PROCES RECENZJI

Zespół Redakcyjny „Studiów z Prawa Wyznaniowego" wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

Wszystkie materiały przeznaczone do publikacji na łamach czasopisma poddawane są ocenie dwóch recenzentów, których afiliacja jest różna od afiliacji autora. Regułą jest, że recenzenci wybierani są z grona samodzielnych pracowników naukowych, afiliowanych w innej jednostce naukowej niż jednostka redaktora naczelnego SPW. Nie powołuje się recenzentów spośród aktualnych członków Zespołu Redakcyjnego SPW. Redakcja unika zlecania wykonania recenzji, jeśli miałoby to spowodować powstanie po stronie recenzenta konfliktu interesów wiążącego się w szczególności z bliską relacją osobistą lub zawodową wiążącą recenzenta z autorem (autorami).

W przypadku złożenia do druku artykułu napisanego w języku angielskim co najmniej jeden z powoływanych recenzentów afiliowany jest w zagranicznej instytucji naukowej (różnej od instytucji, w której afiliowany jest autor).
Przesyłając materiały do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. "double-blind review proces").
Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia.

Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:
- oryginalność pracy;
- wartość merytoryczna;
- baza źródłowa;
- cytowana literatura i orzecznictwo;
- warsztat naukowy.

Poniżej zamieszczone zostały formularze recenzji do pobrania - w wersji edytowalnej (word) i w PDF.
Formularz_recenzji w j. polskim:  
Formularz recenzji [*.DOC]
Formularz recenzji [*.PDF]

Formularz recenzji w j. angielskim: SPW.eng.doc/SPW.eng.pdf
Review form [*.DOC]
Review form [*.PDF]

Nazwiska recenzentów są podawane na stronie internetowej czasopisma. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu złożonych materiałów podejmuje redaktor naczelny, bazując na opiniach wyrażonych przez recenzentów.

Procedura recenzowania przebiega zgodnie z zaleceniami COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartymi w COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych).