CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej, a także relacji między państwem oraz kościołami (a w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych i studiów tematycznych w periodyku publikowane są również opinie prawne, glosy, recenzje publikacji i opracowań oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych z zakresu prawa wyznaniowego.