kardas, Piotr. 2019. "Gwarancje prawa do obrony oraz dostępu do obrońcy na wstępnym etapie postępowania karnego – kilka uwag w świetle doktryny Salduz, doktryny Miranda oraz dyrektywy w sprawie dostępu do adwokata", Europejski Przegląd Sądowy 1: 4-10.

Klepczyński, Adam. Kładoczny, Piotr. Wiśniewska, Katarzyna. 2017. "O (nie)dostępnym dostępie do adwokata. Raport na temat wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE", Warszawa: HFHR:
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/01/HFHR_JUSTICIA2017_National-Report_PL.pdf, February 20, 2020.

Koncewicz, Tomasz. Podolska, Anna. 2017. "Dostęp do adwokata w postępowaniu karnym. O standardach i kontekście europejskim", Palestra 9: 9-23.

Łacny, Justyna. 2019. "Ocena rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w świetle wymogów prawa Unii Europejskiej", Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych, 3: 70-78.

Ponikowski, Ryszard. Zagrodnik, Jarosław. 2018. "Commentary on the Art. 401 CCP". In: Code of Criminal Procedure. Comment, ed. Jerzy Skorupka, Warszawa: C. H. Beck.

Pronouncement of Ombudsman of 4 July 2018 to the Minister of Justice:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20w%20sprawie%20prawa%20osoby%20zatrzymanej%20do%20pomocy%20prawnej.pdf February 15, 2020.

Reply of the Minister of Justice to the Ombudsman's request of 18 October 2018: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowied%C5%BA%20MS%2018.10.2018_0.pdf February 15, 2020.

Sakowicz, Andrzej. 2019, "Zakaz dowodowego wykorzystania wyjaśnień podejrzanego występującego bez obrońcy bądź pod nieobecność obrońcy", Europejski Przegląd Sądowy 1: 47-54.

Steinborn, Sławomir. 2019. "Dostęp do obrońcy na wczesnym etapie postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda", Europejski Przegląd Sądowy 1: 38-46.

Świecki, Dariusz. 2018. "Commentary on the Art. 451 CCP", In: Code of Criminal Procedure. Comment, ed. Jerzy Skorupka, Warszawa: C. H. Beck.

Wąsek-Wiaderek, Małgorzata. 2019. "Dostęp do adwokata na wczesnym etapie postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej", Europejski Przegląd Sądowy 1: 17-23.

Zubik, Marek. 2019. "Konstytucyjne aspekty prawa wyboru obrony i obrońcy w sprawach karnych w perspektywie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", Europejski Przegląd Sądowy 1: 11-16.
Download

Published
2020-06-30


Zbiciak, A. M. (2020). Effective Access to Defence Counsel in the Judicial Stage of Polish Criminal Proceedings in the Scope of Directives 2013/48/EU and 2016/1919/EU. Review of European and Comparative Law, 41(2), 153–174. https://doi.org/10.31743/recl.6429

Adrian Marek Zbiciak  adrianzbiciak@op.pl
Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin https://orcid.org/0000-0002-9501-8611License

Creative Commons CC-BY