Zespół praw i obowiązków osoby duchownej jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym zwyczajnym


Abstrakt

W przedmiotowym artykule przedstawiono w uporządkowany sposób aktualne prawa i obowiązki osoby duchownej wynikające z bycia przez nią pokrzywdzonym w postępowaniu karnym zwyczajnym. Wyjaśniono w tym kontekście wpierw pojęcia pokrzywdzonego i osoby duchownej. Jednocześnie sprecyzowano te prawa i obowiązki, które mają szczególny związek z ogólnym statusem osoby duchownej, mając na uwadze możliwość odpowiedniego stosowania procedury karnej uregulowanej aktem normatywnym rangi ustawowej, z uwagi na konstytucyjną i międzynarodową zasadę poszanowania autonomii i niezależności Kościoła i państwa każdego w swoim zakresie.


Słowa kluczowe

osoba duchowna; pokrzywdzony; wolność religijna; tajemnica spowiedzi; dyskryminacja religijna; wolność sumienia i religii; kościoły i związki wyznaniowe; prawo wyznaniowe

Chojniak, Łukasz. 2013. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lun zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Dudka, Katarzyna. 2009. ”Dostęp do akt postępowania przygotowawczego w świetle prawa do rzetelnego procesu karnego”. W: Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. Jerzy Skorupka, 393-402. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Filar, Marian. 2012. ”Komentarz do art. 196”. W: Kodeks karny. Komentarz, red. Marian Filar, 980-982. Warszawa: LexisNexis Polska Sp. z o.o.

Grajewski, Jan. 2009. ”Proces karny”. W: Prawo karne procesowe – część ogólna, red. Jan Grajewski, 1-4. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Grzegorczyk, Tomasz, Janusz Tylman. 2014. Polskie postępowanie karne. Warszawa: LexisNexis.

Grzeszczyk, Wincenty. 2011. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Hypś, Sławomir. 2012. ”Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania”. W: Prawo karne, red. Alicja Grześkowiak, 331-341. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Janyga, Wojciech. 2010. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Karpiuk, Mirosław. 2017. ”Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 9: 5-18.

Klejnowska, Monika. 2012. ”Dowodzenie”. W: Proces karny. Część ogólna, 316-408. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Kłączyńska, Natalia. 2012. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. Jacek Giezek, 354-360. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Kruczoń, Erwin. 2011. „Przestępstwo obrazy uczuć religijnych”. Prokuratura i Prawo 2: 38-59.

Kużelewski Dariusz. 2016. ”Pokrzywdzony”. W: System prawa karnego procesowego, red. Piotr Hofmański. T. VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. Cezary Kulesza, 254-389. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Muszyńska, Anna. 2010. Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Nikołajew, Jerzy. 2015. ”Przestępstwo złośliwego przeszkadzania pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym a inne przestępstwa z rozdziału XXIV kodeksu karnego z 1997 r.”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 7: 41-54.

Oczkowski, Tomasz. 2016. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek, 324-330. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

Olszówka, Marcin. 2016. ”Komentarz do art. 53”. W: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, red. Marek Safjan, Leszek Bosek, 1247-1277. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Paprzycki, Lech K. 2008. ”Rzetelność postępowania przyspieszonego”. W: Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, red. Anna Gerecka-Żołyńska, Piotr Górecki, Hanna Paluszkiewicz, Piotr Wiliński, 295-305. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Poniatowski, Michał. 2013. „Analiza art. 196 Kodeksu Karnego w perspektywie 5 lat jego obowiązywania”. Roczniki Nauk Prawnych 23(3): 19-59.

Poniatowski, Michał. 2012. ”Dyskryminacja ze względów religijnych w zakresie zatrudnienia i pracy w kontekście art. 194 polskiego Kodeksu Karnego z 1997 r.”. Studia Redemptorystowskie 10: 460-475.

