Stosunek kościelnej ochrony danych osobowych do RODO – uwagi na marginesie postanowienia Krajowego Sądu Pracy w Norymberdze z dnia 29 maja 2020 roku, 8 Ta 36/20

Bernard Łukańko

Instytut Nauk Prawnych PAN , Polska
https://orcid.org/0000-0002-3637-5395


Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest prezentacja postanowienia Krajowego Sądu Pracy w Norymberdze z dnia 29 maja 2020 roku, 8 Ta 36/20 i rozważenie skutków z tego orzeczenia płynących dla ochrony praw jednostki. Analizowane rozstrzygnięcie jest jednym z pierwszych orzeczeń sądowych odnoszących się do art. 91 ust. 1 RODO i kościelnego aktu prawnego (Kościoła Katolickiego w Niemczech) regulującego ochronę danych osobowych. Przedmiotem opracowania jest nie tylko ocena spełnienia przez ustawę o kościelnej ochronie danych osobowych Kościoła Katolickiego w Niemczech (kirchliches Datenschutzgesetz – KDG) wymogów RODO, ale przede wszystkim kwestia właściwości sądu państwowego (sądu pracy) lub kościelnego (Międzydiecezjalnego Sądu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Kolonii działającego w oparciu o Regulamin Kościelnego Sądownictwa Ochrony Danych Osobowych niem. Kirchliche Datenschutzgerichtsordnung – KDSGO) do badania roszczenia odszkodowawczego pracownika zatrudnionego przez Kościół Katolicki, wskazującego jako podstawę roszczenia udostępnienie jego danych osobowych osobom nieuprawnionym. Opracowanie zawiera także analizę wniosków płynących z postanowienia w szerszym, prawnoporównawczym kontekście polskiego konstytucyjnego modelu stosunków państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych.

Słowa kluczowe:

ochrona danych osobowych, niemieckie prawo konstytucyjne, Kościół Katolicki w Niemczech, Międzydiecezjalny Sąd Ochrony Danych Osobowych, RODO

Bielak-Jomaa, Edyta, Dominik Lubasz (red.). 2018. RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Campenhausen Freiherr von, Axel, Heinrich de Wall. 2006. Staatskirchenrecht. München: C.H. Beck.

Cejrowski, Paweł. 2014. „Wybrane aspekty prawa państwowego z zakresu zarządzania parafią rzymskokatolicką w Polsce”. Studia Pelplińskie 47: 51-72.

Cejrowski, Paweł, Radosław Mędrzycki. 2019. „Regulacje praw osób, których dane są przetwarzane – uwagi na tle autonomicznej regulacji ochrony danych osobowych w kościele katolickim”. Studia Pelplińskie 53: 75-91.

Culik, Nikolai J. 2018. Beschäftigtendatenschutz nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Berlin: Peter Lang.

Fajgielski, Paweł. 2018. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Fajgielski, Paweł. 2019. Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gierschmann, Sibylle, Katharina Schlender, Rainer Stentzel, Winfried Veil, (red.). 2018. Kommentar Datenschutz-Grundverordnung. Köln: Bundesanzeiger Verlag.

Herfurt, Constantin, Stephan Schindler, Bernd Wagner. 2018. „Die europäische Datenschutz-Grundverordnung – Der Anbruch einer neuen Ära”. Bonner Rechtsjournal 1: 16-22.

Hromadka, Wolfgang, Frank Maschmann. 2014. Arbeitsrecht Band 2. Kollektivarbeitsrecht, Arbeitsstreitigkeiten. Heidelberg: Springer.

Hucał, Michał. 2017. „Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego rozporządzenia nr 2016/679”. Studia z Prawa Wyznaniowego 20: 185-222.

Hucał, Michał. 2019a. „Ekumeniczne organy ochrony danych osobowych w Polsce”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 11: 97-120.

Hucał, Michał. 2019b. „Szczegółowe lub kompleksowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przed wejściem w życie RODO na przykładzie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP”. Studia z Prawa Wyznaniowego 22: 255-288.

Hucał, Michał. 2019c. „Reforma ochrony danych osobowych w Kościołach mniejszościowych w Polsce: projekt regulacji wewnętrznych i wspólnego organu nadzoru”. W: Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał, 49-74. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.

Jauernig, Othmar. 2003. Zivilprozessrecht. München: C.H. Beck.

Kissel, Otto R., Herbert Mayer. 2010. Gerichtsverfassungsgesetz. Kommentar. München: C.H. Beck.

