Zespół praw i obowiązków osoby duchownej jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym zwyczajnym

Michał Poniatowski

Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, , Polska
https://orcid.org/0000-0002-7263-4550


Abstrakt

W przedmiotowym artykule przedstawiono w uporządkowany sposób aktualne prawa i obowiązki osoby duchownej wynikające z bycia przez nią pokrzywdzonym w postępowaniu karnym zwyczajnym. Wyjaśniono w tym kontekście wpierw pojęcia pokrzywdzonego i osoby duchownej. Jednocześnie sprecyzowano te prawa i obowiązki, które mają szczególny związek z ogólnym statusem osoby duchownej, mając na uwadze możliwość odpowiedniego stosowania procedury karnej uregulowanej aktem normatywnym rangi ustawowej, z uwagi na konstytucyjną i międzynarodową zasadę poszanowania autonomii i niezależności Kościoła i państwa każdego w swoim zakresie.

Słowa kluczowe:

osoba duchowna, pokrzywdzony, wolność religijna, tajemnica spowiedzi, dyskryminacja religijna, wolność sumienia i religii, kościoły i związki wyznaniowe, prawo wyznaniowe

Chojniak, Łukasz. 2013. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lun zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Dudka, Katarzyna. 2009. ”Dostęp do akt postępowania przygotowawczego w świetle prawa do rzetelnego procesu karnego”. W: Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. Jerzy Skorupka, 393-402. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Filar, Marian. 2012. ”Komentarz do art. 196”. W: Kodeks karny. Komentarz, red. Marian Filar, 980-982. Warszawa: LexisNexis Polska Sp. z o.o.

Grajewski, Jan. 2009. ”Proces karny”. W: Prawo karne procesowe – część ogólna, red. Jan Grajewski, 1-4. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Grzegorczyk, Tomasz, Janusz Tylman. 2014. Polskie postępowanie karne. Warszawa: LexisNexis.

Grzeszczyk, Wincenty. 2011. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Hypś, Sławomir. 2012. ”Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania”. W: Prawo karne, red. Alicja Grześkowiak, 331-341. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Janyga, Wojciech. 2010. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Karpiuk, Mirosław. 2017. ”Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 9: 5-18.

Klejnowska, Monika. 2012. ”Dowodzenie”. W: Proces karny. Część ogólna, 316-408. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Kłączyńska, Natalia. 2012. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. Jacek Giezek, 354-360. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Kruczoń, Erwin. 2011. „Przestępstwo obrazy uczuć religijnych”. Prokuratura i Prawo 2: 38-59.

Kużelewski Dariusz. 2016. ”Pokrzywdzony”. W: System prawa karnego procesowego, red. Piotr Hofmański. T. VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, red. Cezary Kulesza, 254-389. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Muszyńska, Anna. 2010. Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Nikołajew, Jerzy. 2015. ”Przestępstwo złośliwego przeszkadzania pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym a inne przestępstwa z rozdziału XXIV kodeksu karnego z 1997 r.”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 7: 41-54.

Oczkowski, Tomasz. 2016. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek, 324-330. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

Olszówka, Marcin. 2016. ”Komentarz do art. 53”. W: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1-86, red. Marek Safjan, Leszek Bosek, 1247-1277. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Paprzycki, Lech K. 2008. ”Rzetelność postępowania przyspieszonego”. W: Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, red. Anna Gerecka-Żołyńska, Piotr Górecki, Hanna Paluszkiewicz, Piotr Wiliński, 295-305. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Poniatowski, Michał. 2013. „Analiza art. 196 Kodeksu Karnego w perspektywie 5 lat jego obowiązywania”. Roczniki Nauk Prawnych 23(3): 19-59.

Poniatowski, Michał. 2012. ”Dyskryminacja ze względów religijnych w zakresie zatrudnienia i pracy w kontekście art. 194 polskiego Kodeksu Karnego z 1997 r.”. Studia Redemptorystowskie 10: 460-475.

