Analiza konstytucyjności ograniczeń w korzystaniu z wolności religii podczas pandemii koronawirusa w Polsce

Konrad Dyda

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0002-2061-7839

Marcin Olszówka

Uczelnia Łazarskiego , Polska
https://orcid.org/0000-0001-8280-5088


Abstrakt

Konieczność przeciwdziałania rozwojowi pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wiąże się z koniecznością zachowania dystansu fizycznego oraz przestrzegania różnego rodzaju norm sanitarnych. Jednak w przypadku, gdy obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne prowadzą do ograniczeń w korzystaniu z praw i wolności człowieka, muszą być ustanawiane w aktach normatywnych o odpowiedniej formie i treści. Tymczasem wiele z restrykcji wprowadzonych przez polskie władze w celu walki z pandemią, które limitowały korzystanie z wolności religii, nie spełniały standardów określonych przez Konstytucję RP.

Słowa kluczowe:

wolność religii, ograniczenie korzystania z wolności religii, pandemia, zasada proporcjonalności, autonomia związków wyznaniowych, SARS-CoV-2, COVID-19

Borecki, Paweł. 2012. „Autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim”. Studia z Prawa Wyznaniowego 15: 89-109.

Budyn-Kulik, Magdalena. 2019. „Objaśnienia do art. 54 Kodeksu wykroczeń”. W: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. Paweł Daniluk. Warszawa: C.H. Beck.

Garlicki Lech, Wojtyczek Krzysztof. 2016. „Objaśnienia do art. 31 Konstytucji RP”. W: Konstytucja RP. Komentarz. Tom II, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik. Warszawa: Lex.

Garlicki, Lech. 2012. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Garlicki, Lech. 2007. „Komentarz do art. 25 Konstytucji RP”. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. Leszek Garlicki. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Krukowski, Józef. 1993. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Krukowski, Józef. 2008. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Krukowski, Józef. 2019. „Wolność kultu publicznego”. W: Konkordaty polskie. Historia i teraźniejszość, red. Józef Krukowski, 240-269. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Olszówka, Marcin. 2016a. „Objaśnienia do art. 25 Konstytucji RP”. W: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. Marek Safjan, Leszek Bosek. Warszawa: C.H. Beck

Olszówka, Marcin. 2016b. „Objaśnienia do art. 53 Konstytucji RP”. W: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. Marek Safjan, Leszek Bosek. Warszawa: C.H. Beck.

Olszówka, Marcin. 2016c. Wpływ Konstytucji RP z 1997 roku na system źródeł prawa wyznaniowego. Warszawa: Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego.

Stanisz, Piotr. 2011. „Zasada autonomii i niezależności”. W: Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz. Prawo wyznaniowe, 80-83. Warszawa: C.H. Beck.

Stanisz, Piotr. 2015. „Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie”. W: Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Henryk Stawniak, 150-170. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tuleja, Piotr. 2019. „Komentarz do art. 31 Konstytucji RP”. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Piotr Tuleja. Warszawa: Lex.

Wojtyczek, Krzysztof. 1999. Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP. Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Dyda, K., & Olszówka, M. (2020). Analiza konstytucyjności ograniczeń w korzystaniu z wolności religii podczas pandemii koronawirusa w Polsce. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 23, 441–469. https://doi.org/10.31743/spw.10656

Konrad Dyda 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mgr lic., Katedra Prawa Wyznaniowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

https://orcid.org/0000-0002-2061-7839
Marcin Olszówka  marcin.olszowka@lazarski.pl
Uczelnia Łazarskiego

Dr, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego, ul Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

https://orcid.org/0000-0001-8280-5088Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Inne teksty tego samego autora