Kleine, Uta. 2018. „Das neue Datenschutzrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland – praktische Anforderungen und Herausforderungen für die Gliedkirchen der EKD”. Kirche und Recht 2: 199-204.

Konstytucja Niemiec. 1993. opr. Stanisław Bożyk. Warszawa: Fundacja Prus Wschodnich z siedzibą w Warszawie.

Kosek, Mirosław. 2002. „Wolność religijna w wymiarze pozytywnym i negatywnym na przykładzie orzeczenia Niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 1995 roku”. Studia z Prawa Wyznaniowego 5: 49-58.

Kurek, Justyna, Joanna Taczkowska-Olszewska. 2020. Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa. Warszawa: C.H. Beck.

Lutz-Bachmann, Julia. 2015. Mater rixarum? Tübingen: Mohr Siebeck.

Łętowska, Ewa. 2008. „Dialog i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa”. Europejski Przegląd Sądowy 11: 4-8.

Łukańko, Bernard. 2019a. „Niemieckie rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelickim w Niemczech (EKD-Datenschutzgesetz 2018)”. W: Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał, 75-98. Warszawa Wydawnictwo Naukowe ChAT.

Łukańko, Bernard. 2019b. Kościelne modele ochrony danych osobowych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Majer, Piotr. 2001. „Uwagi odnośnie do małżeństwa konkordatowego: art. 10 konkordatu z 1993 r. a ustawodawstwo państwowe”. Ius Matrimoniale 6/12: 145-163.

Małolepszy, Maciej. 2019. „Vorwort”. W: Die Kriterien und das Verfahren der Richterwahl für die ordentliche Gerichtsbarkeit in Europa im Rechtsvergleich, red. Maciej Małolepszy. Berlin: Duncker & Humblot.

Miąsik, Dawid. 2005. „Zasada efektywności prawa wspólnotowego”. W: Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. Andrzej Wróbel. Kraków: Zakamycze.

Paal, Boris, Daniel Pauly (red.). 2017. Datenschutz-Grundverordnung, Kommentar. München: C.H. Beck.

Pechstein, Matthias. 2011. EU-Prozessrecht. Tübingen: Mohr Siebeck.

Ritter, Thomas. 2020. „Die kirchliche Datenschutzgerichtsbarkeit im arbeitsgerichtlichen Verfahren”. Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 10: 616-623.

Roßnagel, Alexander. 2017. „Einleitung: Das künftige Datenschutzrecht nach Geltung der Datenschutz-Grundverordnung”. W: Europäische Datenschutz-Grundverordnung. Vorrang des Unionsrechts-Anwendbarkeit des nationalen Rechts, red. Alexander Roßnagel, 49-66. Baden-Baden: Nomos.

Schantz, Peter. 2016. „Die Datenschutzgrundverordnung – Beginn einer neuen Zeitrechnung im Datenschutzrecht”. Neue Juristische Wochenschrift 69(26): 1841-1847.

Stelmachowski, Bronisław. 1923. Zarys procedury cywilnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru pruskiego i na Górnym Śląsku, t. 1. Poznań: Fischer i Majewski.

Świto, Lucjan. 2012. „Rekwizycja cywilno-kanoniczna? Pomoc sądowa pomiędzy trybunałami kościelnymi a sądownictwem powszechnym w Polsce”. Prawo Kanoniczne 55(2): 145-166.

Tkaczyński, Jan W. 2015. Prawo ustrojowe Niemiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Walencik, Dariusz. 2013. „Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce a fundacje pobożne”. Studia z Prawa Wyznaniowego 16: 65-91.

Walencik, Dariusz. 2019. „Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”. W: Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał, 15-48. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.

Winter, Jörg. 2008. Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung mit kirchenrechtlichen Exkursen. Köln: Luchterhand.

Ziekow, Arne. 2018. „Datenschutz-Grundverordnung und kirchenrechtliche Adaption“, Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 63(4): 390-436.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Łukańko, B. (2020). Stosunek kościelnej ochrony danych osobowych do RODO – uwagi na marginesie postanowienia Krajowego Sądu Pracy w Norymberdze z dnia 29 maja 2020 roku, 8 Ta 36/20. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 23, 153–176. https://doi.org/10.31743/spw.10186

Bernard Łukańko  b.lukanko@inp.pan.pl
Instytut Nauk Prawnych PAN

Dr hab., Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

https://orcid.org/0000-0002-3637-5395Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).