Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu z okazji 60. Rocznicy Urodzin, Kombornia, 22 września 2020 r.

Anna Tunia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0002-7703-0828


Abstrakt

W dniu 22 września 2020 r. w Pałacu „Dwór Kombornia” odbyła się uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej ks. prof. zw. dr. hab. Arturowi Mezglewskiemu zatytułowanej Człowiek. Państwo. Kościół – będącej wyrazem uczczenia 60. rocznicy urodzin dostojnego Jubilata. Uroczystość ta połączona była z XVII Ogólnopolskim Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych, które odbyło się w Komborni w dniach 22-24 września 2020 r.


Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Tunia, A. (2020). Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu z okazji 60. Rocznicy Urodzin, Kombornia, 22 września 2020 r. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 23, 551–554. https://doi.org/10.31743/spw.12197

Anna Tunia  atunia@kul.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab., prof. KUL, Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

https://orcid.org/0000-0002-7703-0828Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Inne teksty tego samego autora