Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw osób trzecich
 • Tekst nie był wcześniej publikowany i nie uczestniczy aktualnie w żadnym innym postępowaniu wydawniczym (ewentualne uwagi i wyjaśnienia proszę umieścić w komentarzu dla redaktora)
 • Znam standardy etyczne czasopisma i zobowiązuję się ich przestrzegać
 • W publikacji ujawnione zostały wszystkie informacje na temat wkładu innych osób i instytucji w jej powstanie, a także na temat źródeł jej finansowania
 • Tekst został dostosowany do wszystkich wymogów edytorskich wskazanych przez redakcję


Do publikowania na łamach "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaproszeni są wszyscy Autorzy podejmujący problemy z zakresu prawa wyznaniowego. Przyjmowane są jedynie teksty oryginalne, napisane w języku polskim lub angielskim, które nie były wcześniej publikowane w żadnym innym wydawnictwie.  Materiały przyjmowane są w sposób ciągły.

Redakcja nie pobiera od autorów nadsyłanych tekstów żadnych opłat za ich zgłoszenie, opracowanie oraz publikację (publikujemy w modelu Diamond Open Access). Autorom niezamówionych prac redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Wkład innych osób w powstanie publikacji oraz źródła jej finansowania powinny zostać ujawnione przy jej zgłaszaniu. Praktyki określane jako ghostwriting i ghost authorship redakcja uważa za przejaw nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszelkie przypadki takiej nierzetelności będą dokumentowane i ujawniane zgodnie z zaleceniami COPE Committee on Publication Ethics. Oryginalność publikacji naukowej redakcja sprawdza korzystając z programu antyplagiatowego iThenticate, zaś Autor potwierdza w oświadczeniu (składanym przy zgłaszaniu tekstu w systemie OJS) i w podpisywanej umowie wydawniczej.

Teksty przekazywane do publikacji powinny być zapisane jako dokument programu Word i dostarczone redakcji w postaci elektronicznej  poprzez system elektroniczny obsługujący proces redakcyjny OJS (funkcja "zgłoś tekst", tu zamieściliśmy przewodnik dla Autorów, w przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z redakcją).

Autor ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte w publikacji.

Objętość nadsyłanego tekstu nie powinna przekraczać w przypadku artykułów - 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami), a w przypadku sprawozdań i recenzji - 1/4 arkusza.

Do tekstu należy dołączyć:

 • tytuł tekstu (należy podać w j. polskim i angielskim); prosimy nie wpisywać tytułu kapitalikami;
 • streszczenie w języku polskim i angielskim (150-300 wyrazów); powinno przedstawiać zawartość tekstu, problem badawczy, cel badań, ich rezultaty oraz główne wnioski;
 • słowa kluczowe w j. polskim i angielskim (minimum po 4 w każdym języku, oddzielone średnikami);
 • wykaz bibliografii (obejmujący wyłącznie cytowaną w tekście literaturę, bez źródeł, orzecznictwa itp.). Bibliografię prosimy sporządzić zgodnie ze stylem Chicago (Author-Date System) - wzór: The Chicago Manual of Style.

Do składanego do publikacji tekstu Autor powinien dołączyć swój aktualny adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty e-mail, a także informacje do wykorzystania przy formułowaniu noty o autorze (stopień/tytuł naukowy, afiliacja, miejsce pracy, w przypadku pracowników naukowych: stanowisko i nazwa uczelni wraz z pełnym jej adresem, kontakt e-mail autora, który zostanie ujawniony w nocie o autorze). Autor powinien również wskazać swój numer identyfikacyjny ORCID. Prosimy o przesyłanie danych o Autorze w odrębnym pliku. Sam tekst artykułu (w jednym pliku wraz z bibliografią, streszczeniami i słowami kluczowymi) powinien być zanonimizowany.

Przyjęcie publikacji do druku jest równoznaczne z uzyskaniem przez redakcję prawa druku. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, ponadto zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania, usuwania usterek stylistycznych oraz ujednolicania tekstu według wskazanych zasad. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi 2 tygodnie od dnia otrzymania tekstu przez autora.

Szczegółowe zalecenia edytorskie

Tekst w wersji elektronicznej nie powinien zawierać automatycznego podziału wyrazów ani żadnego dodatkowego formatowania. Należy ustalić 2,5-centymetrowe marginesy i wprowadzić numerację stron.

W przypadku artykułów należy wprowadzić podział wewnętrzny.

Tekst zasadniczy powinien mieć następujące parametry: tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman 12 pt, odstęp między liniami 1,5, wcięcie akapitowe na 1,25 cm. Przypisy powinny mieć następujące parametry: tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman 10 pt, odstęp między liniami 1,0.

