Duszpasterstwo w systemie penitencjarnym Federacji Rosyjskiej

Jarosław Matwiejuk

Uniwersytet w Białymstoku , Polska
https://orcid.org/0000-0001-6346-330X


Abstrakt

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie konstytucyjnych, ustawowych oraz podustawowych uwarunkowań normatywnych funkcjonowania duszpasterstwa więziennego w Federacji Rosyjskiej. Przedmiotem opracowania jest także przybliżenie praktyki funkcjonowania odradzającego się w Rosji duszpasterstwa więziennego, wraz z występującymi problemami, oraz rosnącej roli związków wyznaniowych w tym zakresie. Jednocześnie na tym tle dokonano ogólnej charakterystyki rosyjskiego systemu penitencjarnego wskazując na jego kluczowe elementy, w tym centralny organ zarządzający – Federalną Służbę Wykonywania Wyroków Rosji. Celem artykułu jest również wskazanie niedoskonałości obowiązujących przepisów prawnych i praktyki organów państwowych związanych z funkcjonowaniem duszpasterstwa więziennego w Federacji Rosyjskiej. W konkluzji rozważań przedstawiono perspektywę dalszej ewolucji pozycji prawnej duszpasterstwa więziennego w Rosji. Rezultatem przeprowadzonych badań jest zasadniczy wniosek o potrzebie reformy rosyjskiego systemu funkcjonowania duszpasterstwa więziennego w celu skutecznego zagwarantowania wolności sumienia i wyznania osobom pozbawionym wolności.

Słowa kluczowe:

wolność sumienia i wyznania, Federacja Rosyjska, Federalna Służba Wykonywania Wyroków Rosji, system penitencjarny, kapelan, duszpasterstwo więzienne

Bagłaj, Marat Wiktorowicz. 2002. Konstitucjonnoje Prawo Rossijskoj Federacji. Moskwa: Wydawnictwo Norma.

Bajdakov, Gienadij Pietrowicz. 1995. „Prawowyje osnowy regulirovanija diejatielnosti religioznych organizacji w ispravnitielnych uczrezdenijach Rossii”. W: Sovierszestvovanije zakonodatielstva i praktyki uczrezdenij, ispolniajuszczych nakazania na osnovie Konstitucji Rossijskoj Federacji. Tezisy dokladov i soobszczenij, red. G.A. Tumanov, 91-96. Moskwa: Wydawnictwo GA.

Barchatowa, Jelena Juriewna. 2018. Kommentarij k Konstytucji Rossijskoj Federacji, Moskwa: Wydawnictwo Prospekt.

Conquist, Robert. 1997. Wielki Terror. Warszawa: Wydawnictwo Michał Urbański.

Dietkow, Michaił Grigoriewicz. 1999. Tiurmy, lagieria i kolonii Rossii. Moskwa: Wydawnictwo Werdikt-IM.

Iwanow, Wasilij Iwanowicz. 2002, Kommentarij k Konstitucji Rossijskoj Federacji. Moskwa: Wydawnictwo Norma.

Krukowski, Józef. 2008. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.

Malinin, Wasilij Borysowicz. 2010. Ugołowno-ispołnitielnoje prawo: uczebnik dlia juridiczeskich wuzow i fakultietow. Moskwa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Russia.

Matwiejuk, Jarosław. 2016. Konstytucyjno-ustawowa pozycja związków wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.

Michalski, Damian. 2018. „Kolonie karne na terenach Federacji Rosyjskiej – rys historyczny”. W: Systemy penitencjarne świata, red. Damian Michalski, Kamil Dominik Ryś, 9-19. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; http://www.uwm.edu.pl/mpp/wp-content/uploads/9788394929251.pdf [dostęp: 27.08.2019].

Nikołajew, Jerzy. 2012. Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pierzchała, Kazimierz. 2017. „Rosyjski system penitencjarny w ujęciu wybranych polskich i rosyjskich opracowań”. Nowa Polityka Wschodnia 4(15): 60-76.

Smirnow, Andriej Michajłowicz. 2013. „Teoretiko-prawowyje osnowy obespieczenija praw osużdiennych na swobodu sowiesti i swobodu wieroispowiedowanija w Rossii”. Jurist 4: 2-5.

Vshivkova, Alena Anatolyevna. 2015. „Obespieczenije prawa swobody sowiesti i swobody wieroispowiedowanija osużdionnych, nachodiaszczychsia w miestach liszeniaj swobody w Rossijskoj Fiedieracji”. Mołodoj Uczionyj 19: 475-478.

Zemskov, Victor. 1991. „GULAG (aspekt historyczny i socjologiczny)”. Sociological Research 6-7: 10-27.

Żezłow, Nikołaj Władimirowicz. 2016. „Prawowoje regulirowanije swobody wieroispowiedowanija w ugołowno-ispołnitielnoj sistiemie Rossii”. Rossijskoje prawo. Obrazowanie. Praktika. Nauka 6: 60-63.

Pobierz

Opublikowane
2019-12-30


Matwiejuk, J. (2019). Duszpasterstwo w systemie penitencjarnym Federacji Rosyjskiej. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 22, 153–171. https://doi.org/10.31743/spw.5281

Jarosław Matwiejuk  matwiejuk@uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Jarosław Matwiejuk, adiunkt, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku,  ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok

https://orcid.org/0000-0001-6346-330XLicencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).