Posnow, Włodzimierz. 2011. ”Postępowanie przygotowawcze”. W: Postępowanie karne. Część szczególna, red. Zofia Świda, 11-144. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Posnow, Włodzimierz. 2012. ”Strony procesowe, przedstawiciele procesowi stron, rzecznicy interesu społecznego”. W: Postępowanie karne. Część ogólna, red. Jerzy Skorupka, 160-231. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Prusak, Feliks. 2001. Postępowanie karne. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie.

Rincón-Pérez, Tomás. 2011. ”Komentarz do kan. 285”. W: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. Piotr Majer, 266-268. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Sakowicz, Andrzej. 2007. ”Komentarz do art. 2”. W: Katarzyna T. Boratyńska, Adam Górski, Andrzej Sakowicz, Andrzej Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 8-16. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sienkiewicz, Zofia. 2012. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Komentarz, red. Marian Filar, 197-201. Warszawa: LexisNexis.

Sobolewski, Zbigniew, Piotr Krzysztof Sowiński. 2012. ”Strony procesowe”. W: Proces karny. Część ogólna, 136-154. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Stefański, Ryszard A. 2015. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, 355-357. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Stefański, Ryszard A. 2018. ”Stosunek sądu do dowodów nielegalnych”. W: Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym, red. Dariusz Kala, Igor Zgoliński, 45-58. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Szewczyk, Maria. 2007. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I. Komentarz do art. 1-116 k.k., red. Andrzej Zoll, 637-645. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Szewczyk, Maria, Michał Jakubowski, Mikołaj Iwański. 2016. ”Komentarz do art. 46”. W: Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, t. I. Komentarz do art. 1-52, red. Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll, 890-913. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

Szymczykiewicz, Roland. 2017. ”Faktycznie pokrzywdzeni przestępstwem kradzieży tożsamości, a pokrzywdzeni w rozumieniu procesu karnego”. W: Kradzież tożsamości w internecie, red. Anna Gołębiowska, 189-199. Szczytno: Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Targońska, Ewa. 2011, Postępowanie karne dla radców prawnych. Wrocław: Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o.

Waltoś, Stanisław. 2013. ”Zasada prawdy materialnej”. W: System prawa karnego procesowego, red. Piotr Hofmański. T. III, cz. 1. Zasady procesu karnego, red. Paweł Wiliński, 269-326. Warszawa: LexisNexis.

Wielec, Marcin. 2012a. Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wielec, Marcin. 2012b. ”Naruszenie zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi w prawie karnym (materialnym i proceduralnym)”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 4: 111-123.

Wielec, Marcin. 2017. Wartości – Analiza z perspektywy osobliwości postępowania karnego. Lublin: Wydawnictwo Academicon.

Wójcicka, Barbara. 2014. ”Kilka uwag na temat zmian dotyczących sytuacji pokrzywdzonego w procesie karnym”. W: Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, red. Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski, Dariusz Świecki, Monika Zbrojewska, 241-254. Warszawa: LexisNexis.

Wójcicka, Barbara. 2017. ”Sytuacja pokrzywdzonego w procesie karnym po zmianach w prawie karnym w latach 2015-2016 (wybrane zagadnienia)”. W: Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski, 508-518. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Zagrodnik, Jarosław. 2017. ”Uczestnicy procesu karnego”. W: Proces karny, red. Kazimierz Marszał, Jarosław Zagrodnik, 169-278. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.

Żur, Katarzyna. 2014. ”Obraza uczuć religijnych w polskim prawie karnym. Wybrane zagadnienia prawne”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 6: 167-178.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-18


Poniatowski, M. (2018). Zespół praw i obowiązków osoby duchownej jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym zwyczajnym. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 21, 27–49. https://doi.org/10.31743/spw.187

Michał Poniatowski 
Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Dr, Katedra Prawa Polskiego i Międzynarodowego, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

https://orcid.org/0000-0002-7263-4550Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Inne teksty tego samego autora