Dopuszczalne są następujące typy wyróżnień w tekście: kursywa – dla tytułów publikacji, wyrażeń obcojęzycznych oraz obcojęzycznych tytułów aktów prawnych, pogrubienie – dla tytułów wyodrębnionych w strukturze tekstu, terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia. Prosimy nie stosować dla wyróżnienia tytułów publikacji lub ich autorów dodatkowych efektów typu rozstrzelone czcionki, wersaliki czy kapitaliki. Każdy akapit należy zakończyć przez naciśnięcie na klawiaturze klawisza Enter. Nawias otwierający powinien być przytulony do pierwszego, a zamykający do ostatniego wyrazu tekstu zapisywanego w nawiasach. Cudzysłów otwierający („) powinien być przytulony do pierwszego, a zamykający (") do ostatniego wyrazu tekstu zapisywanego w cudzysłowie. Jeśli w cytacie znajduje się fragment w cudzysłowie, stosuje się cudzysłów drugiego stopnia: «...». Prosimy nie stosować spacji w wyrazach złożonych (np. biało-czerwony), ani w przypadku pauzy zakresowej (np. lata 1989-2010, s. 4-12 itp.). Przecinki, kropki, wykrzykniki, znaki zapytania, średniki, dwukropki powinny być przytulone do poprzedzającego te znaki wyrazu.

Przypisy dolne umieszczone w tekście powinny mieć ciągłą numerację rozpoczynającą się od „1". Cyfry odsyłaczowe przypisów należy przytulić do poprzedzającego je wyrazu. Kropkę, przecinek i dwukropek stawiamy zawsze po odsyłaczu (wyjątek stanowi odnośnik po skrócie, np. XXI w.1, 1989 r.5, 120 tys.12). W przypisach dolnych należy stosować skróty w jęz. polskim, np. por., zob. Powołując w tekście głównym dane konkretnej osoby, należy zasadniczo podać inicjał jej imienia oraz nazwisko, np. „zdaniem H. Misztala”. W cytatach (które powinny być pisane w cudzysłowie, bez kursywy), w razie takiej konieczności, należy stosować nawiasy kwadratowe […]; np. [mowa o XVI i XVIII w. – przyp. A.B.]. W tekście głównym stosuje się pełną pisownię daty, np. 10 kwietnia 2020 r.

Stosowane w artykule skróty powinny być wyjaśnione przy ich pierwszym użyciu.

Opis bibliograficzny przywoływanej w tekście literatury powinien być wykonany w stylu Chicago (Author-Date System)wzór: The Chicago Manual of Style.  Stosując Author-Date System w tekście artykułu podajemy opis w formie skróconej, a pełny opis podajemy w bibliografii załącznikowej. Wersja skrócona powinna być wstawiona w przypisie dolnym tekstu głównego.

Przykłady opisu pełnego:

 • Chmaj, Marek. 2002. „Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji”. W: Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Zasady ogólne, red. Marek Chmaj, Leszek Leszczyński, Wiesław Skrzydło, Jacek Z. Sobczak, Andrzej Wróbel, 115-146. Kraków: Zakamycze.
 • Krukowski, Józef, Krzysztof Warchałowski. 2000. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Olszówka, Marcin. 2010. „Interferencja zasad prawa wyznaniowego instytucjonalnego”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 2: 63-86.
 • Pietrzak, Michał. 2003. Prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis.
 • Safjan, Marek (red.). 2012. System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 2. Warszawa: C.H. Beck.
 • Stanisz, Piotr, Jakub Pawlikowski. 2017. „Il diritto dei medici all'obiezione di coscienza in Polonia: recenti sviluppi”. Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 2: 459-473. DOI: https://doi.org/10.1440/88268
 • Stanisz, Piotr. 2017a. „Ochrona wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym w postulatach Stolicy Apostolskiej i w traktatach Unii Europejskiej. Zbieżności i rozbieżności". W: Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Ireneusz Dosz, 225-245. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Stanisz, Piotr. 2017b. „Conscientious Objection of Medical Professionals according to Polish Law and the Encyclical Evangelium Vitae". W: The Value of Life. The Present Time through the Prism of St John II's Encyclical Evangelium Vitae, red. Agnieszka Lekka-Kowalik, Krzysztof Wiak, 165-177. Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.

Przykłady opisu skróconego:

 • Chmaj 2002, 125.
 • Krukowski, Warchałowski 2000, 59-60.
 • Olszówka 2010, 66-70.
 • Pietrzak 2003, 56.
 • Safjan (red.) 2012, 1279.
 • Stanisz, Pawlikowski 2017, 460.
 • Stanisz 2017a, 230.
 • Stanisz 2017b, 170.
 •  

Jeśli w bibliografii mamy więcej niż jedną pozycję tego samego autora, wydaną w tym samym roku, to rozróżniamy je dodając literę alfabetu, np.: 2017a, 2017b.

Jeśli pracę wymienia się w kolejno następujących po sobie przypisach wystarczy informacja „tamże” i numer strony. Prosimy o stosowanie systemu skrótów polskich. Przykład: Por. tamże, 9.

