Obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez kościelne osoby prawne w związku z prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2020 r. (I OSK 125/19)

Marek Bielecki

Akademia Sztuki Wojennej , Polska
https://orcid.org/0000-0003-3880-017X


Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2020 r. (I OSK 125/19). Glosowane orzeczenie jest jednym z serii wydanych przez sądy administracyjne w związku z aktywnością organizacji „Sieć Obywatelska – Watchdog”, która w maju 2018 r., zwróciła się z wnioskami do ponad 30 wybranych parafii w Polsce o udostępnienie informacji publicznej. Głównym celem tego działania było poznanie cennika usług cmentarnych, kwoty środków uzyskanych z opłat, jak również liczby pochowanych osób. Orzecznictwo dotyczące rzeczonych wniosków jest zróżnicowane. Niektóre z prezentowanych w nim tez zostały omówione w przeprowadzonej analizie, co pozwoliło szerzej spojrzeć na problematykę prowadzenia cmentarzy przez kościelne osoby prawne. W artykule dokonano oceny obowiązków parafii rzymskokatolickich jako podmiotów prowadzących cmentarze w omawianym zakresie. Autor wypowiada pogląd, że obowiązek udostępniania informacji publicznej dotyczy jedynie tych sytuacji, w których – wobec braku cmentarza komunalnego – na cmentarzu katolickim pochowane są osoby, które nie identyfikowały się z Kościołem Katolickim.

Słowa kluczowe:

dostęp do informacji publicznej, cmentarze wyznaniowe, cmentarze komunalne

Aleksandrowicz, Tomasz. 2008. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. 4. Warszawa: LexisNexis.

Dobosz, Piotr. 2017. „Wartości leżące u podstaw prawa cmentarnego”. W: Aksjologia prawa administracyjnego, t. 2, red. Jan Zimmermann. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dziobek-Romański, Jacek. 1999. „Cmentarze – zarys regulacji historycznych, prawnych i kanonicznych”. Rocznik Historyczno-Archiwalny 13: 3–33.

Hodor, Katarzyna. 2012. „Założenia cmentarne w krajobrazach Krakowa”. Czasopismo Techniczne 7: 279–286.

Kamińska, Irena, Mirosława Rozbicka-Ostrowska. 2016. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. 3. Warszawa: Wolters Kluwer.

Marczak, Paulina. 2015. „Poszanowanie godności osoby zmarłej a działalność funeralna – zagadnienia wybrane”. W: Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, red. Daniel Karkut, Jacek Mazurkiewicz, Jacek Gołaczyński, Jarosław Trułkowski. Wrocław: Oficyna Prawnicza.

Pobierz

Opublikowane
18-12-2021


Bielecki, M. (2021). Obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez kościelne osoby prawne w związku z prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2020 r. (I OSK 125/19). Studia Z Prawa Wyznaniowego, 24, 495–508. https://doi.org/10.31743/spw.12342

Marek Bielecki  ma.bielecki@akademia.mil.pl
Akademia Sztuki Wojennej

Dr hab. prof. ASzWoj, Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej, Al. gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa

https://orcid.org/0000-0003-3880-017XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Inne teksty tego samego autora