Współdziałanie Kościoła Katolickiego i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej

Michał Ożóg

Uniwersytet Jagielloński , Polska
https://orcid.org/0000-0002-4315-5235


Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie statusu władz Kościoła Katolickiego, organów jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów zewnętrznych w procedurze ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej. Szczególną uwagę zwrócono na status organów jednostek samorządu terytorialnego w świetle zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych (art. 25 ust. 2 Konstytucji RP). Rozważania dotyczą także problematyki opiniowania przedmiotowych wniosków przez mieszkańców i władzę kościelną. Autor zwraca uwagę na relacje zachodzące między władzą świecką i kościelną w poszczególnych etapach postępowania w tej sprawie z punktu widzenia zasad relacji instytucjonalnych między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w Polsce.

Słowa kluczowe:

gmina, powiat, patron, zasada współdziałania, samorząd terytorialny, województwo, Kościół Katolicki

Bielecki, Marek. 2008. „Współdziałanie podmiotów samorządowych z podmiotami wyznaniowymi. Wybrane aspekty”. Studia z Prawa Wyznaniowego 11: 193-209.

Brzozowski, Wojciech. 2011. Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP. Warszawa: Woltrers Kluwer.

Brzozowski, Wojciech. Glosa do wyroku NSA z dnia 12 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 1997/12, LEX nr 1285988.

Chmielnicki, Paweł. 2006. „Bezpośredni udział mieszkańców w kreowaniu rozstrzygnięć”. W: Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, red. Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Wiesław Kisiel. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Dolnicki, Bogdan. 2009. Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.

Garlicki, Leszek. 2007. „Komentarz do art. 25”. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom V, red. Leszek Garlicki, 1-24. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Kimla, Ewa. 2011. „Struktury kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 11: 1-34.

Kisielewicz, Andrzej. 2007. „Komentarz do art. 2”. W: Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Kazimierz W. Czaplicki (i in.). Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Maroń, Grzegorz. 2016. „Odwołania do Maryi w prawie polskim”. Studia Prawnicze KUL 1: 53-79.

Maroń, Grzegorz. 2014. „Odwołania do osoby papieża Jana Pawła II w polskim prawodawstwie”. Studia Prawnicze KUL 3: 95-118.

Mezglewski, Artur. 2008. „Rejestrowanie związków wyznaniowych”. W: Prawo wyznaniowe, Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, 250-257. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Olszówka, Marcin. 2016. „Komentarz do art. 25 Konstytucji”. W: Konstytucja RP. Komentarz. Tom I, red. Marek Safjan, Leszek Bosek, 649-683. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Osuchowska, Marta. 2014. „Glosa do wyroku SO w Szczecinie z 26 marca 2010 r., sygn. akt I C 28/10”. Zeszyty Naukowe KUL 2: 19-30.

Ożóg, Michał. 2015. „Rejestrowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w trybie administracyjnym”. Forum Prawnicze 2: 23-40.

Ożóg, Michał. 2017a. „Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r., (sygn. akt IV SA/Wa 1391/14)”. Orzecznictwo Sądów Polskich 7-8: 119-124.

Ożóg, Michał. 2017b. „Ustanawianie osób świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego patronami jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa polskiego”. Przegląd Prawa Wyznaniowego 9: 39-57.

Pietrzak, Michał. 2000. „Glosa do wyroku SA w Łodzi z 28 października 1998 r. (sygn. akt I ACa 612/98)”. Przegląd Sejmowy 3: 108-113.

Sobczyk, Paweł. 2012. „Kilka uwag o bezstronności władz publicznych na kanwie wniosku o usunięcie krzyża z sali posiedzeń Sejmu RP”. Studia z Prawa Wyznaniowego 15: 137-155.

Sokolewicz, Wojciech. 2005. „Komentarz do art. 61”. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom IV, red. Leszek Garlicki, 1-60. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Stanisz, Piotr. 2014. „Glosa do wyroku SA w Warszawie z 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I ACa608/13”. Przegląd Sejmowy 5: 152-158.

Stanisz, Piotr. 2008. „Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół”. W: Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe, 68-81. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Tuleja, Piotr. 2005. „Wolność sumienia i religii”. W: Prawo konstytucyjne RP, red. Paweł Sarnecki, 122-129. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Uruszczak, Wacław. 2014. „Wprowadzenie”. W: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Walachowicz, Tadeusz. 1992. „Nowa organizacja kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2: 49-58.

Winczorek, Piotr. 2008. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Warszawa: Wydawnictwo Liber.

Winiarczyk-Kossakowska, Małgorzata. 1990. Państwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Wiśniewski, Leszek. 2000. „Glosa do wyroku SA w Łodzi z 28 października 1998 r. (sygn. akt I ACa 612/98)”. Przegląd Sejmowy 3: 105-108.

Zimmermann, Jan. 2008. Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Pobierz

Opublikowane
2019-12-30


Ożóg, M. (2019). Współdziałanie Kościoła Katolickiego i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 22, 289–314. https://doi.org/10.31743/spw.5483

Michał Ożóg  michal.ozog@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński

Dr, Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków

https://orcid.org/0000-0002-4315-5235Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).