Opinia prawna w sprawie ustalenia kompetencji rady rodziców do konsultowania się z rodzicami szkoły, przy wykorzystaniu organizacyjnej pomocy dyrekcji szkoły

Artur Mezglewski

Uniwersytet Opolski , Polska


Abstrakt

Rada Rodziców Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach przeprowadziła wśród rodziców szkoły ankietę, zawierającą pytanie: „Czy przeszkadza ci krzyż w wychowawczej przestrzeni szkolnej?” Akcję tę publicznie napiętnował Opolski Kurator Oświaty, wszczynając postępowanie w trybie nadzoru pedagogicznego. Autor niniejszej opinii wykazuje, iż Rada Rodziców, rozpowszechniając przedmiotową ankietę działała w ramach posiadanych kompetencji. Reprezentuje ona bowiem rodziców we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły, a w trakcie procesu opiniotwórczego może zwracać się do rodziców z pytaniami i petycjami. Pytania te mogą dotyczyć nawet kwestii światopoglądowych, gdyż Rada Rodziców nie jest organem władzy publicznej, a tym samym nie jest zobowiązana do zachowania bezstronności światopoglądowej.


Pobierz

Opublikowane
2014-12-30


Mezglewski, A. (2014). Opinia prawna w sprawie ustalenia kompetencji rady rodziców do konsultowania się z rodzicami szkoły, przy wykorzystaniu organizacyjnej pomocy dyrekcji szkoły. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 17, 311–317. https://doi.org/10.31743/spw.5124

Artur Mezglewski 
Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole
Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Inne teksty tego samego autora