O czasopiśmie

Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od 2000 roku. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe (napisane w języku polskim lub angielskim) dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej oraz relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również glosy, recenzje, sprawozdania z konferencji naukowych oraz tłumaczenia i omówienia materiałów źródłowych. 

Teksty do publikacji przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej poprzez system OJS https://czasopisma.kul.pl/spw/about/submissions. Gromadzenie artykułów naukowych do kolejnych tomów kończymy 31 maja roku, w którym ma ukazać się dany tom. W całości kolejne tomy publikowane są w grudniu. Wybrane artykuły naukowe zaakceptowane do publikacji są na bieżąco udostępniane na stronie czasopisma w trybie Online First i w tej wersji mogą być już cytowane z podaniem numeru DOI.

Od 2022 r. czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, czasopismo zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie, w rejestrze dzienników i czasopism pod poz. 1305.

Studia z Prawa Wyznaniowego są indeksowane w następujących bazach:

Teksty publikowane w Studiach z Prawa Wyznaniowego dostępne są także w czytelni LEX Czasopisma PremiumBibliotece Cyfrowej KULRepozytorium Instytucjonalnym KUL.

Nieprzerwanie od 2007 r. czasopismo jest uwzględniane w ministerialnych wykazach czasopism naukowych.

Wciąż aktualną pozostaje dotychczasowa strona czasopisma, na której znaleźć można m.in. wszystkie dotychczas opublikowane tomy:      www.kul.pl/spw