Końcową bibliografię porządkujemy alfabetycznie wg nazwisk. Prosimy o podawanie pełnych imion i nazwisk autorów, redaktorów, tłumaczy itd. Jeżeli tekst posiada numer DOI prosimy o jego podanie. W przypadku artykułów i rozdziałów w monografiach prosimy o podawanie w wykazie bibliografii zakresu stron, na których zamieszczony jest tekst.

Jeżeli konieczne jest użycie znaków, których nie ma na klawiaturze, można skorzystać z opcji „wstaw symbol”.

W przypadku przywoływania w tekście pozycji bibliograficznych opisywanych w alfabecie innym niż łaciński (np. cyrylicą), prosimy o podawanie ich opisu w transliteracji, dodając wersję oryginalną w nawiasie kwadratowym.

Opis bibliograficzny w przypadku orzeczeń: nazwa orzeczenia, nazwa organu, który je wydał, data wydania, sygnatura akt oraz (jeśli orzeczenie było publikowane) wskazanie miejsca publikacji i numerów stron. Opis orzeczenia podajemy w przypisie dolnym. Nie wymieniamy go w bibliografii załącznikowej. Przykład:

 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07, OTK 2009, Nr 11 A, poz. 163.
 • uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2001 r., III ZP 32/00, OSNP 2002, Nr 7, poz. 165.
Opis bibliograficzny w przypadku aktów prawnych: pełen tytuł oraz miejsce publikacji. Metoda cytowania według Zasad techniki prawodawczej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. z 2016 r., poz. 283). Nazwy kodeksów, ustaw oraz ich skróty piszemy małymi literami (np. Kodeks cywilny – k.c.; stosowane są nieliczne wyjątki, np. Kodeks Prawa Kanonicznego – KPK). Stosowane skróty powinny być wyjaśnione przy ich pierwszym użyciu i wskazane w przypisie dolnym po opisie samego aktu, poprzez użycie sformułowania – „dalej:” (np. dalej: k.p.k.). W przypadku traktatów, konwencji itp. wielką literą piszemy wyraz rozpoczynający tytuł. Opisy aktów prawnych, podobnie jak orzeczeń, podajemy w przypisie dolnym i nie powtarzamy w bibliografii załącznikowej. Podając numer Dziennika Ustaw dodajemy rok jego publikacji.
Przykład:
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r., poz. 318.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz. U. z 1976 r., poz. 36 z późn. zm.
 • ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, Dz. U. poz 87 z późn. zm.
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz. U. z 2023 r., poz. 265, dalej: u.g.w.s.w.
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, Dz. U. poz. 374.

Przykłady cytowania innych aktów prawnych i orzeczeń:

 • Konstytucja Królestwa Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., tłum. Tadeusz Mołdawa. 2011. W: Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. Wiesław Staśkiewicz, 241–374. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz. Urz. WE L 303 z 2.12.2000 r., s. 16-22.
 • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2018 r., Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW and Others v. Vlaams Gewest (C-426/16), ECLI:EU:C:2018:335.
 • wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 25 maja 1993 r., Kokkinakis v. Greece, skarga nr 14307/88.
 • Concordato entre España y la Santa Sede, BOE 1953, n. 292 (de 19 de octubre), s. 6230–6234.
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), cz. II, s. 1–317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań: Pallottinum 1984.
 • Paulus PP. VI, Litterae Encyclicae Ecclesiam Suam (6.08.1964), AAS 56 (1964), s. 609–659; tekst polski: Paweł VI, Encyklika o drogach, którymi Kościół Katolicki powinien kroczyć w dobie obecnej przy pełnieniu swojej misji Ecclesiam suam, Wrocław: TUM 2006.
W przypadku przywoływania publikacji internetowych należy w przypisie podać autora i tytuł publikacji, adres strony www wraz z datą dostępu do niej. Przykład:
 • Opinia z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie niektórych konstytucyjnych problemów postępowania w sprawie realizacji inicjatywy ustawodawczej Rady Ministrów w sprawie zmiany ustawy regulującej stosunek państwa do kościoła lub związku wyznaniowego (RL-0303-34/10), http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-19-listopada-2010-r-w-sprawie-niektorych-konstytucyjnych-problemow-postepowania-w [dostęp: 7.12.2015].
 • Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z 25 stycznia 2013 r. (2097/2011/RA), https://www.ombudsman.europa.eu/pl/cases/decision.faces/en/49026/html.bookmark [dostęp: 19.12.2017].
W przypadku recenzji (artykułu recenzyjnego) w nagłówku należy podać: imię i nazwisko autora oraz pełen tytuł recenzowanego dzieła, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania oraz liczbę stron. Dane autora recenzji (artykułu recenzyjnego) prosimy umieścić na jej końcu. Prosimy podać tytuł recenzji (artykułu recenzyjnego) w j. polskim i angielskim (bez tłumaczenia samego tytułu recenzowanego dzieła).
W przypadku sprawozdań w nagłówku należy podać: rodzaj wydarzenia naukowego, jego pełny tytuł, miejsce i datę. Dane autora sprawozdania prosimy umieścić na jego końcu. Prosimy podać tytuł sprawozdania w j. polskim i angielskim.