Studia z Prawa Wyznaniowego to czasopismo wydawane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej, a także relacji między państwem a kościołami (w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. 
Teksty opublikowane w tomach 1-13 Studiów z Prawa Wyznaniowego udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Od tomu 14 teksty udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (CC BY 4.0).

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2081-8882 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2544-3003 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/spw

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

Call for papers

2019-02-19

Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego do składania ich do publikacji na łamach czasopisma. Teksty - przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów - przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej pod adresem redakcji

Niniejszy portal czasopism KUL jest wciąż w budowie, dlatego bardzo prosimy, aby na razie teksty przesyłać wyłącznie na adres e-mail. Funkcja "Zgłoś tekst" nie jest jeszcze aktywna. Poinformujemy w niniejszych aktualnościach, gdy już będzie możliwe zgłaszanie tekstów w ten sposób.   

Wciąż aktualną pozostaje dotychczasowa strona czasopisma: www.kul.pl/spw , na której znaleźć można m.in. wszystkie dotychczas opublikowane tomy.

Informacja

2019-02-05

logo-mnisw-pl4.png

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018. Zadanie: Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Studia z Prawa Wyznaniowego". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r. • Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP)
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • BazHum Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN/POL-index)
 • IndexCopernicus (IC Journals Master List)
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN
 • Google Scholar
 • CEON Biblioteka Nauki (CEON)
 • Serwis Informacji Prawnej LEX
 • INFONA Portal Komunikacji Naukowej (INFONA)
 • HeinOnline
 • Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line prowadzona przez Wolters Kluwer S.A.
 • Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD)
 • WorldCat
 • Biblioteka Cyfrowa KUL
 • ARIANTA

MNISW
7

Index Copernicus
95,62

h5Index
2

Pobieranie

Pełny numer