CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

Studia z Prawa Wyznaniowego (SPW) to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). SPW ukazują się w cyklu rocznym, kolejne tomy publikowane są w ostatnich dniach roku kalendarzowego.

Na łamach czasopisma publikowane są opracowania na temat prawnych aspektów wolności myśli, sumienia i religii oraz instytucjonalnych relacji między państwami a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Celem SPW jest pogłębianie naukowej refleksji nad prawem odnoszącym się do zjawiska religijności, z uwzględnieniem jego uwarunkowań historycznych, socjologicznych i kulturowych oraz perspektywy wynikającej z prawa i tradycji poszczególnych wspólnot wyznaniowych. Wiele uwagi poświęcamy na łamach czasopisma prawu polskiemu, które jednak nie może być dziś analizowane w oderwaniu od zjawisk, procesów i tendencji mających znaczenie ogólnoeuropejskie, a nawet globalne.

Promujemy więc studia i analizy, w których problemy dotyczące związków między prawem i religią analizowane są z perspektywy innych krajowych systemów prawnych, międzynarodowego prawa praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej i zamierzamy stale umacniać pozycję SPW jako ważnego forum naukowej debaty nad prawem wyznaniowym państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Środkowo-Wschodniej. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również opinie prawne, glosy, recenzje monografii oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych dotyczących styku prawa i religii.