Ograniczenie wolności pielgrzymowania jako konsekwencja nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 30 marca 2021 r. Kazus Rolkowej Pielgrzymki Wrocławskiej

Tomasz Resler

Uniwersytet Wrocławski , Polska
https://orcid.org/0000-0003-4161-0297


Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o wpływ dokonanej 30 marca 2021 r. nowelizacji Prawa o ruchu drogowym na wolność pielgrzymowania, przy czym rozważania teoretyczne odnoszone są do kazusu Rolkowej Pielgrzymki Wrocławskiej. Nowe definicje legalne spowodowały, że w obecnym stanie prawnym nie wszystkie pielgrzymki mogą się odbywać w dotychczasowych formach. Dotyczy to przede wszystkim pielgrzymek, których uczestnicy poruszają się za pomocą „urządzeń wspomagających ruch” (rolek). Autor dochodzi do wniosku, że de lege lata tego rodzaju pielgrzymki nie mogą się odbywać, jeżeli ich uczestnicy poruszają się po jezdni. W artykule rozstrzygnięto także wątpliwość dotyczącą organów, które są właściwe w sprawie uzgodnienia trasy i czasu pielgrzymki, wykazując, że takiego uzgodnienia nie powinien dokonywać wojewoda, mimo że w ostatnich latach przyjęta była taka właśnie praktyka. Wskazano ponadto na potrzebę zmiany obowiązujących przepisów, tak aby organizator mógł w sposób efektywny skorzystać z prawa do sądu w sytuacji ewentualnego sporu z organami administracji w sprawie organizacji pielgrzymki.

Słowa kluczowe:

pielgrzymki, prawo o ruchu drogowym, rolki, wolność sumienia i religii, pielgrzymi, wolność kultu

Bielecki, Marek. 2014. „Obowiązki jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych w zakresie bezpieczeństwa pieszych pielgrzymek organizowanych na drogach publicznych”. W: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, 113–126. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Burtowy, Michał. 2021. Prawo o ruchu drogowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Datko, Andrzej. 2000. „Sanktuaria i pielgrzymki – pątnictwo w Polsce po 1945 roku”. W: Kościół i religijność Polaków 1945–1999, red. Witold Zdaniewicz, Tadeusz Zembrzuski, 312–329. Studia Socjologiczno-Religijne 19. Warszawa–Poznań: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Pallottinum.

Hauser, Roman, Marek Wierzbowski. 2021. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Jackowski, Antoni. 1998. Pielgrzymowanie. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Mezglewski, Artur, Henryk Misztal, Piotr Stanisz. 2011. Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Mezglewski, Artur. 2014. „Pielgrzymka jako uczestnik ruchu drogowego”. W: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, 99–112. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Mezglewski, Artur, Monika Nowikowska, Justyna Kurek. 2022. Prawo o ruchu drogowym. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pietrzak, Michał. 2010. Prawo wyznaniowe. Warszawa: Lexis Nexis.

Rakoczy, Bartosz. 2008. Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Resler, Tomasz. 2019. „Kompetencje wojewody w sprawach wyznaniowych”. Przegląd Prawa Publicznego 7/8: 177–192.

Różański, Mieczysław. 2014. „Organizacja pielgrzymki parafialnej”. W: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, 203–214. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Safjan, Marek, Leszek Bosek. 2016. Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz do art. 1–86. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Tunia, Anna. 2014a. „Pielgrzymka jako kategoria wyznaniowa i turystyczna”. W: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. Anna Tunia, 11–26. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tunia, Anna. 2014b. „Turystyka religijno-pielgrzymkowa”. W: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. Artur Mezglewski, 465–467. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Zimmermann, Jan. 2014. Prawo administracyjne. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.

Pobierz

Opublikowane
22-12-2022


Resler, T. (2022). Ograniczenie wolności pielgrzymowania jako konsekwencja nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 30 marca 2021 r. Kazus Rolkowej Pielgrzymki Wrocławskiej. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 25, 341–365. https://doi.org/10.31743/spw.13854

Tomasz Resler  tomaszresler@wp.pl
Uniwersytet Wrocławski

Dr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

https://orcid.org/0000-0003-4161-0297Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Inne teksty tego samego autora