O czasopiśmie

Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej, a także relacji między państwem oraz kościołami (a w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych i studiów tematycznych w periodyku publikowane są również opinie prawne, recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego.

Czasopismo zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod poz. 1305.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

Teksty publikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" dostępne są także w Czytelni Czasopism Prawniczych on-line prowadzonej przez Wolters Kluwer SA. Ponadto pełna zawartość dotychczas opublikowanych tomów dostępna jest również w Bibliotece Cyfrowej KUL.

SPW od 2007 r. nieprzerwanie uzyskują pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i są uwzględniane w ministerialnych wykazach.  W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. otrzymały 20 pkt. (pozycja 27821 w załączniku do komunikatu)

Na bieżącej stronie czasopisma teksty opublikowane w tomach 1-13 "Studiów z Prawa Wyznaniowego" udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Od tomu 14 teksty udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY 4.0).  Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).