OPŁATY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Redakcja nie pobiera od autorów nadsyłanych tekstów żadnych opłat za ich zgłoszenie, opracowanie oraz publikację. Autorom niezamówionych prac redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny (Diamond Open Access).

Czasopismo nie publikuje reklam.

Źródła finansowania czasopisma stanowią dotacje uczelni oraz programy ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

------------------------

logo-mnisw-pl4.png

W latach 2018-2019 czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Umowa nr 711/P-DUN/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.  Zadanie: Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Studia z Prawa Wyznaniowego".

W latach 2019-2020 czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Umowa nr 128/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r.  

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0196/2021/1 z dnia 6 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r. Wartość dofinansowania 40 000,00 PLN.  Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "Studia z Prawa Wyznaniowego" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.