Posnow, Włodzimierz. 2011. ”Postępowanie przygotowawcze”. W: Postępowanie karne. Część szczególna, red. Zofia Świda, 11-144. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Posnow, Włodzimierz. 2012. ”Strony procesowe, przedstawiciele procesowi stron, rzecznicy interesu społecznego”. W: Postępowanie karne. Część ogólna, red. Jerzy Skorupka, 160-231. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Prusak, Feliks. 2001. Postępowanie karne. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie.

Rincón-Pérez, Tomás. 2011. ”Komentarz do kan. 285”. W: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. Piotr Majer, 266-268. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Sakowicz, Andrzej. 2007. ”Komentarz do art. 2”. W: Katarzyna T. Boratyńska, Adam Górski, Andrzej Sakowicz, Andrzej Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 8-16. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sienkiewicz, Zofia. 2012. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Komentarz, red. Marian Filar, 197-201. Warszawa: LexisNexis.

Sobolewski, Zbigniew, Piotr Krzysztof Sowiński. 2012. ”Strony procesowe”. W: Proces karny. Część ogólna, 136-154. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Stefański, Ryszard A. 2015. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, 355-357. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Stefański, Ryszard A. 2018. ”Stosunek sądu do dowodów nielegalnych”. W: Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym, red. Dariusz Kala, Igor Zgoliński, 45-58. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Szewczyk, Maria. 2007. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I. Komentarz do art. 1-116 k.k., red. Andrzej Zoll, 637-645. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Szewczyk, Maria, Michał Jakubowski, Mikołaj Iwański. 2016. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, t. I. Komentarz do art. 1-52, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll, 890-913. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

Szymczykiewicz, Roland. 2017. ”Faktycznie pokrzywdzeni przestępstwem kradzieży tożsamości, a pokrzywdzeni w rozumieniu procesu karnego”. W: Kradzież tożsamości w internecie, red. Anna Gołębiowska, 189-199. Szczytno: Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Targońska, Ewa. 2011, Postępowanie karne dla radców prawnych. Wrocław: Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o.

Waltoś, Stanisław. 2013. ”Zasada prawdy materialnej”. W: System prawa karnego procesowego, red. Piotr Hofmański. T. III, cz. 1. Zasady procesu karnego, red. Paweł Wiliński, 269-326. Warszawa: LexisNexis.

Wielec, Marcin. 2012a. Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wielec, Marcin. 2012b. ”Naruszenie zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi w prawie karnym (materialnym i proceduralnym)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 4: 111-123.

Wielec, Marcin. 2017. Wartości – Analiza z perspektywy osobliwości postępowania karnego. Lublin: Wydawnictwo Academicon.

Wójcicka, Barbara. 2014. ”Kilka uwag na temat zmian dotyczących sytuacji pokrzywdzonego w procesie karnym”. W: Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, red. Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski, Dariusz Świecki, Monika Zbrojewska, 241-254. Warszawa: LexisNexis.

Wójcicka, Barbara. 2017. ”Sytuacja pokrzywdzonego w procesie karnym po zmianach w prawie karnym w latach 2015-2016 (wybrane zagadnienia)”. W: Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski, 508-518. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Zagrodnik, Jarosław. 2017. ”Uczestnicy procesu karnego”. W: Proces karny, red. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, 169-278. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Żur, Katarzyna. 2014. ”Obraza uczuć religijnych w polskim prawie karnym. Wybrane zagadnienia prawne”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 6: 167-178.
Pobierz

Opublikowane : 2018-12-18


Poniatowski, M. (2018). Zespół praw i obowiązków osoby duchownej jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym zwyczajnym. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 21, 27-49. https://doi.org/10.31743/spw.187

Michał Poniatowski 
Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7263-4550

Dr, Katedra Prawa Polskiego i Międzynarodowego, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w składanym oświadczeniu i w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  4. Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, jego opracowanie oraz publikację, ani nie wypłaca honorariów autorskich. 
  5. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  6. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative), co czyni wyniki badań bardziej dostępnymi i wspiera wymianę wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym.
  7. Teksty opublikowane w tomach 1-13 udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Obecnie, od tomu 14, teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.