Szczegółowe lub kompleksowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przed wejściem w życie RODO na przykładzie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Michał Hucał

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie , Polska
https://orcid.org/0000-0001-8446-0570


Abstrakt

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie RODO), ma znacznie większą siłę oddziaływania na Kościoły i inne związki wyznaniowe niż wcześniej obowiązująca dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych. Zgodnie z art. 91 ust. 1 RODO Kościoły i inne związki wyznaniowe, które w momencie wejścia w życie rozporządzenia – tj. 24 maja 2016 r. – stosowały szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, mogą je nadal stosować, jeśli zostały one dostosowane do RODO.

Porównanie polskiej wersji art. 91 RODO z jego angielskim odpowiednikiem budzi jednak poważne wątpliwości. Zamiast przymiotnika „kompleksowy”, który wydaje się być dokładniejszym tłumaczeniem słowa „comprehensive” występującego w angielskiej wersji tekstu, użyto określenia „szczegółowy”. W konsekwencji, w obowiązującym prawie państw Unii Europejskiej, dwie różne kategorie pojęciowe są używane w tym samym kontekście w zależności od języka: „szczegółowe zasady” oraz „kompleksowe zasady”. W tej sytuacji jednolite stosowanie prawa jest znacząco utrudnione.           

W niniejszym opracowaniu zostały poddane analizie zasady ochrony danych osobowych przewidziane w porządku prawnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Stanowią one przykład zasad, jakie Kościoły i inne związki wyznaniowe stosowały przed wejściem w życie RODO. Uzasadnieniem wyboru KE-A jako przykładowego jest fakt, że należy on do największych Kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, a ponadto stosunek państwa do niego – jak i czternastu innych –został określony odrębną ustawą.

Słowa kluczowe:

ochrona danych osobowych, Kościół Ewangelicko-Augsburski, RODO, kościoły i inne związki wyznaniowe, zasady szczegółowe, zasady kompleksowe

Bielak-Jomaa Edyta, Dominik Lubasz (red.). 2018. RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cebula, Jakub. 2017. Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Dmochowska, Anna, Aleksandra Piotrowska. 2018. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.

Fajgielski, Paweł. 2018. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Filak, Agnieszka. 2018. „Charakter prawny służby duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Rzeczypospolitej Polskiej”. Studia z Prawa Wyznaniowego 21: 141-155.

Filak, Agnieszka. 2019. „Nowe regulacje ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP”. W: Prawo do prywatności w kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał, 117-143. Warszawa: Wydawnictwo ChAT.

Hintz, Marcin, Hucał Michał. 2008. Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna. Warszawa: Wydawnictwo ChAT.

Hucał, Michał. 2012 Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warszawa: C.H. Beck.

Hucał, Michał. 2017. „Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego rozporządzenia nr 2016/679”. Studia z Prawa Wyznaniowego 20: 185-222.

Hucał, Michał. 2018a. „Ochrona danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP a wymogi unijnego rozporządzenia nr 2016/679”. W: Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem. Aspekty ustrojowe i prawne, red. Michał Hucał, Agnieszka Filak. Warszawa: Aspra-JR.

Hucał, Michał. 2018b. „Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 10: 5-24.

Hucał Michał. 2018c. „Wybrane zagadnienia dotyczące pozycji prawnej duchownego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Studia z Prawa Wyznaniowego 21: 205-220.

Hucał, Michał. 2019. „Reforma ochrony danych osobowych w Kościołach mniejszościowych w Polsce: projekt regulacji wewnętrznych i wspólnego organu nadzoru”. W: Prawo do prywatności w kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał. Warszawa: Wydawnictwo. ChAT.

Kroczek, Piotr. 2018. „Kilka uwag dotyczących Dekretu KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim na podstawie kazusu przedszkola”. Annales Canonici 14: 11-14.

Litwiński, Paweł (red.), Paweł Barta, Dominika Dörre-Kolasa. 2018. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Litwiński, Paweł (red.), Paweł Barta, Maciej Kawecki. 2018. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Łukańko, Bernard. 2019. Kościelne modele ochrony danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mazurkiewicz, Piotr. 2016. „Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński, Piotr Drobek. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Mezglewski, Artur. 2016. „Perspektywa i zakres implementacji nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe”. W: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. Stanisław Dziekoński, Piotr Drobek. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Sakowska-Baryła, Marlena (red.). 2018. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Sobczyk, Paweł. 2010. „Ograniczenia praw podmiotów ze względu na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przekonań religijnych i przynależności wyznaniowej”. Studia z Prawa Wyznaniowego 13: 155-157.

Walencik, Dariusz. 2013. „Przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe a uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych”. Forum Prawnicze 16: 8-23.

Walencik, Dariusz. 2019. „Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”. W: Prawo do prywatności w kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał, 15-48. Warszawa: Wydawnictwo ChAT.

Zając, Paweł. 2018. „RODO a Kościół Katolicki w Polsce. Określenie zakresu działalności Unii Europejskiej”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 31: 61-75.

Pobierz

Opublikowane
2019-12-30


Hucał, M. (2019). Szczegółowe lub kompleksowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przed wejściem w życie RODO na przykładzie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 22, 255–288. https://doi.org/10.31743/spw.5280

Michał Hucał  michal.hucal@gmail.com
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Dr, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul Miodowa 21c, 00-246 Warszawa

https://orcid.org/0000-0001-8446-0570Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).