Kwalifikowane prawo do wolności religii: Analiza ograniczeń z art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Mark Hill

Cardiff University , Wielka Brytania
https://orcid.org/0000-0001-9614-8349


Abstrakt

Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych zgodnie z art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie ma charakteru absolutnego, lecz może być poddana określonym ograniczeniom. Artykuł omawia istotę i zakres tych ograniczeń w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka poczynając od wyroku w sprawie Kokkinakis przeciwko Grecji. Zestawia brzmienie omawianego przepisu Konwencji z jego dość swobodną i niekonsekwentną interpretacją dokonywaną przez Trybunału w Strasburgu. Szczególną uwagę poświęcono następującym kryteriom: „przewidziane przez ustawę”, „konieczne w społeczeństwie demokratycznym”, „bezpieczeństwo publiczne”, „porządek publiczny, zdrowie i moralność” oraz „prawa i wolności innych osób”. Artykuł stawia sobie za cel wyprowadzenie czytelnych zasad z orzecznictwa, w którym nie brak sprzeczności i niejasności, wiążących się szczególnie z przyjmowaną przez Trybunał zwodniczą doktryny marginesu oceny.

Słowa kluczowe:

Kokkinakis, wolność religii, art. 9, ograniczenia, porządek publiczny, prawa i wolności innych, przewidziane przez ustawę, konieczne w społeczeństwie demokratycznym, margines oceny, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka

Bratza, Nicolas. 2012. ‘The “Precious Asset”: Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights’. In Religion and Discrimination Law in the European Union, ed. by Mark Hill, 9-26. Trier: European Consortium for Church and State Research.

Evans, Malcolm. 1997. Religious Liberty and International Law in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Hill, Mark. 2013. ‘Religious Symbolism and Conscientious Objection in the Workplace: An Evaluation of Strasbourg’s Judgment in Eweida and others v. United Kingdom’. Ecclesiastical Law Journal 15: 191-203.


Opublikowane
2020-12-30


Hill, M. (2020). Kwalifikowane prawo do wolności religii: Analiza ograniczeń z art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 23, 73–99. https://doi.org/10.31743/spw.9697

Mark Hill  Mark.Hill@ftbchambers.co.uk
Cardiff University

Queen's Counsel;

Associate professor at the Centre for Law and Religion, Cardiff University, Wales - http://www.law.cf.ac.uk/clr/

Pretoria University, South Africa;

King’s College, London University, United Kingdom;

Notre Dame University, Sydney, Australia; 

Lecturer in Law, Open University, United Kingdom

https://orcid.org/0000-0001-9614-8349Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).