Moralność publiczna jako przesłanka ograniczania wolności zgromadzeń

Piotr Zacharczuk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0002-2285-8193


Abstrakt

Wolność zgromadzeń może podlegać ograniczeniom także z uwagi na konieczność ochrony moralności publicznej. Moralność publiczna stanowi bowiem przesłankę dopuszczalności ograniczeń tej wolności zarówno na gruncie prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego. Celem badawczym niniejszego opracowania jest w pierwszej kolejności ukazanie moralności publicznej jako przesłanki uzasadniającej ograniczenie wolności zgromadzeń w ujęciu unormowań międzynarodowych oraz regulacji konstytucyjnej, a następnie przeanalizowanie szczegółowych ustawowych przesłanek ingerencji w wolność zgromadzeń wchodzących w zakres moralności publicznej. Zgodnie z postanowieniami ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do ograniczenia omawianej wolności konieczne jest obowiązywanie przewidujących to przepisów. Niektóre obecnie obowiązujące, polskie regulacje ustawowe, już określają przesłanki stanowiące podstawę ograniczenia wolności zgromadzeń z uwagi na ochronę wartości mieszczących się w moralności publicznej. Zasadne są jednak zmiany ustawowe umożliwiające w większym zakresie stosowanie ograniczeń wolności zgromadzeń z uwagi na ochronę moralności publicznej.

Słowa kluczowe:

moralność publiczna, wolność zgromadzeń, prawo o zgromadzeniach, ograniczenia wolności, wolność sumienia i religii

Banaszak, Bogusław. 2012. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Legalis.

Czarnek, Przemysław. 2014. Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Florczak-Wątor, Monika. 2019. „Art. 57. Wolność zgromadzeń”. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Piotr Tuleja. Warszawa: Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-komentarz-587806595 [dostęp: 29.09.2020].

Gajewski, Sebastian, Aleksander Jakubowski. 2017. Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Warszawa: Legalis.

Gliszczyńska-Grabias, Aleksandra, Leszek Wiśniewski. 2012. „Art. 21 Wolność zgromadzeń”. W: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, red. Roman Wieruszewski. Warszawa: Lex. https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze/miedzynarodowy-pakt-praw-obywatelskich-osobistych-i-politycznych-587337864 [dostęp: 29.09.2020].

Kalisz, Anna. 2013. „Klauzula moralności (publicznej) w prawie polskim i europejskim jako przykład regulacyjnej, ochronnej oraz innowacyjnej funkcji prawa”. Principia LVII-LVIII: 191-213.

Mamak, Kamil. 2014. Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Warszawa: Lex.

Nowicki, Marek A. 2013. Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń. Warszawa: Lex.

Nowicki, Marek A. 2017. Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Warszawa: Lex.

Olejniczak-Szałowska, Ewa. 2020. „Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez masowych”. W: Prawo administracyjne materialne, red. Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl, Warszawa: Wolters Kluwer.

Podkowik Jan. 2019. „Moralność publiczna jako przesłanka ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw”. Państwo i Prawo 8: 21-45.

Rzetecka-Gil, Agnieszka. 2019. Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Warszawa: Lex.

Skrzydło, Wiesław. 2013. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Lex.

Sokolewicz, Wojciech, Krzysztof Wojtyczek. 2016. „Art. 57”. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. II, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik. Warszawa: Lex. https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-komentarz-tom-ii-wyd-ii-587744240 [dostęp: 29.09.2020].

Suski, Paweł. 2014. Zgromadzenia i imprezy masowe. Warszawa: Lex.

Symonides, Janusz. 2005. „Ludność w prawie międzynarodowym”. W: Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, 270-271. Warszawa: LexisNexis.

Szubiakowski, Marek. 2017. Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich. Warszawa: Lex.

Szustakiewicz, Przemysław. 2012. „Przesłanki i procedura zakazu zgromadzeń w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych”. Ius Novum 1: 159-167.

Wilk, Jakub. 2019. „Zgromadzenia”. W: Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec. Warszawa: Wolter Kluwer.

Wróbel, Andrzej. 2010. „Artykuł 11”. W: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1–18. T. I, red. Leszek Garlicki, Piotr Hofmański, Andrzej Wróbel. Warszawa: Legalis.

Zimmermann, Jan. 2018. Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Zacharczuk, P. (2020). Moralność publiczna jako przesłanka ograniczania wolności zgromadzeń. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 23, 333–364. https://doi.org/10.31743/spw.8989

Piotr Zacharczuk  zacharczuk@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab., Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

https://orcid.org/0000-0002-2285-8193Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).