O czasopiśmie

Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od 2000 roku. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej, a także relacji między państwem oraz kościołami (a w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych i studiów tematycznych w periodyku publikowane są również opinie prawne, glosy, omówienia materiałów źródłowych, recenzje publikacji i opracowań oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych z zakresu prawa wyznaniowego. 

Teksty do publikacji - oryginalne i przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów - przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej poprzez system OJS https://czasopisma.kul.pl/spw/about/submissions. Gromadzenie artykułów naukowych do kolejnych tomów kończymy 31 maja tego roku, w którym ma ukazać się tom.
W całości kolejne tomy publikowane są w ostatnich dniach roku kalendarzowego.
Wybrane artykuły naukowe zaakceptowane do publikacji (opatrzone unikatowym Digital Object Identifier) są na bieżąco udostępniane na stronie czasopisma w trybie Online First i w tej wersji mogą być cytowane z podaniem numeru DOI. Po publikacji całości tomu, wersje Online First są usuwane ze strony.

Czasopismo zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod poz. 1305.

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

Teksty publikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" dostępne są także w LEX Czasopisma Premium prowadzonej przez Wolters Kluwer SA. Ponadto pełna zawartość dotychczas opublikowanych tomów dostępna jest również w Bibliotece Cyfrowej KUL i Repozytorium Instytucjonalnym KUL.

SPW od 2007 r. nieprzerwanie uzyskują pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i są uwzględniane w ministerialnych wykazach.  W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MEiN z dnia 9 lutego 2021 r. otrzymały 70 pkt. (Unikatowy Identyfikator Czasopisma 200123 ; poz. 29914 w załączniku do komunikatu).