Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe (napisane w języku polskim lub angielskim) dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej oraz relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również glosy, recenzje, sprawozdania z konferencji naukowych oraz tłumaczenia i omówienia materiałów źródłowych. 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2081-8882 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2544-3003 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER

 

    SOCIAL MEDIA  
  

 
 

Najnowsze wskaźniki SPW w bazie Scopus

2024-06-07

Informacja o najnowszych notowaniach bazy Scopus przyniosła nam wiele satysfakcji. Studia z Prawa Wyznaniowego poprawiły wszystkie swoje wskaźniki w porównaniu z rokiem ubiegłym: CiteScore 2023 - 0,4; SNIP 2023 - 0,844, a najbardziej nas cieszy awans do Q2 w kategorii Religious Studies oraz Q3 w kategorii Law.   Szerzej zob.>>>

SPW w Scimago Journal & Country Rank 2023

2024-04-20

Z radością i satysfakcją informujemy, że Studia z Prawa Wyznaniowego w najnowszym światowym rankingu czasopism naukowych SJR Scimago Journal & Country Rank 2023 (https://www.scimagojr.com) uzyskało status czasopisma Q3 w kategorii Religious Studies i Q4 w kategorii Law.
Wskaźnik SJR 2023 dla naszego czasopisma wyniósł 0,123 (wskaźnik SCImago Journal Rank uwzględnia zarówno liczbę cytowań otrzymanych przez czasopismo, jak i wskaźniki prestiżu czasopism, z których pochodzą cytowania). 

 mceclip11.png

Studia z Prawa Wyznaniowego w EBSCO

2024-03-16

Studia z Prawa Wyznaniowego zostały przyjęte do międzynarodowej bazy "Legal Source" firmy EBSCO. Baza zawiera pełne teksty z najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa.   Indeksacją objęte zostały teksty z SPW od tomu 25/2022.  Pełna lista tytułów czasopism ujętych w bazie dostępna jest na stronie: https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/lgs-coverage.htm

Zaproszenie

2024-03-05

Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego do składania ich do publikacji na łamach czasopisma. Teksty - przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów - przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej.  Teksty można przesyłać poprzez platformę korzystając z funkcji "Zgłoś tekst".  Gromadzenie materiałów do kolejnych tomów kończymy 31 maja tego roku, w którym ma ukazać się tom.  W całości kolejne tomy są publikowane w ostatnich dniach roku kalendarzowego. Decyzją wydawcy, od 2022 r. "Studia z Prawa Wyznaniowego" ukazują się tylko w wersji elektronicznej. W tym samym roku wprowadzone zostało także publikowanie wersji Online First. Wybrane artykuły naukowe zaakceptowane do publikacji (opatrzone unikatowym Digital Object Identifier) są na bieżąco udostępniane na stronie czasopisma w trybie Online First i w tej wersji mogą być już  cytowane z podaniem numeru DOI. Po publikacji całości tomu, wersje Online First są usuwane ze strony (numer DOI nie zmienia się).

Autorom i recenzentom, którzy rozpoczynają pracę w systemie OJS, polecamy skorzystanie z instrukcji ułatwiających poruszanie się po Platformie CzasKUL:

Przewodnik dla autora

Przewodnik dla recenzenta

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Wciąż aktualną pozostaje dotychczasowa strona czasopisma, na której znaleźć można m.in. wszystkie dotychczas opublikowane tomy:      www.kul.pl/spw 

Pierwsze wskaźniki „Studiów z Prawa Wyznaniowego” w bazie Scopus

2023-06-13

W ostatnich dniach w bazie Scopus opublikowane zostały pierwsze wskaźniki dotyczące „Studiów z Prawa Wyznaniowego” .

CiteScore wyniósł 0,3  (317/584 w kategorii Religious studies oraz 698/885 w kategorii Law), natomiast SNIP 2022 – 0,736  (zob. https://www.scopus.com/sourceid/21101123257).

Dziękujemy wszystkim, którzy – współpracując z naszą redakcją – przyczynili się do rozwoju naszego czasopisma!

SPW członkiem COPE

2022-09-23

Zespół Redakcyjny od początku istnienia czasopisma „SPW” dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i zachowanie standardów etycznych w publikacjach naukowych. Potwierdzeniem tego stało się przyjęcie periodyku od 2022 w poczet członków Committee on Publication Ethics COPE.

Studia z Prawa Wyznaniowego w bazie Scopus!

2022-04-14

Z dumą informujemy, że czasopismo "Studia z Prawa Wyznaniowego" zostało przyjęte do międzynarodowej bazy SCOPUS prowadzonej przez Wydawnictwo Elsevier.

Content Selection & Advisory Board (CSAB), po otrzymaniu pozytywnych opinii recenzentów, podjęła decyzję o włączeniu SPW do bazy SCOPUS. 

Ksiądz Profesor Henryk Misztal odszedł do Domu Ojca

2020-10-28

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 28 października 2020 r. zmarł Ksiądz Profesor Henryk Misztal, wieloletni kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego, w latach 1987-1989 dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL, członek Rady Naukowej "Studiów z Prawa Wyznaniowego" od początku istnienia czasopisma, Nieoceniony Mistrz i Przyjaciel, dobry i prawy Człowiek.

SPW w wykazie czasopism naukowych MEiN

2019-07-31

Nieprzerwanie od 2007 roku czasopismo stale umieszczane jest w wykazach czasopism naukowych sporządzanych przez Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego...

Follow us

2019-03-08

Zapraszamy do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych:  

tekst alternatywny    https://twitter.com/PrawoWyznaniowe

facebook.png    https://www.facebook.com/StudiazPrawaWyznaniowego • SCOPUS
 • Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP)
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • HeinOnline - Law Journal Library
 • Legal Source (EBSCO)
 • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Atla Religion Database (Atla RDB)
 • Publication Forum (JUFO)
 • ANVUR
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN/POL-index)
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN
 • Google Scholar
 • Biblioteka Nauki (Library of Science)
 • Bibliographic database of Journals of the Humanities and Social Sciences (BazHum)
 • Serwis Informacji Prawnej LEX
 • IndexCopernicus (IC Journals Master List)
 • JournalTOCs
 • Directory of Research Journals Indexing
 • LEX Czasopisma Premium (Wolters Kluwer)
 • Open Academic Journals Index (OAJI)
 • Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD)
 • MIAR
 • Scilit
 • WorldCat
 • Dimensions
 • BASE Bielefeld Academic Search Engine
 • Sherpa Romeo
 • World Wide Science
 • Most Wiedzy/Bridge of Knowledge
 • Arianta. Polish Scientific and Professional Electronic Journals
 • ResearchBib
 • Directory of Academic and Scientific Journals (EuroPub)
 • Canon Law Abstracts
 • INFONA Portal Komunikacji Naukowej (INFONA)
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Electronic Journals Library)
 • Semantic Scholar

SNIP
2023: 0.844

CiteScore
2023: 0,4

SJR
2023: 0,123

h5Index
5 (Google Scholar)

MNiSW
70

Index Copernicus
2022: 100

Pobieranie

Pełny numer


 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0196/2021/1 z dnia 6 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r. Wartość dofinansowania 40 000,00 PLN.  Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "Studia z Prawa Wyznaniowego" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.