DANE BADAWCZE, ARCHIWIZACJA, LICENCJE, OPEN ACCESS

Dane badawcze

Redakcja nie gromadzi danych badawczych, a przedstawienie planu zarządzania danymi badawczymi nie stanowi wymogu publikacji artykułu.

Przez dane badawcze redakcja rozumie zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych. W określonych okolicznościach autorzy mogą jednak zostać poproszeni o przedstawienie danych badawczych, również już po opublikowaniu artykułu.

Archiwizacja

Teksty są archiwizowane na Platformie Czasopism CzasKUL oraz w Bibliotece Cyfrowej KUL, a także w Repozytorium Instytucjonalnym KUL ReKUL

CzasKUL zapewnia czasopismom opis metadanymi dokumentu, identyfikację numerem DOI oraz publikację tekstu w formacie pdf jako osobnego pliku.

ReKUL zapewnia czasopismom: upowszechnianie w otwartym dostępie i długotrwałe  przechowywanie; opis metadanymi dokumentu zgodny ze standardem metadanych Dublin Cor; zabezpieczenie dokumentów poprzez nadanie trwałego identyfikatora obiektów cyfrowych Handle; możliwość bezstratnego przesyłania i upowszechniania  plików zapisanych  w  różnych formatach, pojedynczych i w zbiorach; możliwość przechowywania danych badawczych w postaci pojedynczych plików bądź zbiorów; możliwość wyboru licencji Creative Commons w celu zapewnienia otwartego dostępu; możliwość wskazania alternatywnej lokalizacji dokumentu  poprzez adres URI, ISSN czy DOI; możliwość wykorzystania mechanizmów Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), co pozwala na integrację z wyszukiwarkami i bazami danych; możliwość śledzenia statystyk dotyczących zdeponowanych dokumentów.

Autoarchiwizacja - Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.

Licencje

Teksty opublikowane w tomach 1-13 "Studiów z Prawa Wyznaniowego" udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)

Od tomu 14/2011, teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.  

88x31 

Open Access  

Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp do całej zawartości czasopisma.

Otwarty dostęp to brak technicznych i prawnych ograniczeń korzystania z umieszczonych w publicznym Internecie materiałów naukowych. Zakłada ich dalsze wykorzystywanie zgodnie z przepisami prawa autorskiego o dozwolonym użytku lub na nieograniczonej wolnej licencji Creative Commons. Główne kierunki rozwoju Open Access to otwarte repozytoria oraz recenzowane czasopisma Open Access. Dostrzegając potrzebę zapewnienia najwyższych standardów w nauce  oraz dbając o przestrzeganie dobrych praktyk w prowadzeniu i upowszechnianiu wyników badań naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydawca) w roku 2017 na podstawie Uchwały Senatu z dn. 22 czerwca 2017 w sprawie podjęcia działań na rzecz opracowania polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w dokumencie pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu (2015),  podjął starania na rzecz przygotowania społeczności akademickiej oraz infrastruktury Uniwersytetu do przyjęcia polityki otwartości do publikacji naukowych wraz z danymi badawczymi.

W ramach podjętych działań została utworzona infrastruktura wspomagająca publikowanie w otwartym dostępie w postaci: * Repozytorium Instytucjonalnego ReKUL (2018 ) i * Platformy Czasopism CzasKUL (2019).

W 2019 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki publikacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2019-2021, w którym rekomenduje się udostępnianie utworów naukowych pracowników KUL w modelu Open Access z zastosowaniem licencji Creative Commons, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (dla czasopism Platformy Czasopism CzasKUL oraz dla monografii platformy Repozytorium Instytucjonalnego ReKUL). Zadania monitorowania, wspierania osiągania i utrzymywania wysokiej pozycji naukowej wydawnictw KUL oraz  upowszechniania wyników badań naukowych, zwłaszcza w otwartym dostępie realizuje Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw w Wydawnictwie KUL, poprzez koordynację prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury umożliwiającej realizację założeń otwartego dostępu, promocję i doradztwo oraz szkolenia w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z polityką otwartego dostępu. Kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentu instytucjonalnej polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych wraz z danymi badawczymi.

 

"Studia z Prawa Wyznaniowego" są indeksowane w bazie Directory of Open Access Journals (DOAJ), katalogu czasopism naukowych dostępnych w modelu otwartym i realizujących dobre praktyki wydawnicze. Główny cel bazy to zwiększenie widoczności i dostępności otwartych czasopism, publikujących zgodnie z zasadami Budapeszteńskiej Inicjatywy Open Access (Budapest Open Access Initiative - BOAI).