Relacje Państwo – Kościół w Demokratycznej Republice Gruzji (1918-1921)

Dimitry Gegenava

Faculty of Law, Sulkhan-Saba Orbeliani University, , Gruzja
https://orcid.org/0000-0003-3269-3924


Abstrakt

Na tle współczesnych jej państw, Demokratyczna Republika Gruzji (1918-1921) jawi się jako byt unikatowy. Pomimo historycznie utrwalonych związków pomiędzy Kościołem i Państwem, socjaldemokratyczny rząd zmienił oficjalną politykę i obrał model francuskiego sekularyzmu, co stało się sytuacją wyjątkową z uwagi na gruzińskie tradycje. Model ten został przyjęty w Konstytucji z 1921 r. Niniejszy artykuł poświęcony jest relacjom Państwo-Kościół w latach 1918-1921, w tym pozytywnym i negatywnym aspektom przyjętej formy sekularyzmu, a także wyzwaniom, przed jakimi stanęło niepodległe państwo w zakresie wolności religijnej do czasu sowieckiej okupacji.

Słowa kluczowe:

Gruziński Kościół Prawosławny, separacja, Demokratyczna Republika Gruzji, wolność religijna, wolność sumienia i religii, sekularyzm, relacje państwo-kościół, prawo wyznaniowe, Gruzja

Berichvili, Thierry. 2017. La social-démocratie géorgienne de 1880 à 1953 – Quelques repères, Tbilissi.

Doe, Norman. 2013. Christian Law, Contemporary Principles, New York.

Gegenava, Dimit'ri. 2013. Ek'lesiisa da sakhelmts'ipos urtiertobis dziritadi samartlebrivi asp'ekt'ebi (1917-1921) da sakartvelos p'irveli k'onst'it'utsia, ts'ignshi: Sakartvelos demok'rat'iuli resp'ublik'a da 1921 ts'lis k'onst'it'utsia, d. gegenavasa da p'. javakhishvilis redakt'orobit, Tbilisi [Gegenava, Dimitry. 2013. “Basic Legal Aspects of Relations between Church and State (1917-1921) and First Constitution of Georgia”, in: Democratic Republic of Georgia and Constitution of 1921, edited by Dimitry Gegenava and Paata Javakhishvili, Tbilisi].

Gegenava, Dimit'ri. 2016. K'onst'it'utsiuri shetankhmeba, rogorts ek'lesia-sakhelmts'ipos urtiertobis samartlebrivi porma da misi aghsruleba sakartveloshi, Tbilisi [Gegenava, Dimitry. 2016. Constitutional Agreement, as Legal Form of Church-State Relations and Its Implementation in Georgia, Tbilisi].

Gegenava, Dimitry. 2014. „Les Bases Européennes Du Constitutionalisme Géorgien: La Lutte Pour Un Etat De Droit”, in: Valeurs et Identite Européennes, Texte des Conferences, Tbilissi.

Ghaghanidze, Merabi. 2016. Sakartvelos sek'ularizatsiis gzaze, ts'ignshi: Sakartvelos k'onst'it'utsia 20 ts'lis shemdeg, v. natsvlishvilisa da d.zedelashvilis redakt'orobit, Tbilisi [Ghaghanidze, Merab. 2016. “Georgia on the Way of Secularization”, in: Constitution of Georgia after 20 years, edited by V. Natsvlishvili and D. Zedelashvili, Tbilisi].

Japaridze, Anania. 2010. Sakartvelos saek'lesio k'anonebis k'rebuli, Tbilisi [Japaridze, Anania. 2010. Code of Georgian Canon Laws, Tbilisi].

Japaridze, Anania. 2012. Sakartvelos samotsikulo ek'lesiis ist'oria, t'. IV, Tbilisi [Japaridze, Anania. 2012. History of the Georgian Apostolic Church, Vol. IV, Tbilisi].

Kantaria, Beka. 2012. Mmartvelobis pormis dasavluri sist'emebis gav-lena sakartvelos p'irvel k'onst'it'utsiaze, Tbilisi [Kantaria, Beka. 2012. Influence of Western Forms of Government on the First Constitution of Georgia, Tbilisi].

