PROCES RECENZJI

Zespół Redakcyjny „Studiów z Prawa Wyznaniowego" wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.

Wszystkie materiały przeznaczone do publikacji w kolejnych tomach poddawane są ocenie dwóch recenzentów, których afiliacja jest różna od afiliacji autora. Regułą jest, że recenzenci wybierani są z grona samodzielnych pracowników naukowych, afiliowanych w innej jednostce naukowej niż jednostka redaktora naczelnego SPW. Nie powołuje się recenzentów spośród członków Zespołu Redakcyjnego SPW. 

W przypadku złożenia do druku artykułu napisanego w języku obcym co najmniej jeden z powoływanych recenzentów afiliowany jest w zagranicznej instytucji naukowej (różnej od instytucji, w której afiliowany jest autor).
Przesyłając materiały do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. "double-blind review proces").
Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia.
Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:
- oryginalność pracy;
- wartość merytoryczna;
- baza źródłowa;
- cytowana literatura i orzecznictwo;
- warsztat naukowy.

Poniżej zamieszczone zostały formularze recenzji do pobrania - w wersji edytowalnej (word) i w PDF.
Formularz_recenzji w j. polskim:  

Formularz recenzji [*.DOC]
Formularz recenzji [*.PDF]

Formularz recenzji w j. angielskim: SPW.eng.doc/SPW.eng.pdf
Review form [*.DOC]
Review form [*.PDF]

Formularz recenzji w j. francuskim: SPW.fr.doc/SPW.fr.pdf 
Formulaire de la recension [*.DOC]
Formulaire de la recension [*.PDF]

Nazwiska recenzentów są podawane na stronie internetowej czasopisma. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu złożonych materiałów podejmuje redaktor naczelny, bazując na opiniach wyrażonych przez recenzentów.

Procedura recenzowania przebiega zgodnie z zaleceniami COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartymi w COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych).