Postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 listopada 2021 r., Hermina Geertruida de Wilde v. Netherlands, skarga nr 9476/19

Daria Bębeniec

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , Polska
https://orcid.org/0000-0003-0289-7192


Abstrakt

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie De Wilde przeciwko Niderlandom (skarga nr 9476/19). Skarżąca, która deklarowała się jako wyznawczyni Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, twierdziła, że brak zgody niderlandzkich władz publicznych na umieszczenie w dowodzie osobistym i prawie jazdy jej zdjęcia z durszlakiem na głowie stanowi naruszenie art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (wolność myśli, sumienia i wyznania) rozpatrywanego zarówno samodzielnie, jak i w powiązaniu z jej art. 14 (zakaz dyskryminacji). Trybunał uznał jednak skargę za niedopuszczalną i przyznał rację władzom krajowym, że pastafarianizm nie może być uznany za „religię” lub „przekonania” w rozumieniu art. 9 Konwencji.

Słowa kluczowe:

Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka, religia lub przekonania, Kościół Latającego Potwora Spaghetti, pastafarianizm, wolność myśli, sumienia i wyznania, art. 9 EKPC

Pobierz

Opublikowane
22-12-2022


Bębeniec, D. (2022). Postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 9 listopada 2021 r., Hermina Geertruida de Wilde v. Netherlands, skarga nr 9476/19. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 25, 367–389. https://doi.org/10.31743/spw.13916

Daria Bębeniec  daria@poczta.umcs.lublin.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr, Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin.

https://orcid.org/0000-0003-0289-7192Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Inne teksty tego samego autora