Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych po wprowadzeniu „Polskiego Ładu”: uwagi do ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Piotr Stanisz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0002-2437-8513

Dariusz Walencik

Uniwersytet Opolski , Polska
https://orcid.org/0000-0002-1027-3980


Abstrakt

Niniejsza opinia dotyczy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jednym z celów tej nowelizacji jest rozszerzenie kręgu podatników, dla których zmiany zainicjowane ustawą z dnia 29 października 2021 r. będą korzystne lub neutralne. Zamierzenie projektodawców zasługuje bez wątpienia na pozytywną ocenę. Poza zakresem podmiotów, w przypadku których złagodzono likwidację możliwości odliczenia 7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne od płaconego podatku, nadal pozostawieni są jednak podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Jak wykazują autorzy, rozwiązanie to pozostaje w sprzeczności z zasadą równości, a tym samym z zasadą sprawiedliwości podatkowej. W związku z tym postuluje się przyjęcie przepisów, których celem byłoby naprawienie krytykowanego stanu rzeczy.

Słowa kluczowe:

podatek dochodowy od osób fizycznych, ryczałt od przychodów osób duchownych, składka na ubezpieczenie zdrowotne, zasada równości, osoby duchowne, zryczałtowany podatek dochodowy, sprawiedliwość podatkowa

Borszowski, Paweł. 2012. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Duda-Hyz, Michalina. 2021. „Opodatkowanie przychodów z tytułu koszeryzacji żywności zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych”. Studia z Prawa Wyznaniowego 24: 87–108. DOI: https://doi.org/10.31743/spw.10676

Działocha, Kazimierz, Agnieszka Łukaszczuk. 2016. „Art. 84”. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Jurowiec, Rafał. 2014. „Ewolucja opodatkowania dochodów osób duchownych”. Elpis 16: 215–220. DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.26

Klimiuk, Wiktor. 2021. „Opodatkowanie duchownych – czy konstrukcja ryczałtu wymaga zmian”. Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 8: 32–35. DOI 10.5604/01.3001.0015.2394. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2394

Krawczyk, Michał. 2017. „Zarys polityki podatkowej władz PRL wobec Kościoła i duchowieństwa: studium historyczno-prawne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie 39 (112): 141–157.

Kucia-Guściora, Beata. 2012. „Zasady podatkowe na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”. Studia Prawnicze KUL 1: 49–78.

Marusik, Jakub. 2018. „Konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania a system ulg, zwolnień, odliczeń, kwot wolnych i kosztów w podatku dochodowym”. Studia BAS 2: 67–91. DOI: https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2018.04

Patyk, Jacek. 2008. Opodatkowanie Kościoła Katolickiego i jego osób duchownych. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Pieron, Bartłomiej. 2017. „Równe czy identyczne traktowanie osób duchownych w prawie polskim?”. Annales Canonici 13: 155–181. DOI 10.15633/acan.2224. DOI: https://doi.org/10.15633/acan.2224

Raina, Peter. 1994. Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 1: lata 1945–59. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.

Stanisławski, Tadeusz. 2001. „Ewolucja ryczałtowego sposobu opodatkowania przychodów osób duchownych”. Studia z Prawa Wyznaniowego 2: 67–79.

Stanisz, Piotr. 2011. „Sytuacja prawna osób duchownych”. W: Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz. Prawo wyznaniowe, 289–313. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Stanisz, Piotr. 2021. Uwagi na temat konsekwencji ewentualnego wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 26 lipca 2021 r.; realizacja programu „Polski Ład”) dla osób duchownych; https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349409/katalog/12805426#12805426 [dostęp: 29.04.2022].

Szołno-Koguc, Jolanta. 2016. „Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe”. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 294: 164–172.

Świto, Lucjan. 2010. „Podatki a etyka obywatelska: opodatkowanie osób duchownych w Polsce”. Forum Teologiczne 11: 97–111.

Walencik, Dariusz. 2008. „Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Wątpliwości interpretacyjne i postulaty de lege ferenda”. Annales Canonici 4: 231–253.

Zieliński, Robert. 2013. „Taxation of clergymen revenues from pastoral services – an attempt of estimation”. Management and Business Administration. Central Europe 3: 98–113. DOI 10.7206/mba.ce.2084-3356.74. DOI: https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.74

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Stanisz, P., & Walencik, D. (2022). Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych po wprowadzeniu „Polskiego Ładu”: uwagi do ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 25, 293–307. https://doi.org/10.31743/spw.13724

Piotr Stanisz  pstan@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

https://orcid.org/0000-0002-2437-8513
Dariusz Walencik 
Uniwersytet Opolski

Ks. dr hab., prof. UO, Zespół Badawczy Prawa Wyznaniowego “Law & Religion”, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 87a, 45-067 Opole

https://orcid.org/0000-0002-1027-3980Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).