K'ek'elia, Tatia, Elene Gavashelishvili, K'onst'ant'ine Ladaria, Irina Sulkhanishvili. 2013. Martlmadidebeli ek'lesiis roli kartuli natsionaluri ident'obis chamoq'alibebashi (XX sauk'unis bolo-XXI sauk'unis dasats'q'isi), Tbilisi [Kekelia, Tatia, Elene Gavashelishvili, Konstantine Ladaria and Irina Sulkhanishvili. 2013. The Role of the Orthodox Church in the Establishment of the Georgian National Identity (End of XX Century-Beginning of XXI Century), Tbilisi.

K'obakhidze, Rusik'o, Dimit'ri Shvelidze, Davit Khvadagiani, Irak'li Khvadagiani. 2018. Sakartvelos demok'rat'iuli resp'ublik'a, Tbilisi [Kobakhidze, Rusiko, Dimitri Silakadze, David Khvadagiani, and Irakili Khvadagiani. 2018. Democratic Republic of Georgia, Tbilisi].

Matsaberidze, Malkhaz. 2008. Sakartvelos 1921 ts'lis k'onst'it'utsia: shemushaveba da migheba, Tbilisi [Matsaberidze, Malkhaz. 2008. Constitution of Georgia of 1921: Drafting and Adopting, Tbilisi].

Matsaberidze, Malkhaz. 2011. Sakartvelos 1921 ts'lis k'onst'it'utsiis shemushaveba da migheba, tsignshi: kartuli k'onst'it'utsionalizmis sataveebtan – sakartvelos 1921 ts'lis k'onst'it'utsiis 90 ts'listavi, Batumi [Matsaberidze, Malkhaz. 2011. “Drafting and Adopting Constitution of Georgia of 1921”, in: At the Beginning of Georgian Constitutionalism – 90 Anniversary of the Constitution of Georgia of 1921, Batumi].

Okrop'iridze, Leonide. 2010. Ts'erilebi ek'lesiis sakhelmts'iposagan gamoq'opis shesakheb, ts'ignshi: Sruliad sakartvelos k'atolik'os-p'at'riarkebi 1917-1927 ts'ts'.shi, ts'erilebi, Tbilisi [Okropiridze, Leonide. 2010. “Letters on Separation of Church and State”, in: Catholicos-Patriarchs of All Georgia in 1917-1927, Letters, Tbilisi].

Papuashvili, George. 2012. “The 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia: Looking Back after Ninety Years”, European Public Law, 18(2): 323-349.

P'avliashvili, Ketevan. 2000. Sakartvelos martlmadidebeli ek'lesia 1917-1921 ts'lebshi, Tbilisi [Pavliashvili, Ketevan. 2000. Georgian Orthodox Church in 1917-1921, Tbilisi].

Roudometof, Victor. 2010. “The Evolution of Greek Orthodoxy in the Context of World Historical Globalization”, in: Orthodox Christianity in 21st Century Greece, The Role of Religion in Culture, Ethnicity and Politics, edited by Victor Roudometof and V.N. Makrides, Ashgate.

Surguladze, Ak'ak'i, P'aat'a Surguladze. 1991. Sakartvelos ist'oria, 1783-1990, Tbilisi [Surguladze, Akaki and Paata Surguladze. 1991. History of Georgia, 1783-1990, Tbilisi].

Vacheishvili, Aleksandre. 1948. Nark'vevebi kartuli samartlis ist'oriidan, t'. II, Tbilisi [Vacheishvili, Alexander. 1948. Outlines of the History of Georgian Law, Vol. II, Tbilisi].

Vardosanidze, Sergo. 2001. Sakartvelos martlmadidebeli samotsikulo ek'lesia 1917-1952 ts'lebshi, Tbilisi [Vardosanidze, Sergo. 2001. Georgian Orthodox Church in 1917-1952, Tbilisi].


Opublikowane
2018-12-18


Gegenava, D. (2018). Relacje Państwo – Kościół w Demokratycznej Republice Gruzji (1918-1921). Studia Z Prawa Wyznaniowego, 21, 255–269. https://doi.org/10.31743/spw.184

Dimitry Gegenava  d.gegenava@sabauni.edu.ge
Faculty of Law, Sulkhan-Saba Orbeliani University,

Doctor of Law, Associate Professor, Vice-Rector of Sulkhan-Saba Orbeliani University, Faculty of Law, Sulkhan-Saba Orbeliani University, 3 Kalistrate Qutateladze St, Tbilisi, 0186, Georgia

https://orcid.org/0000-0003-3269-3924Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Inne teksty tego samego autora