Nabywanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe nieruchomości z bonifikatą. Uwagi do art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Tadeusz Stanisławski

Uniwersytet Zielonogórski , Polska
https://orcid.org/0000-0002-0843-0633

Agnieszka Filak

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego , Polska
https://orcid.org/0000-0002-6398-9034


Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest krytyczna analiza przepisów dotyczących nabywania przez kościoły i inne związki wyznaniowe nieruchomości z bonifikatą w trybie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten znajduje swoje uzasadnienie w gwarantowanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wolności sumienia i religii, a konkretnie w prawie do posiadania świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących. Odnoszące się do tego przepisy są jednak nieprecyzyjne. Brakuje przede wszystkim legalnej definicji „celów działalności sakralnej”, którym mają służyć nabywane nieruchomości. Skutkuje to problemami interpretacyjnymi, co negatywnie oddziałuje na praktykę. Wskazując na luki w obowiązującym prawodawstwie, autorzy stawiają postulaty de lege ferenda, których celem jest zwiększenie transparentności procedur stosowanych przy nabywaniu przez związki wyznaniowe nieruchomości z bonifikatą i zapewnienie faktycznego wykorzystywania nabytych w tym trybie nieruchomości na cele sakralne.

Słowa kluczowe:

kościoły, związki wyznaniowe, kościoły i inne związki wyznaniowe, nieruchomość, działalność sakralna

Czechowski, Paweł (red.). 2015. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Bończak-Kucharczyk, Ewa. 2021. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany. LEX/el.

Dubisz, Stanisław (red.). 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dudek, Dariusz. 2004. „Równouprawnienie Kościołów i związków wyznaniowych na tle konstytucyjnych zasad prawa wyznaniowego”. W: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny, 14–16 stycznia 2003, red. Artur Mezglewski, 199–225. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Filak, Agnieszka, Tomasz Resler. 2021. Zbywanie przez powiaty w Polsce nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015–2020. Działania strażnicze i opracowanie dobrych praktyk. Warszawa: Wydawnictwo Aspra.

Jaworski, Jacek, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin. 2020. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Jakubowski, Aleksander. 2018. „Domniemanie właściwości rzeczowej”. W: Ustawy samorządowe. Komentarz, red. Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski, 104–105. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Mezglewski, Artur, Henryk Misztal, Piotr Stanisz. 2011. Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Misztal, Henryk. 1996. Polskie prawo wyznaniowe. T. 1. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Skrzydło, Wiesław. 2013. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Szumowski, Witold. 2019. „Transparentność jednostek samorządu terytorialnego”. Przegląd Organizacji 5: 47–57. DOI 10.33141/po.2019.05.07. (Crossref)

Zbudniewek, Janusz. 1994. „Prawodawstwo i praktyka władz centralnych i terenowych PRL w zakresie kultu religijnego”. Chrześcijanin w Świecie 1: 101–118.

Pobierz

Opublikowane
22-12-2022


Stanisławski, T., & Filak, A. (2022). Nabywanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe nieruchomości z bonifikatą. Uwagi do art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 25, 325–339. https://doi.org/10.31743/spw.12751

Tadeusz Stanisławski 
Uniwersytet Zielonogórski

Ks. dr hab. prof. UZ, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, pl. Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra

https://orcid.org/0000-0002-0843-0633
Agnieszka Filak  filak.agnieszka@gmail.com
Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Mgr, L.L.M., dyrektor Biura Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, członek Zespołu Prawnego Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

https://orcid.org/0000-0002-6398-9034Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Inne teksty tego samego autora